Hotărârea nr. 2/1998

APROBAREA REGULAMENTULUI DE SALUBRIZARE IN MUN. BRASOV

HOTÃRÂREA NR. 2

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr. 2114/1998 al Direcţiei Gospodărie Oraş şi Serviciul de Administrare a Domeniului Public, prin care se propune aprobarea Regulamentului de salubrizare al Municipiului Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997,

În temeiul art. 20, lit. "p" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale, nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă Regulamentul de salubrizare în Municipiul Braşov, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Direcţia Gospodărie Oraş şi Direcţia Patrimoniu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN

 REGULAMENT DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI

 BRAŞOV

OBIECT

Prezentul regulament stabileşte modalităţile şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de salubrizare în Municipiul Braşov, precum şi obligaţiile ce revin atât prestatorilor, cât şi producătorilor de deşeduri.

Prin salubrizare, în contextul prezentelor norme, se întelege totalitatea activităţilor de colectare, transport şi depozitare (neutralizare) a deşeurilor şi menţinerea curăţeniei în Municipiul Braşov.

DISPOZIŢII GENERALE

ART.1. Având în vedere Legea Sănătăţii nr. 98/1994, Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995, Ordonanţa nr. 33/1996, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 ţi Legea apelor nr. 107/1996, Primăria Municipiului Braşov organizează activitatea de salubrizare pe teritoriul Municipiului Braşov, urmărind aplicarea următoarelor reguli de funcţionare.

Primăria Municipiului Braşov exercită autoritatea publică asupra activităţilor de salubrizare prin autorizarea prestatorilor şi controlul activităţii, conform prezentului regulament.

Regulamentul de salubrizare este obligatoriu a fi respectat de către toate unităţile din sistemul public şi privat, instituţii publice, precum şi de către întreaga populaţie a Municipiului Braşov.

La eleborarea prezentului Regulament de salubrizare, Primăria Municipiului Braşova respectat normele sanitare şi a consultat autoritatea sanitară teritorială, respectiv Inspectoratul de Sănătate Publică a Judeţului Braşov - Igiena Madiului.

Activitatea de salubrizare în Municipiul Braşov se realizează între prestator şi beneficiar pe bază de contracte.Constractele care se încheie între prestator şi producătorul de deşeuri menajere să respecte prevederile Codului Comercial.

Punctul 1. Prestatorul are obligaţia de a duce la cunoştinţa Primăriei lista cu contractele încheiate. Contractul trebuie să cuprindă următoarele reguli:

1. Regula adaptării permanente a activităţii de salubrizare.

2. Regula continuităţii activităţii de salubrizare, indiferent de persoana juridică cu care s-a încheiat contractul (renunţarea sau rezilierea contractului se face numai după un preaviz de 30 de zile);

a) În orice caz, în această perioadă prestatorul rămâne solidar responsabil cu beneficiarul, fiind obligat să respecte toate clauzele şi condiţiile din contract faţă de colectivitate, până la încheierea unui nou contract.

b) În caz de întrerupere neprevăzută a activităţii de salubrizare, colectare, transport, depozitare, chiar parţială (blocaj pe străzi, calamităţi, săpături în carosabil etc.), prestatorul trebuie să aducă la cunostinţa beneficiarului şi a Primăriei Municipiului Braşov, în cel mai scurt timp, cel mai târziu în 24 de ore, şi să ia de comun acord măsurile ce se impun.

3. Primăria Municipiului Braşov  va decide asupra posibilităţii de colectare, neutralizare şi valorificare a deşeurilor (conform Ordonanţei nr. 33/1996).

4. Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să înştiinţeze prestatorii de servicii cu care au încheiat contracte de colectare, transport şi depozitare, precum şi de calitatea şi felul deşeurilor produse în cazul deşeurilor cu regim special, definite în condiţiile art.3.

5. Inspectorii de specialitate, împuterniciţi de Primăria Municipiului Braşov, trebuie să aibă posibilitatea de control asupra tuturor celor care au încheiat contracte de salubrizare, în vederea verificării respectării prevederilor prezentului Regulament.

6. În cazul emiterii de autorizaţii pentru efectuarea de lucrări pe străzile din municipiu, Primăria are obligaţia de a informa prestatorul.

Notă:

- În contextul prezentului Regulament, prin producător de deşeuri se înţelege persoana fizică sau juridică care prin acţiunile sale de orice fel face ca să rezulte materiale, obiecte sau substanţe de orice natură care sunt inutilizabile la sursa lor de formare.

- În contexul prezentului Regulament, prin prestator de servicii de salubrizare se înţelege orice agent economic cu capital de stat, privat sau mixt, care are ca obiect de activitate serviciul de salubrizare şi care a obţinut licenţe în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

ART.2. Clasificarea deşeurilor.

În sensul prezentului Regulament se definesc urmăroarele categorii de deşeuri uzuale:

a) Deşeuri menajere - sunt acele deşeuri care provin în mod obişnuit din activitatea casnică - predominant organice, biodegradabile , precum şi cele provenite din magazine, hoteluri, cantine, unităţi de alimentaţie publică, instituţii de învăţământ şi orice alte  instituţii publice, precum şi din întreprinderi industriale, ateliere, societăţi comerciale, care au dimensiuni normale şi pot fi îndepărtate în aceleaşi condiţii ca şi deşeurile menajere propriu - zise;

b) Deşeuri stradale - se compun din deşeuri rezultate din măturarea străzilor - pământ, nisip, frunze, crengi, hârtii, nămol rezultat în urma curăţirii gurilor de canal şi alte resturi provenite din activitatea de curăţare a căilor publice, precum şi deşeurile asimilabile celor manajere, precolectate în recipiente stradale;

c) Deşeuri din parcuri şi grădini - deşeuri specifice, predominant vegetale, din parcuri şi grădini (frunză, crengi, resturi vegetale din alte surse);

d) Deşeuri din pieţe - se va asigura colectarea deşeurilor de origine vegetală, care pot fi compostate, şi celorlalte deşeuri care se pretează la reciclare cum ar fi: material plastic, hârtie, sticlă etc. similare cu cele menajere;

e) Deşeuri industriale - provenite din procesul tehnologic al întreprinderilor;

f) Deşeuri voluminoase - deşeurile care din cauza dimensiunilor nu intră în containere, ca:

- bunuri de larg consum uzate sau deteriorate

- mobile şi saltele

- biciclete, cărucioare

- unelte de grădinărit

- linoleum sau mochete etc.

g) Deşeuri din contrucţii - componente nereciclabile din refacerile drumurilor, din demolări şi construcţii - resturi de lemn, moloz;

h) Deşeuri de animale sau păsări - gunoiul de grajd, bălegarul, excremente de păsări, cadavre de animale şi păsări;

i) Deşeuri refolosibile (valorificabile) - sunt fragmentele sau părţile de obiecte care vor fi reciclate ca: sticlă, hârtie, metale, mase plastice, resturi vegetale etc. sau care pot face parte din categoriile de mai sus;

j) Deşeuri cu regim special - în acestă categorie se încadrează deşeurile cu caracter toxic, înflamabil, explozibil, poluant şi înfecţios rezultate din activitatea persoanelor fizice şi juridice.

În viitor se va avea în vedere specializarea unor firme de salubrizare în colectarea deşeurilor periculoase (industriale şi spitaliceşti).

ART.3. Tipul de recipienţi aprobat în municipiul Braşov:

Pe raza Municipiului Braşov, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997, recipientele aprobate trebuie să indeplinească următoarele condiţii: să fie prevăzute cu sistem de acoperire uşor de manevrat şi să asigure etanşeitatea, să nu ruginească.

În caest sens cele mai indicate sunt europubelele şi eurocontainerele.

ART.4. Modul de colectare a deşeurilor (conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997):

a) Primăria Municipiului Braşov avizează prin compartimentele de specialitate tipul de recipiente de precolectare a deşeurilor, precum şi numărul acestora, conform normelor stabilite împreună cu Inspectoratul de Sănătate Publică şi Agenţia de Protecţie a Mediului.

Este interzisă colectarea în alte tipuri de recipiente de precolectare pe raza Municipiului Braşov.

b) colectarea la locul de producere (precolectare primară) a reziduurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare şi de categoria în care se încadrează reziduurile menajere din locuinţe. Reziduurile nu se colectează direct în recipiente, ci într-o pungă de poliestilenă aflată în recipient şi care să aibă volumul puţin mai mare decât volumul recipientului. Procurarea pungilor cade în sarcina producătorului de deşeuri.

c) Precolectarea secundară, adică strângerea şi depozitarea provizorie a pungilor de deşeuri mejajere în punctele de precolectare organizată, se face în recipiente dimensionate corespunzător, acoperite (conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, art. 38).

d) Recipientele vor fi menţinute în bună stare şi vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanşeităţii. Ele vor fi amplasate în spaţii special amenajate, stabilite de Primărie, menţinute în condiţii salubre.

e) Recipientele vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, uşor transportabile, concepute astfel încât să nu producă răniri în timpul manipulării şi să nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv.

f) Colectarea reziduurilor stradale la locul de producere se va face în recipiente acoperite, menţinute în bună stare, amplasate în condiţii salubre în puncte special stabilite.

Este interzisă depozitarea reziduurilor stradale, după colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat.

ART.5.  Amplasarea locurilor de depozitare a recipienţilor:

a) Platformele organizate pentru depozitarea recipienţilor de colectare a deşeurilor menajere - suprafaţa de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a seşeurilor şi a ritmului de evacuare a acestora; nu se recomandă proiectarea şi amenajrea de plafforme prea mari, care implică ocuparea unor suprafeţe de teren cu altă destinaţie (ex. spaţii verzi) şi care pot genera uşor discomfort  şi insalubritate;

 b) Platformele se vor amenaja la distanţe de minim 5 m de ferestrele apartamentelor din blocuri de locuinţe (Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, art.3, lit. "a");

c) La parterul clădirilor de locuit unde există camere sociale de depozitare a reziduurilor solide, cu condiţia ca acestea să nu constituie, prin funcţionarea lor, riscuri pentru sănătatea populaţiei sau să nu creeze discomfort. În acest scop se vor asigura măsurile şi mijloacele necesare pentru limitarea nocivităţilor, astfel ca acestea să se încadreze în normele din standardele în vigoare;

d) Camerele speciale de depozitare a reziduurilor şi platformele pentru depozitarea recipienţilor de colectare a reziduurilor menajere vor fi racordate obligatoriu la un hodrant şi la reţeaua de canalizare pentru a fi păstrate în permanenţă în stare de curăţenie.

ART.6. Organizarea depozitării la actualele rampe din Municipiul Braşov.

Pentru limitarea impactului asupra mediului, la rampa de depozitare a deşeurilor menajere se vor lua următoarele măsuri obligatorii:

a) Acoperirea zilnică, cu un strat de pământ vegetal cu grosime de 20-25 cm a deşeurilor depozitate;

b) Compactarea  stratului respectiv;

c) Dezinsecţia periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere în funcţie de prezenţa vectorilor, dispoziţiilor Inspectoratului de Sănătate Publică;

d) Organizarea tehnică a depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia  sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se vor realiza obligatoriu împrejmuiri şi perdele de protecţie în jurul haldei.

ART.7. Obligaţiile prestatorului de servicii de salubritate:

a) Serviciul de salubritate sau agentul economic care se va ocupa de gestionarea deşeurilor reciclabile şi va asigura dirijarea lor spre procesul de reciclare. În acest scop va asigura capacităţi adecvate de sortare şi depozitare: recipiente separate, marcate pentru colectarea separată de la bursă (sticlă, material plastic, hârtie, deşeuri predominant organice, biodegradabile etc.);

b) Deşeurile predominant organice, biodegradabile se colectează astfel încât să se evite orice risc sau discomfort creat de mirosuri, insecte, rozătoare, împrăştierea deşeurilor;

c) Deşeurile voluminoase nu pot fi colectate în containere obişnuite şi de aceea agentul economic responsabil de gestionarea deşeurilor va asigura ridicarea lor periodică şi transportul lor cu mijloace adecvate la platformele de precolectare stabilite;

d) Agentul economic responsabil va asigura funcţionarea unui sistem de colectare a deşeurilor periculoase care pot apărea în deşeurile menajere: acumulatori uscaţi, tuburi de presiune (tip spray), tuburi flourescente, recipiente în care au fost substanţe toxice de uz menajer, medicamente etc.

e) Evacuarea reziduurilor menajerede la locurile de producere şi colectare la locul de depozitare (neutralizare) se face de câte ori este necesar (de preferinţă zilnic), fără a se depăşi următoarele termene maxime (conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, art. 40, lit. "a" şi "b"):

1. În anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie)

- zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe;

- la cel mult 2 zile, din celelalte zone;

2. În anotimpul rece (1 octombrie - 1 aprilie)

