Hotărârea nr. 20/1998

AMANAREA DISCUTARII PROPUNERILOR DOTARILOR SI A PLATII SUMELOR CUPRINSE IN REFERATUL NR. T2619/1998 AL SERVICIULUI TEHNIC-INVESTITII

HOTÃRÂREA NR. 20

Consiliul Local al Municipiulu Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 2.619/5 februarie 1998 al Serviciului Tehnic - Investiţii, prin care se propune aprobarea achiziţionării, în prima etapă, a dotărilor cuprinse în anexa nr. 1 la referat, aprobarea contractării unor studii şi proiecte cuprinse în anexa nr. 2 la referat, aprobarea plăţii sumei reprezentând contravaloarea adăpostului protecţiei sociale amenajat în blocul situat pe strada Lânii, precum şi a lucrărilor tehnico-edilitare de pe domeniul public,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se amână discutarea referatului nr. T 2019/ 5 februarie 1998al Serviciului Tehnic - Investiţii, prin care se propune aprobarea achiziţionării, în primă etapă, a dotărilor cuprinse în anexa nr. 1 la referat, aprobarea contractării executării unor studii şi proiecte cuprinse la anexa nr. 2 la referat, aprobarea plăţii sumei de 25 milioane lei, reprezentând contravaloarea adăpostului  protecţiei sociale amenajat în blocul situat pe str. Lânii şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente ce se execută pe domeniul public până la aprobarea bugetului local pe anul 1998.

ART.2. Până la aprobarea bugetului local pe anul 1998 se vor prezenta comisiilor Consiliului Local listele dotărilor pe anul 1997, a lucrărilor terminate şi recepţiilor acestora, a lucrărilor aflate înexecuţie, precum şi prezentarea unui raport asupra oportunităţii lucrărilor.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL