Hotărârea nr. 217/1998

CONCESIONAREA TERENULUI DIN STR.SITEI NR.76.

HOTĂRÂRE NR. 217

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 13.494/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administare Imobile, privind concesionarea unui teren situat în Braşov str. Sitei nr. 76, necesar extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12 lit. "b" şi Legea nr. 114/1996 art. 5 alin. 3,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice de identificare, dezmembrare şi evaluare în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 90 mp, situat în Braşov, str. Sitei nr. 76, necesar extinderii construcţiilor existente.

ART.2. Expertiza tehnică şi de evaluare a terenului menţionat la art. 1 va fi înaintată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov, însoţită de certificatul de urbanism eliberat conform legii.

ART.3. Expertiza va fi întocmită de un expert autorizat şi execitată pe cheltuiala solicitantului.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU