Hotărârea nr. 21/1998

APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND LIVRAREA IN MOD GRATUIT A LEMNELOR DE FOC

HOTÃRÂREA NR. 21

Consiliul Local al Municipiulu Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. T 2535 din 3 februarie 1998 al Direcţiei Gospodărie Oraş - Serviciul Administrare Domeniu Public, prin care se propune aprobarea "Regulamentului privind livrarea în mod gratuit a lemnelor de foc", ca formă de protecţie socială,

Având în vedere prevedrile Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, H.G. nr. 125/1996, privind stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi modificarea şi completarea normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiei Legii nr. 67/1995, H.C.L. nr. 74/1996 - completată de Hotărârea nr. 3/1997 privind Regulamentul de tăiere şi valorificare a materialului lemnos de pe domeniul public al Municipiului Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi "r" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă "Regulamentul privind livrarea în mod gratuit a lemnelor de foc" ca formă de protecţie socială, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL

ANEXA 1 

REGULAMENT

PRIVIND LIVRAREA ÎN MOD GRATUIT A LEMNELOR DE FOC 

 - OBIECTIVE -

Prezentul regulament stabileşte modalitatea şi condiţiile în care se acordă în mod gratuit lemne de foc.

DISPOZIŢII GENERALE

ART.1. Prezentul regulament se bazează pe prevederile:

1. Legii nr. 67/1995 - privind ajutorul social;

2. H.G. nr. 125/1996 - cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi modificarea şi completarea normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiei Legii nr. 67/1995;

3. H.C.L. nr. 74/1996 - completată de Hotărârea nr. 3/1997 - privind Regulamentul de tăiere şi valorificare a materialului lemnos.

ART.2. a) Familiile, precum şi persoanele singure cu domiciliul  în raza Municipiului Braşov, fără venituri sau cu venituri mici, a căror încălzire se face cu lemne, pot beneficia, la cerere de livrarea în mod gratuit a lemnelor de foc,ca formă de protecţie socială:

b) Mai pot beneficia de acest ajutor, fără a ţine cont de baremul stabilit de prezentul regulament, şi următoarele categorii de persoane:

- persoane handicapate singure:

- veteranii de război şi văduvele acestora;

- persoanele care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor sau altor temeinic justificate;

- pensionarii, în cazuri temeinic justificate.

ART.3. a) La stabilirea venitului lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care mambrii acesteia le realizează prin munca temporară sau orice alte sume primite ca plată a muncii, inclusiv cele care provin din creanţe legale sau din convenţii civile de întreţinere aflată în executare, precum şi ajutoare şi indemnizaţii cu caracter permanent, cu excepţia burselor de merit pentru elevi şi studenţi, a ajutorului care se acordăsoţilor care satisfac serviciul militar obligatoriu şi a ajutorului social.

b) Termenul de familie se defineşte conform Legiinr. 67/1995, art. 2, alin. 1,2,3.

ART.4. a) Atribuirea în mod gratuit a lemnelor de foc se face în baza unei declaraţii pe propria răspundere a solicitantului privind veniturile netelunare obţinute de acesta şi familia sa.

b) Acest ajutor se acordă familiilor şi persoanelor cu venit mediu net lunar pe persoană mai mic decât venitul minim brut pe economie.

c) Venitul mediu pe membru de familie se calculează împărţind venitul net obţinut de familie la numărul membrilor.

DISPOZIŢII FINALE

ART.5. a) Soluţionarea cererilor privind livrarea în mod gratuit de lemn de foc se face în urma unei anchete sociale.

b) Ancheta socială se va efectua de o comisie mixtă, formată din reprezentanţi al Biroului Anchete Sociale şi ai Serviciului Administrare Domeniu Public, Curăţenie Oraş.

c) Ancheta socială trebuie să cuprindă:

- date despre starea civilă;

- venitul familiei;

- detalii privind locuinţa (nr. camere, nr. instalaţii de încălzire care să funcţioneze cu material lemnos);

- disponibilităţile de lemne pe care le posedă familia respectivă;

- starea sănătăţii membrilor familiei.