- la cel mult 3 zile din toate zonele.

f) Vehiculele pentru transportul reziduurilor solide trebuie să fie acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de precolectare secundară şi să nu permită răspândirea conţinutului în cursul transportului. Ele vor fi întreţinute igienic şi dezinfectate periodic: în acest scop, compartimentul destinat deşeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitări mecanice şi agresiuni chimice.

g) Angajaţii prestatorilor de servicii de salubrizare vor ridica recipienţii de la locurile de depozitare stabilite (ghene, ţarcuri, melci etc.), le vor manipula cu grijăpentru a nu le degrada, , iar după golire le vor duce înapoi la locurile de depozitare. Lăsarea lor pe strdă este interzisă. În cazul în care prin manevrare reziduurile sunt împrăştiate pe jos, încărcătorii (prestatorii) sunt obligaţi să le adune, lăsând locul curat.

h) Încărcarea reziduurilor menajere în vehiculele care le transportă se face direct din recipienţi. Este interzis a se răsturna deşeurile în curţi, pe stradă sau pe trotuare pentru a fi încărcate ăn vehiculele care le transportă.

i) Prestatorii de servicii de salubrizare vor întreţine corespunzător vehiculele ce transportă deşeuri menajere şi stradale, pentru evitarea pierderilor de deşeuri în timpul transportului.

j) Vehiculele utilizate la transportul deşeurilor vor fi ţinute în stare salubră şi dezinfectate cu soluţii de lapte de var o dată pe lună.

k) Colectarea reziduurilor menajere, industriale, voluminoase şi cele provenite din construcţii, de la păsări şi animale şi a celor recuperabile de la punctele de precolctare, cât şi transportul lor la locurile destinate neutralizării sau valorificării se va face conform unor procedee omologate şi agreate de I.P.S.M.P. şi A.P.M., cum ar fi:

- colectarea ermetică, prin autogunoiere compactoare

- colectarea în eurocontainere şi europubele

- colectarea în saci

- alte sisteme (pneumatice, hidraulice etc.) care se vor aplica în funcţie de condiţiile specifice.

l) Angajaţii prestatorului de servicii răspund meterial de stricăciunile produse prin manevrarea necorespunzătoare de către ei însăşi a recipientelor.

m) Atât dotarea tehnică, cât şi echipamentul salariaţilor vor corespunde din punct de vedere igienic şi estetic. Aceştia vor purta emblema firmei prestatoare.

n) Agenţii economici autorizaţi cu activitatea de salubrizare au obligaţia să respecte ciclul de ridicare a deşeurilor aprobat de I.P.S.M.P. şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

o) Agenţii erconomici autorizaţi au obligaţia de  a deservi, din zona lor de activitate stabilită,pe toţi producătorii de deşeuri menajere.

ART.8. Obligaţiile producătorului de deşeuri:

Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri, cu excepţia celor cu regim special definite în art. 2, lit. "h" sunt obligate să respecte următoarele cerinţe:

a) Persoanele fizice şi juridce producătoare de deşeuri sunt obligate să folosească pentru îndepărtarea acestora un agent prestator de servicii de salubrizare autorizat de Primăria Municipiului Braşov, pe baza unui contract aprobat de Consiliul Local Braşov;

b) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să menţină în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării şi prelucrării deşeurilor, fiind interzisă arderea lor directă în recipienţii de colectare, precum şi aruncarea lor lângă recipienţi, în căminele de canalizare, ori depozitarea pe terenuri virane sau pe domeniul public;

c) Personele fizice şi juridice sunt obligate să îndepărteze deşeurile produse pentru evitarea poluării mediului şi a altor egecte negative, prin întreţinerea curăţeniei în mod permanent în locurile de precolectare. Se interzice depozitarea gunoiului în perimetrul municipiului Braşov în afara locurilor autorizate în acest sens;

Se interzice aruncarea deşeurilor lichide sau solide de orice fel în reţeaua de canalizare, pâraie sau lacurile din municipiul Braşov;

d) Persoanele  fizice şi juridice şi asociaţiile de proprietari au obligaţia să întreţină curăţenia şi igiena în anexe gospodăreşti, grădini şi alte tipuri de terenuri pe care le deţin, precum şi în împrejurimile acestora. Gunoiul rezultat se depune în recipienţi sau saci de plastic pentru colectarea deşeurilor menajere;

e) Perosnele fizice şi juridice au obligaţia să asigure o permanentă stare de curăţenie şi ordine la locurile de depozitare a materialelor, în curţi, pe căile de acces interioare, pe străzile şi trotuarele din jurul incidentelor, precum şi pe celelalte terenuri pe care le deţin. Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în construcţii cu caracter provizoriu vor menţine curăţenia pe o rază de 20 m în jurul acestora şi vor lua măsuri de a nu murdări carosabilul stradal.

f) Agenţii economici sunt obligaţi să amplaseze la fiecare intrare un coş pentru ambalaje şi ţigări, precum şi în faţa fiecărei unităţi (chioşc, tarabă, magazin etc.).

g) Producătorii de deşeuri industriale voluminoase, provenite din construcţii, deşeuri de păsări şi animale şi deşeuri recuparabile sunt obligaţi să-şi asigure colectarea, sortarea, transportul şi neutralizarea sau valorificarea acestor reziduuri prin mijloace proprii, prin agentul economic posesor de autorizaţie;

h) Precolectarea deşeurilor se poate face numai în eurocontainere, europubele şi/sau saci de plastic conform tipurilor stabilite de Primăria Municipiului Braşov.

i) Persoanele juridice, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarealor artropode şi rozătoare vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de discomfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin;

j) Pentru deşeurile din pieţe, Administraţia Pieţelor va asigura recipiente marcate şi amplasate. Se va asigura colectarea separată a deşeurilor de origine vegetală care pot fi compostabile şi a celorlalte deşeuri care se pretează la reciclare, cum ar fi material plastic, sticlă, hârtie ş.a., similare cu cele menajere.

k) Producătorii de deşeuri au obligaţia să spele recipientul la un interval de 2-4 săptămâni  şi să-l dezinfecteze celpuţin o data pe lună. Spaţiile de precoletare trebuie dezinfectate în aceleaşi condiţii.

ART.9. Criteriile  de eligibilitate în vederea acordării şicenţei de salubrizare.

A. Agenţii economici care doresc să desfăşoare activităţi de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor manajere sunt obligaţi să obţină licenţă de la Primăria Municipiului Braşov.

În vederea obţinerii licenţei, agenţii economici vor depune la Primăria Municipiului Braşov un dosar cu următorul conţinut:

1. Cerere de obţinere a licenţei.

2. Originalul şi copia xerox după statutul societăţii, din care să rezulte activitatea de salubrizare privind colectarea, transportul şi depozitarea oricăror tipuri de deşeuri.

3. Originalul şi copia xerox după autorizaţia de funcţionare.

4. Originalul şi copia xerox după autorizaţia emisă de Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicina Preventivă - Igiena Mediului, pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare reziduuri manajere.

5. Originalul şi copia xerox după avizul de gospodărire a apelor pentru locul, modul de depozitare şi neutralizarea deşeurilor.

6. Originalul şi copia xerox după autorizaţia de mediu eliberată de Agenţia de Protecţie a Mediului pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare a reziduurilor menajere.

7. Originalul şi copia xerox după autorizaţia de Protecţia Muncii eliberată pentru acest tip de acttivităţi.

8.Tipde contract pentru prestarea de servicii de salubrizare ţinându-se cont de regulile precizate în Regulament pentru deşeurile menajere provenite din gospodăriile populaţiei, în vederea avizării de către Primăria Municipului Braşov.

9. Tip de contract pentru colectarea altor tipuri de deşeuri: industriale, deşeurilor voluminoase, deşeuri provenite din construcţii, deşeuri de la animale şi păsări etc.

10. Tariful de prestaţie.

11. Documente din care să rezulte că au în folosinţă.

a) Tipul şi numărul autocompactoarelor şi remorcilor, omologate pentru acest tip de transport.

b) Deţin sau îşi pot asigura forţa de muncă calificată şi necalificată necesară prestării activităţilor contractate.

12. Dovada că dispun de un spaţiu de garare, întreţinere şi spălare a utilajelor.

13. Dovada că dispunde un sistem informaţional  promt şi veridic privitor la activitatea din teren.

14. Locul de depozitare şi neutralizare, precum şi avizele de la proprietarii şi administratorii legali ai depozitelor sau instalaţiilor  de neutralizare.

15. Dovada plăţii la zi a taxelor şi impozitelor  către Consiliului Local.

16. Declaraţiile pe propria răspundere privind sancţiunile penale, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă sau alte abuzuri prevăzute de Legea privind combaterea concurenţei neloiale.

17. Chitanţa care să ateste achitarea tarifului de acordare a licitaţiei.

 

NOTÃ (foarte important):

În prezent, pe raza Municipiului Braşov, sistemul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor de orice tip se bazează pe folosirea şi manipularea containerelor de 4 mc, aflate în dotarea

a aprox. 80% din societăţile comerciale ce prestează astfel de activităţi.

Sistemul de schimbare şi înlocuire a acestor tipuri de containere cu eurocontainere şi europubele se va desfăşura astfel:

- pe baza analizei cantităţilorde deşeuri produse de populaţie şi de agenţii economici, în conformitate cu Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 536/1997, prin H.C.L. se va impune numărul de eurocontainere şi europubele ce vor fi procurate de către agenţii economici, instituţii publice, asociaţii de proprietari, locatari şi persoane fizice - beneficiare  ale prestaţiei.

B. În vederea reînnoirii anuale a licenţei, agenţii economici vor întocmi un dosar ce va cuprinde actele prevăzute la art.9, lit. "a", la care se vor anexa şi precizări referitoare la gestionarea deşeurilor de către agentul economic prin folosirea de sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile şi să asigure dirijarea lor spre procesul de reciclare (Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, art. 39, alin. 1 - "sortarea la locul de producere a deşeurilor urbane în componente reciclabile şi nereciclabile").

Notă:

În cazul nerespectării prevederilor art. 7 din prezentul Regulamentde către prestator, precum şi în cazul unor reclamaţii ale beneficiarilor, se va ridica licenţa conform normelor legale în vigoare.

Beneficiarii vor lua măsuri de sortare şi depozitare a deşeurilor manajere în componente reciclabile li nereciclabile (sticlă, material plastic, hârtie etc.)

ART.10. Sancţiuni:

Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale să reprezinte infracţiuni.

1. Cu amendă de la 50.000 la 300.000 lei pentru persoane fizice şi de la 250.000 la 1.000.000 lei pentru persoane juridice care încalcă prevederile art. 4, lit. "c" şi "e", art. 6, lit. "b", art. 7, lit. "a", "b" şi "c" şi art. 8, lit. "a", "b", "d" şi"f".

2. Cu amendă de la 100.000 la 500.000 lei pentru persoane fizice şi de la 400.000 la 1.500.000 lei pentru persoane juridice care încalcă prevederile art. 4, lit. "f", art. 6, lit. "a" şi "d", art. 7, lit. "h", "l" şi "m" şi art. 8, lit. "c", "e" şi "i".

3. Cu amendă de la 200.000 la 700.000 lei pentru persoane fizice şi de la 700.000 la 3.000.000 lei pentru ăpersoane juridice care încalcă prevederile art. 4, lit. "a" şi "d", art. 6, lit. "c", art. 7, lit. "d", "e", "f", "g", "i", "j", "o" şi "p" şi art. 8, lit. "g" şi "h".

NOTÃ:

În cazul în care nu se respectă prevederile prezentului Regulament privind ridicarea deşeurilor, Primăria, în baza unui proces verbal de constatare, va aplica sancţiuni conform art. 10 şi va lua măsuri de ridicare şi curăţare a zonei (platformei), urmând ca contravaloarea prestaţiei să fie suportată de cel care se face vinovat.

ART.11. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor.

Contravenţiile prevăzute în prezentul Regulament se constată şi se sancţionează pe baza procesului verbal de contravenţie de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, Agenţiei de Protecţie a Mediului Braşov, Inspectoratului de Sănătate Publică - Igiena Mediului, Corpului Garnienilor Publici Braşov.

Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării actului.

Contestaţiile se vor înainta la Primăria Municipiului Braşov şi, în caz de nesoluţionare, la Judecătorie.

Agentul constatator obligă contravenienţii care au provocat distrugeri să readucă la starea iniţială şi să refacă factorii de mediu în cauză, în caz contrar suspendându-se licenţa.

Prevederile Legii nr. 32/1968, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi la căile de atac, se aplică şi contravenţiilor stabilite prin prezentul Regulament.

ÎNTOCMIT,

ing. Cristogel Lăcrămioara

ing. Orantes Dincă

insp. Constantin Mânzu