Hotărârea nr. 202/1998

MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.103/1996.

  HOTĂRÂREA NR. 202

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatele cu nr. T 8.856 al  Direcţiei Gospodărie Oraş - Serviciul Administrare Domeniu Public, prin care se propune modificarea şi completarea  H.C.L. nr. 103/1996 şi a Normelor privind protecţia mediului în Municipiul Braşov, precum şi abrogarea H.C.L. nr. 10/1992, modificată şi republicată prin H.C.L. nr. 42/1993,

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995, privind protecţia mediului

În temeiul art. 20. lit."p" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 103/1996, în sensul introducerii de noi articole şi actualizarea cuntumului amenzilor prevăzute în conformitate cu Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995.

ART.2. Se aprobă H.C.L. nr. 10/1992 modificată şi republicată cu H.C.L. nr. 42/1993.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU

PROIECT DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE

A H.C.L. NR. 103/1996

Problematica protecţiei mediului înconjurător constituie o preocupare majoră a localităţilor (primăriilor) din ţară, reflectată prin punerea în aplicare a unor strategii având ca scop oprirea agravării fenomenelor de deteriorare a calităţii mediului, echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii prin atenuarea şi eliminarea presiunilor şi agresiunilor exercitate de societate asupra componentelor mediului natural, protecţia şi conservarea acestora şi realizarea de măsuri pentru reconstituirea ecologică a zonelor deteriorate.

DISPOZIŢII GENERALE

ART.1. 1.MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, reprezintă totalitatea factorilor naturali şi ai celor creaţi prin activităţi umane, care în strânsă interacţiune influenţează echilibrul ecologic, determinând condiţiile de viaţă pentru societate şi dezvoltarea acesteia.

2. Factorii naturali ai mediului înconjurător sunt: aerul, apele, solul şi subsolul, pădurile şi orice alte forme de vegetaţie, faună terestră şi acvatică, rezervaţii şi monumente ale naturii.

3. Poluarea mediului înconjurător constă în acele acţiuni care pot să producă ruperea echilibrului ecologic, să dăuneze sănătăţii, liniştii şi stării de confort a populaţieie sau să producă pagube economice prin modificarea calităţii factorilor naturaşi sau ai celor creaţi prin activităţi umane.

4. Termenul de poluant desemnează orice substanţă solidă, lichidă sau gazoasă, microorganisme, sunete, vibraţii de orice fel sau orice combinaţie a acestora, care modifică starea naturală a mediului.

5. Expresia impact asupra mediului desemnează orice efect al uneiactivităţi asupra mediului înconjurător, respectiv asupra sănătăţii şi securităţii faunei, florei, solului, sobsolului, aerului, apei, peisajului, monumentelor istorice, a altor construcţii sau asupra interacţiunii dintre acestea; desemnează, de asemenea, efectele asupra patrimoniului cutural sau condiţiilor  socio-economice.

6. Protecţia mediului înconjurător are ca scop păstrarea echuilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea calităţii factorilor naturali, dezvoltarea patrimoniului natural al ţării, asigurarea unor condiţii cât mai bune de viaţă şi muncă societăţii umane.

7. Protecţia mediului înconjurător se realizează prin exploatarea raţională a resurselornaturale, prevenirea şi combaterea poluarii mediului şi a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale.

ART.2. DREPTURILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

În scopul realizării şi menţinerii unui mediu corespunzător în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea, toţi cetăţenii municipiului Braşov au dreptul la:

1. Accesul la informaţii privind calitatea mediului înconjurător;

2. Dreptul la asociere în organizaţii neguvernamentale de protecţia mediului înconjurător;

3. Dreptul de informare şi opinie în legătură cu proiectele de amenajare a teritoriului şi cu amplasarea obiectivelor generatoare de poluanţi;

4. Dreptul de a sesiza orice autoritate asupra activităţilor generatoare de poluanţi;

5. Dreptul de despăgubire pentru prejudiciul suferit ca urmare a poluării.

ART.3. OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

Protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

În acest sens, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte următoarele:

1. Să posede autorizaţia pentru activităţile pe care le desfăşoară, de la autorităţile pentru mediu.Este interzisă funcţionarea unităţilor fără autorizaţie de mediu;

2. Să faciliteze accesul persoanelor împuternicite de autorităţile locale să exercite activitatea de control şi să pună la dispoziţie actele necesare şi datele rezultate din măsurători proprii;

3. Să aducă factorii de mediu deterioraţi la starea cerută de către autoritatea locală, în termenul impus de constatator;

4. Să acţioneze individual sau colectiv pentru reducerea poluării mediului prin:

- retehnologizarea proceselor de producţie;

- reducerea pierderilor şi risipei de materiale şi energie;

- reciclarea materialelor;

- folosirea energiei reziduale;

- dotarea cu mijloace de măsură şi control ai poluanţilor (dispozitive de măsură, instalaţii de epurare a apelor uzate, de atenuare a zgomotelor şi vibraţiilor, de epurare a gezelor, de tratare a rezidurilor solide, depozite, mijloace de transport a containerelor);

5. Să acţioneze individual sau colectiv în scopul păstrării cadrului natural sau amenajat prin interzicerea fabricării sau folosirii necorespunzătoare a materialelor periculoase pentru sănătatea organismelor vii;

6. Să acţioneze individual sau colectiv pentru evitarea sau ameliorarea consecinţelor accidentelor şi catastrofelor naturale;

7. Agenţii economici care desfăşoară activităţi poluante vor exercita cu personal calificat controlul proceselor de epurare şi al poluanţilor. Toate prejudiciile şi pagubele produse prin poluarea mediului vor fi suportate de cei vinovaţi. 

8. Activităţile de colectare, prelucrare, tratare, neutralizare a deşeurilor, precum şi reciclarea celor refolosibile desfăşurate de către agenţii economici autorizaţi să se realizeze conform prevederilor Legii nr. 137/1995;

9. Să se supună ordinului de incetare temporară sau definitivă a activităţii;

10. Să  informeze autorităţile componente şi poluaţia în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major.

ART.4. REGIMUL PRODUSELOR TOXICE ŞI DEŞEURILOR PERICULOASE

1. Favricarea, comercializarea, transportul, folosirea şi depozitarea temporară sau definitivă a produselor toxice şi deşeurilor periculoase nu este permisă decât în baza acordului şi autorizaţiei de mediu;

2. Introducerea în municipiul a produselor toxice sau deşeurilor periculoase  conform H.G. nr. 437/1992, în scopul distrugerilor, depozitării definitive sau temporare este interzisă;

3. Transportul, depozitarea manipularea, gestionarea şi neutralizarea produselor toxice şi deşeurilor periculoase se vor face numai cu mijloace omologate şi de către persoane autorizate conform Ordonanţei nr. 4/1998 şi Legii nr. 85/1995. 

ART.5. REGIMUL ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE, AL PRODUSELOR PETROLIERE ŞI DE UZ FITOSANITAR

1. Îngrăşămintele chimice şi produsele de uz fitosanitar se produc şi se utilizează munai în condiţiile stabilite prin lege, prin tehnologii şi norme tehnice autorizate;

2. Pentru fertilizarea terenurilor se vor folosi cu prioritate îngrăşăminte naturale, care nu conţin substanţe periculoase;

3. Depozitarea îngrăşămintelor chimice neambalate sau ambalate necorespunzător în locuri neprotejate, expuse precipitaţiilor este interzisă:

4. Folosirea îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor sau depozitarea în zonele în care sunt intituite de către autorităţile pentru mediu şi sănătate măsuri speciale de protecţie este interzisă;

5. Este interzisă împrăştierea îngrăşămintelor chimice în timpul transportului pe traseu;

6. Folosirea produselor de uz fitosanitar se face numai de persoane fizice şi juridice autorizate şi numai în concentraţii sau cantităţi prevăzute de producător;

7. Este interzisă stocarea de produse petroliereîn pivniţe, beciuri sau alte locuri decât cele special amenajate.

ART.6. PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

I.Pentru protecţia mediului acvatic se interzice:

1. Evacuarea apelor uzate sau a altor poluanţi fără respectarea condiţiilor impuse de către autoritatea de mediu care gospodăreşte reţeaua de apă;

2. Aruncarea sau depozitarea pe maluri sau albii a rezidurilor sau deşeurilor solide de orice fel, introducerea de explozibile, tensiune electrică,  otrăvuri, narcotice sau alte substanţe toxice (mercur) sau deşeuri periculoase (baterii de autoturisme);

3. Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare fără respectarea restricţiilor de calitate şi debit stabilite de deţinătorii acestor reţele;

4. Spălarea covoarelor, precum şi repararea şi curăţareaautovehiculelor pe malurile râurilor şi lacurilor;

5. Risipa şi pierderile de apă în toate sectoarele de activitate, inclusiv din instalaţiile existente în subsolurile blocurilor, precum şi infestarea subsolurilor blocurilor şi construcţiilor de orice fel cu apă uzată sau pluvială provenită din exploatarea defectuoasă sau neefectuarea la timp a reparaţiilor la instalaţiile din subsoluri;

6. Neîntreţinerea cursurilor, luciilor de apă şi albiilor acestora de către proprietari sau administratori legali;

7. Necurăţarea canalelor menajere sau pluviale de reziduri solide intrate accidental şi care obturează secţiunea de evacuare de către cei care le exploatează.

II. Pentru protecţia atmosferei, persoanele fizice şi juridice sunt obligate:

1. Să respecte standardele în vigoare privind concentraţiile maxime admisibile ale emisiilor şi condiţiilor impuse de autorităţile pentru mediu;

2. Să nu colecteze, transporte şi să depoziteze substanţe toxice (nocive) care se pot împrăştia în atmosferă (ca pulberi) sau prin volatizare (conform art. 4);

3. Să nu ardă gunoaie în recipienţii şi în containere;

4. Să asigure măsurile de protecţie fonică prin izolarea surselor generatoare de zgomote şi vibraţii şi să nu pună în exploatare pe cele ce depăşesc limite admise;

5. Să nu circule cu autovehiculele generatoare de zgomote ce depăşesc limitele admise (ex. toba defectă);

6. Proprietarii şi deţinătorii legali de teren sunt obligaţi să întreţină şi să extindă  perdelele şi alimentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană;

7. Să întreţină sistemele de alarmă din dotare în bune condiţii, fără a deranja liniştea oamenilor (în caz de reclamaţii);

8. Creşterea câinilor în imobile cu mai multe locuinţe, fără acceptul vecinilor şi dacă aceştia deranjează prin comportament liniştea locatarilor (în caz de reclamaţii).

De asemenea, pentru protecţia aerului se interzice:

9. Distrugerea pomilor prin tăiere sau toaletare de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov, fără aprobare legală;

10. Aruncarea sau deversarea apelor uzate în rigola străzii  sau pe sol;

11. Creşterea şi ţinerea animalelor (ovine, bovine, caprine, iepuri nutrii) şi a păsărilor în cartierele cu blocuri de locuit sau zone protejate, respectiv:

- Centru

- Braşovul Vechi

- Gării

- Valea Cetăţii

- Astra.

În celelalte zone creşterea animalelor, acolo unde este permisă, se va putea face numai cu respectarea O.M.S. nr. 536/1997 şi a normelor sanitar-veterinare în vigoare.

12. Creşterea animalelor în adăposturi situate pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov;

13. Păşunatul animalelor pe teritoriul municipiului Braşov, precum şi circulaţia lor pe drumurile publice cu excepţiacartierului Stupini şi Poiana Braşov şi a păşunilor închiriate de Primăria Municipiului Braşov;

14. Parcarea autovehiculelor de mare tonaj în parcările aferente blocurilor de locuit, pe străzi, precum şi în locuri nesemnalizate ca accesibile parcării.

III. Pentru protecţia solului, subsolului şi fondului peisagistic se va avea în vedere că:

1. Toţi deţinătorii de terenuri, indiferent de titlu, să asigure protecţia solului prin măsuri de gospodărire şi revalorificare adecvată.

2. Deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, sunt obligaţi să prevină şi să combată eroziunea solurilor, alunecarea terenurilor neproductive, sărăturarea, excesul de umiditate, înmlăştinarea şi poluarea cu substanţe toxice.

3. Investitorii care vor determina scoaterea din circuitul agricol a terenurilor sunt obligaţi să asigure, potrivit legii, decopertarea selectivă a stratului de sol fertil (acestea folosindu-se pentru acoperirea terenurilor neproductive sau depozitelor de reziduri solide sau desecări) în vederea refacerii cadrului natural al zonei afectate;

4. Depozitarea rezidurilor solide de orice fel, menajere, industriale, agricole, se va face numai pe suprafeţele autorizate, astfel încât să se realizeze protecţia terenurilor limitrofe, a apelor de suprafaţă, subterane şi a atmosferei;

5. Deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, sunt obligaţi să protejeze şi să întreţină corespunzător spaţiile verzi existente. Se interzice schimbarea destinaţiei unor terenuri fără autorizaţie de la organele competente;

6. Deţinătorii de terenuri, precum  şi de către administratorii legali, să ia măsurile de înfrumuseţare şi amenajare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional din intravilan, inclusiv din curţile şi perimetrele obiectivelor economice şi sociale;

7. Este interzisă arderea vegetaţiei lemnoase şi ierboase, precum şi a crengilor rezultate din toaletări, indiferent de destinaţia terenului şi de deţinători, inclusiv de pe terenurile limitrofe căilor de comunicaţie, cu excepţia cazurilor permise de autorităţile competente.

ART.7. PENTRU PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV, sunt interzise:

1. Depozitarea de moloz, ambalaje, deşeuri menajere sau industriale şi alte materiale pe domeniul public;

2. Murdărirea străzilor de autovehiculele care ies din şantiere, staţii de betoane sau alte asemenea locuri şi/sau transportă materiale de construcţii, furaje, moloz, pământ, deşeuri menajere sau industriale, precum şi alte materiale sau reziduri;

3. Aruncarea de diferite materiale, obiecte, reziduuri, ambalaje etc. pe domeniul public;

4. Murdărirea domeniului public de către persoane fizice, agenţi economici sau alţi factori care construiesc, repară, întreţin instalaţii şi/sau dărâmă clădiri;

5. Blocarea accesului la containere (eurocontainere, pubele, europubele), locuri de joacă pentru copii;

6. Neridicarea deşeurilor menajere la orele prevăzute, nedepunerea containerelor (societăţile) autorizate (licenţiate) careprestează activităţi de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, precum şi alte tipuri de deşeuri;

7. Neîntreţinerea curăţeniei la punctele de colectare a deşeurilor menajere de către asociaţiile de proprietari (locatari) şi/sau de către cei care le folosesc;

8. Depozitarea de materiale de construcţii pe domeniul public, fără autorizaţie de depozitare, emisă de Primăria Municipiului Braşov;

9. Colectarea de reziduri menajere sau materiale reciclabile din containere (eurocontainere, pubele, europubele);

10. Curăţirea, spălarea sau repararea autovehiculelor sau a altor obiecte pe domeniul public (zone verzi, străzi, trotuare, parcări);

11. Circulaţia şi parcarea autovehiculelor pe zone verzi, alei sau trotuare care nu sunt semnalizate ca accesibile parcării;

12. Punerea sau menţinerea în circulaţie a mijloacelor de transport care prezintă scurgeri de combustibil, lubrifianţi sau alte lichide care poluează domeniul public şi privat al municipiului Braşov;

13. Distrugerea arborilor şi a arbuştilor (din plantaţiile de aliniament, perdele de protecţie, din domeniul public şi privat al Primăriei) prin ruperea cojilor, a crengilor şi a ramurilor, tăierea crengilor sau tăierea completă a pomilor, distrugerea florilor prin ruperea sau smulgerea lor din pământ, precum şi distrugerea ierbii din parcuri şi zone verzi;

14. Recoltarea de către persoane neautorizate a florilor sau a altor părţi de plante din parcuri publice, din aranjamente peisageistice, spaţii verzi, aliniamente stradale şi de-a lungul căilor de comunicaţie;

15. Lipirea afişelor pe construcţii, stâlpi, arbori etc. în afara panourilor de afişaj pe care se pot autoriza;

16. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperiş direct pe trotuar, datorită neexistenţei jgheaburilor şi burlanelor sau a necurăţării şi neîngrijirii acestora;

17. Necurăţarea aleilor, trotuarelor şi a rigolelor stradale din jurul imobilelor de către proprietari sau cei ce le administrează;

18. Neluarea de către deţinătorii sau administratorii legali a măsutrilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feriviare, autogări şi gări;

19. Necombaterea poleiului de pe trotuarele din jurul imobilelor prin îndepărtarea gheţii sau împrăştierea de materiale antiderapant de către proprietarii, chiriaşii sau cei ce administrază imobilele, astfel încât să se evite accidentele;

20. Neîndepărtarea zăpezii şi gheţii formate pe jgheburi sau marginea acoperişurilor de desupra trotuarelor; 

21. Neîmprejmuirea şi neinscrispţionarea terenurilor de către proprietarii şi deţinătorii sub orice formă a acestora, prin tăbliţe cu dimensiuni minime 40 x 60 cm, care să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul deţinătorului terenului;

22. Necontractarea de către persoane fizice, agenţi economici sau administratori de imobile, a ridicării gunoiului menajer sau industrial de către o unitate autorizată;

23. Aruncarea sau deversarea apelor uzate în rigolele străzilor sau pe sol;

24. Plantarea de arbori sau puieţi pe domeniul public, fără aprobarea Primăriei Municipiului Braşov;

25. Necuraţarea şi neîntreţinerea spaţiilor verzi din jurul imobilelor de locuit de către locatarii acestuia sau din jurul imobilelor cu altă destinaţie de către cei ce le administrează;

26. Neîntreţinerea şi nerespectarea faţadelor clădirilor, stâlpilor, gardurilor, anxelor gospodăreşti, curţilor de către proprietari sau cei care le administrează;

27. Abandonarea pe domeniul public a diferitelor bunuri cum ar fi: caroserii de autovehicule, chioşcuri, tarabe, părţi din autovehicule, prefabricate, ţevi şi alte obiecte scoase din uz;

28. Ocuparea anumitelor suprafeţe din domeniul public pentru executarea de schele pentru reparaţii, organizare de şantier, devierea circulaţiei pietonale sau rutiere, impusăde executarea unor lucrări, precum şi altele asemănătoare fără autorizaţie din partea Primăriei Municipiului Braşov;

29. Neînchiderea cu capace a căminelor aferente reţelelor tehnico-edilitare, aflate în domeniul public, a recipienţilor de canal stradal cu grătare;

30. Astuparea canalelor stradale, prin executarea unor planuri înclinate din beton, asfalt sau alte materiale, precum şi scoaterea bordurilor sau realizări de pante pentru urcarea autovehiculelor pe trotuar;

31. Distrugerea sau murdărirea mobilierului urban (bănci, vaze, coşuri stradale, locuri de joacă pentru copii, statui, panouri de afişaj, fântâni arteziene, jocuri de apă, bazine cu apă, etc.);

32. Distrugerea parţială sau totală a platformelor amenajate pentru amplasarea containerelor de gunoi de cei ce manevrează containerele sau de alte persoane fizice sau juridice;

33. Îngrădirea zonelor verzi cu garduri improvizate din sârmă, sârmă ghipată, plasă de sârmă, fier, beton sau alte materiale;

34. Distrugerea zonelor verzi din cartierele pentru amenajarea de grădini pentru legume şi zarzavaturi;

35. Distrugerea zonelor verzi de pe domeniul public al municipiului prin amenajarea neautorizată de parcuri, precum şi prin efectuarea de săpături neautorizate;

36. Deteriorarea zonelor verzi şi a terenurilor cu altă destinaţie de pe domeniul public şi privat al Primăriei prin amplasarea neautorizată a oricăror obiecte (containere metalice, chioşcuri, caroserii auto, rulote etc.);

37. Blocarea locurilor pentru parcare din parcurile publice cu lanţuri, bare, cabluri sau alte materiale;

38. Ruperea sau degradarea indicatoarelor de circulaţie, a corpurilor de semafor, a semafoarelor şi a tăbliţelor indicatoare de străzi;

39. Degradarea marcajelor şi indicatoarelor turistice, podeţelor şi parapeţilor de pe potecile turistice, precum şi a altor dorări aferente acestora;

40. Circulaţia pe căile publice din municipiu a autovehiculelor dotate cu şenile care nu sunt protejate cu papuci din cauciuc;

41. Neluarea măsurilor de deratizare, dezinsecţie şi tratamente fitosanitare a imobilelor şi anexelor acestora de către persone fizice şi juridice, de câte ori este nevoie şi la sesizarea Primăriei Municipiului Braşov; 

42. Nedotarea cu europubele şi/sau eurocontainere de către prestatorul de servicii odată cu încheierea contractului de salubritate cu beneficiarul;

43. Neeliberarea de către funcţionarii publici în termenul legal a autorizaţiilor şi avizelor necasare realizării împrejmuirii terenurilor, amplasării locurilor pentru recipienţii de colectare a deşeurilor, reparării faţadelor, împrejmuirilor etc.;

44. Neinscripţionarea de către proprietarii de imobile, persoane fizice şi juridice, a numărului imobilului la un loc vizibil dinspre stradă pe o tăbliţă cu dimensiunile de minim 25/25 cm;

45. Neluarea măsurilor de funcţionare conform normelor sanitare a WC - urilor publice de către proprietarii acestora sau de către cei care le au în administrare;

46. Nemontarea de către agenţii economici sau societăţile  comerciale care exploatează şi întreţin reţelele de apă, a cişmelelor cu apă potabilă în locuri de circulaţie intens pietonal, conform planurilor de amplasare stabilite de Primăria Braşov şi de a le amenaja şi întreţine pe cele existente.

Alte măsuri:

În cazul în care, prin săvârşirea contravenţiei s-a pricinuit o pagubă şi există tarif de evaluare a acesteia, agentul constatator, care are dreptul să aprobe defecţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal.

În situaţia în care nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile în baza Legii civile.

ART.8. SANCŢIUNI

Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, constituie contravenţie următoarea faptă, dacă nu a fost săvârşită în alte condiţii încât, potrivit Legii Penale, reprezintă infracţiuni.

Aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face în baza Legii nr. 32/1968, cu excepţia art. 25, 26, 27, după cum urmează:

1. Cu amendă de la 300.000 - 900.000 lei pentru persoane fizice şi de 2.000.000 - 4.000.000 lei pentru persoane juridice care încalcă prevederile articolelor:

- art. 3, pct. 2, 4, 5, 6, 7

- art.5, pct. 1, 2

- art.6, secţiunea II, pct. 7, 8

            secţiunea III, pct. 1,2

- art.7, pct. 16, 19, 20, 24, 34

2. Cu amendă de la 600.000 - 1.200.000 lei pentru persoane fizice şi de 3.000.000 - 6.000.000 pentru persoane juridicajuridice care încalcă prevederile articolelor:

 - art. 3, pct. 3

 - art. 5, pct. 3, 4, 5, 6, 7

- art. 6 secţiunea I, pct. 1, 3, 4, 5

            secţiunea II, pct. 1, 3, 9

            secţiunea III, pct. 3, 7, 46

 - art. 7, pct. 1. 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 30, 33, 37

3. Cu amendă de la 1.000.000 - 3.000.000 lei pentru persoane fizice şi de 4.000.000 - 10.000.000 lei pentru persoane juridice careîncalcă prevederile articolelor:

- art. 3, pct. 1, 8, 9, 10

- art. 4, pct. 1, 2, 3

- art. 6, secţiunea I, pct. 2, 6, 7 

             secţiunea II, pct. 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14

             secţiunea III, pct. 4, 5, 6

- art. 7, pct. 4, 6, 8, 10, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46

ART.9. CONTACTAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI APLICAREA DE SANCŢIUNI

Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează pe baza procesului-verbal de contravenţie de către primar şi de împuterniciţii acestuia, angajaţi ai Primăriei, de organele de poliţie, de Inspectoratul de sănătate Publică, de inspectorii Agenţiei de Protecţia Mediului şi de Corpul Gardienilor Pulbici.

Agentul constatator obligă agenţii economici care au provocat distrugeri să aducă la starea iniţială şi să refacă factorii de mediu în cauză. Pentru acesta, în afară de amenda aplicată agenţilor economicicare funcţionează pe bază de autorizaţie emisă de Primărie, li se va suspenda această autorizaţie pe termen de 6 luni din momentul constatării infracţiunii. Dacă după trecerea perioadei de suspendare agentul economic nu a acţionat pentru înlăturarea efectelor distrugerilor provocate în sensul refacerii şi readucerii factorilor de mediu la starea iniţială normală, suspendarea autorizaţiei se va prelungi cu alte trei luni.

Director D.G.O.,                                                                Şef Serviciu A.D.P.,

ing. Cicerone Stan                                                           sing. Gheorghe Iliescu