Hotărârea nr. 199/1998

MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A PERMISELOR DE LIBERA TRECERE.

HOTĂRÂREA NR. 199

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. T16.400/13.07.1998 al Direcţiei Gospodărie Oraş - Serviciul Administrare Străzi prin care se propune completarea "Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea Permiselor de Liberă Trecere", potrivit H.C.L. nr. 1/1996 modificată şi republicată prin H.C.L. nr. 40/23.02.1998 cu un nou aliniat la cap IV, art. 11,

Având în vedere necesitatea impunerii condiţiilor de circulaţie în zonele de interdicţie pe raza Municipiului Braşov,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale, nr. 69/1991, republictaă,

Hotărăşte:

ART.1. Se modifică şi se completează Regulamentul pentru eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere, potrivit H.C.L. nr. 1/1996, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 40/23.02.1998, cu un nou aliniat la cap. IV, art. 11, având următorul enunţ:

"Se interzice circulaţia autovehiculelor pe raza municipiului Braşov cu alte tipuri de Permise de Liberă trecere decât cele eliberate de Primăria Municipiului Braşov. Pentru respectarea condiţiei impuse, posesorii de autovehicule care circulă neregulamentar în zonele de interdicţie vor fi amendaţi cu suma reprezentând de 5 ori valoarea taxei de eliberare a unui Permis de Liberă Trecere pe un an, conform anexei 2".

ART.2. H.C.L. nr. 1/1996 astfel completată, va fi republicată.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU

 HOTĂRÂREA NR. 1/1996

republicată conform H.C.L. nr. 40/23.02.1998 şi H.C.L. nr. 199/31.08.1998

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996,

Analizând referatul nr. 1.947/1996 al Serviciului Gospodărie Comunală, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea permiselor de liberă trecere,

În temeiul art. 20, lit. "f" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea permiselor de liberă trecere conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Taxele privind eliberarea LT-urilor, pe anul 1998 se menţin la nivelul celor aprobate prin H.C.L. nr. 5/1997, anexa 1.

ART.3. Se aprobă orarul maximal de acces în zonele prevăzute la art. 9, lit. "a", "d" prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Sunt exceptaţi de la orarul aprobat, conform art. 3, medicii de familie care asigură asistenţă medicală bolnavilor ce locuiesc în aceste zone.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU

REGULAMENT

pentru eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere, potrivit H.C.L. nr. 1/1996,

modificată şi republicată prin H.C.L. nr. 40/23.02.1998 şi H.C.L. nr. 199/31.08.1998

CAPITOLUL I.

DEFINIRE ŞI CLASIFICARE

ART.1. Sunt denumite "permise de liberă trecere" (prescurtat LT), înscrisurile tipizate eliberate de Primăria Municipiului Braşov, care conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale etc., cu un tip de autovehicul, într-o perioadă definită şi cu un orar stabilit în zone în care sunt impuse anumite restricţii de circulaţie (limitare de tonaj, acces interzis şi oprire interzisă).

ART.2. LT- urile vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele:

A. PE FAŢĂ :

a) numărul şi data eliberării permisului;

b) posesorul autovehicului (eventual pe cine deserveşte);

c) numărul de înmatriculare al autovehicului (pentru LT- ul la purtător se va înscrie F/N);

d) tonajul autovehicului şi tipul acestuia;

e) durata de valabilitate a permisului;

f) orele între care s-a aprobat accesul.

B. PE VERSO:

a) zonele şi străzile pe care este permis accesul şi circulaţia;

b) taxa încasată, numărul şi felul documentului doveditor al achitării taxei;

c) instrucţiuni specifice (minimale) privind utilitatea permisului.

ART.3. Clasificarea permiselor de liberă trecere:

I. Din punct de vedere al formei, culorii înscrisului tipizat (LT) şi al duratei de valabilitate;

I.1. Formular tipizat - cu valabilitate pe întreg anul;

I.1.a. culoarea verde - se acceptă acces şi program de circulaţie în "program de zi";

I.1.b. culoarea roz - se acceptă acces şi program de circulaţie în "program de zi";

I.2. formular tipizat barat cu diagonala cu valabilitate lunară;

I.2.a. culoare verde - cu program de acces şi program de circulaţie în "program de noapte";

I.2.b. culoare roz - se acceptă acces şi program de circulaţie în "program de noapte";

I.3. ecuson tipizat de culoare portocalie, cu valabilitate de o singură zi.

II. Din punct de vedere al titularului;

II.1. LT - eliberat pe număr de înmatriculare;

II.2, LT - la purtător (F/N)

ART.4. Formularele tipizate vor fi executa prin grija Primăriei Municipiului Braşov, prin executarea lor la tipografie, acestea având următoarele dimensiuni:

- LT cu valabilitate anuală - pe carton de dimensiuni A6;

- LT cu valabilitate lunară - pe carton de dimensiuni A6 - se barează pe diagonală la emitere;

- LT cu valabilitate zilnică - pe carton de dimensiuni A6.

CAPITOLUL II.

MODALITATEA DE ELIBERARE

ART.5. Solicitanţii, în vederea eliberării LT- urilor, vor prezenta următoarele documente:

a) cerere în care să se specifice detaliat urm[toarele;

- motivaţia solicitării;

- durata pentru care solicită eliberarea de LT- uri (anual, lunar, zilnic);

- tonajul, felul autovehicului;

- zona pentru care solicită;

- programul (zi/noapte) pe care-l solicită etc.

b) original şi copie xerox de pe certificatul de înmatriculare al autovehicului (pentru LT pe număr de autovehicul).

c) copie xerox de pe certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale (pentru LT la purtător şi pentru LT pe numărul autovehiculului în cazul în care se solicită o durată de un an).

d) copie de pe autorizaţia de funcţionare (în cazul în care magazinele de aprovizionare sunt specializate în desfacerea produselor perisabile - pâine, lactate, produse din carne).

e) dacă este cazul:

1. Documentele doveditoare privind handicapul neuromotoriu (atestate de cel în drept);

2. Documentele doveditoare privind domiciliul (în cazul riveranilor) şi posibilitatea de parcare a autovehicului în incinta domiciliului (copie buletin identitate, extras CF etc.);

3. Alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi etc. ale solicitanţilor.

ART.6. Toate documentele arătate la art. 5 se vor prezenta la Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei. În urma verificărilor (şi eventual completărilor solicitante), dosarul se va depune la registratură.

ART.7. Aprobarea LT- urilor de către primar se va face după ce documentaţia depusă de solicitant este verificată şi discutată cu un reprezentant al solicitantului, pe bază de împuternicire, care acceptă programul zonelor zonelor de acces şi taxa, sub semnătură, de către Serviciul Administrare Străzi din cadrul Primăriei MunicipiuluiBraşov.

Eliberarea LT- urilor se va face de către Serviciul Administrare Străzi, numai după prezentarea dovezii de plată a taxei.

ART.8. Pentru cazuri deosebite sau pentru solicitări de liberă trecere care nu se încadrează strict în prevederile regulamentului prezent, documentaţia se va depune la registratură, în vederea analizării în Comisia de circulaţie constituită în cadrul Primăriei.

În cazul avizării favorabile de către comisie se va achita taxa aferentă, urmând a se elibera LT- ul, conform art.7 din prezentul regulament.

CAPITOLUL III.

ZONELE DIN MUNICIPIU PENTRU CARE CIRCULAŢIA ESTE ADMISĂ

NUMAI PENTRU POSESORII DE LT- URI

ART.9. a. Zona centrală este delimitată de străzile:

- b-dul Eroilor

- Mureşenilor

- G. Bariţiu

- C-tin Brâncoveanu

- Piaţa Unirii

- Poarta Şchei

- Castelului

- N. Bălcescu

- A. Hirscher

- Armata Română

- Republicii

- Piaţa Sfatului

În această zonă, pentru aprovizionarea societăţilor comerciale se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin anexa nr. 2 la hotărâre.

De asemenea, se pot elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (o zi. o lună) şi pentru autovehicule, având masa autorizată cuprinsă între 3,5 şi 10 tone, care tranzitează zona spre cartierul Şchei, transportând diferite materiale (de construcţii, deşeuri, mobilă etc.), conform orarului aprobat de Consiliul Local prin anexa nr. 2 la hotărâre. Permisele LT cu valabilitate de o zi se vor elibera sub semnătura şefului Serviciului Administrare Străzi şi lunar va prezenta primarului situaţia eliberărilor şi sumelor încasate.

ART.9.b.Pe străzile: Republicii, Piaţa Sfatului, pentru transportul de valori la unităţile bancare şi CEC se vor elibera permise de liberă trecere numai pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin anexa nr. 2.

ART.9.c. Pentru celelalte trăzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 30 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin anexa nr. 2.

ART.9.d. Pe drumul Braşov - Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (o zi, o lună) pentru autovehicule având masa totală autorizată de până la 16 tone, care transportă diferite materiale, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin anexa nr. 2.

ART.10. Nu se vor elibera LT- uri pentru alei, parcuri, promenada (N. Titulescu), pieţe, accese incinte blocuri de locuinţe, alte zoneîn care semnificaţia indicatoarelor de circulaţie interzice "accesul tuturor vehiculelor" (exclusiv zonele de la art. 9.b.).

CAPITOLUL IV.

MENŢIUNI SPECIALE

ART.11. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original. Copiile xerox, fotocopii etc. nu conferă posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează LT - uri.

ART.12. Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.

ART.13. În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin LT (pe număr de înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat etc. proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de liberă trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în aceleaşi limite de tonaj. Eliberarea noului LT se va face fără plata de taxe suplimentare, cu condiţia ca vechiul LT să fie prezent pentru anulare.

Noul permis va purta acelaşi număr şi va avea nominalizate aceleaşi date (zonă, orar, perioadă etc.) ca şi vechiul permis, înlocuindu-se doar numărul de înmatriculare al autovehicului.

ART.14. Taxa pentru LT se achită anticipat eliberării acestuia şi nu este resituibilă chiar în cazul scoaterii din circulaţie, vânzării, avariei, furtului etc. a autovehicului pentru care a fost eliberat.

ART.15. În cazul deteriorării permisului de liberă trecere se poate elibera un nou permis (cu aceleaşi înscrisuri ca şi cel deteriorat) numai după prezentarea formularului deteriorat în vederea anulării.

ART.16. În cazul pierderii sau furtului permisului de liberă trecere, se poate elibera o dovadă cu valabilitate de o lună. Dovada va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, zone de acces, tip marfă, posesor etc.) ca şi înscrisul original.

Dovada se va elibera după ce solicitantul a anunţat pierderea sau furtul permisului în presa locală.

După expirarea termenului de o lună, se va putea elibera un nou permis de liberă trecere (cu aceleaşi înscrisuri ca şi vechiul permis pierdut) cu condiţia achitării taxelor începând cu luna următoare expirării dovezii.

Se interzice circulaţia autovehiculelor pe raza Municipiului Braşov cu alte tipuri de permise de liberă trecere decât cele elibarate de Primăria Municipiului Braşov. Pentru respectarea condiţiei impuse, posesorii de autovehicule care circulă neregulamentar în zonele de interdicţie vor fi amendaţi cu suma reprezentând de 5 ori valoarea taxei de eliberare a unui permis de liberă trecere pe un an conform anexei nr. 2.

CAPITOLUL V.

OBLIGAŢII CE REVIN POSESORILOR ĂERMISELOR

DE LIBERĂ LIBERĂ

ART.17. Să expună permisul de liberă trecere la vedere, pe parbrizul autovehicului.

ART.18. La solicitarea organelor de loliţie, corpului gardienilor publici sau împuterniciţilor primarului, să prezinte LT- ul pentru verificarea datelor înscrise pe acesta.

ART.19. Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu suprastructuri închise sau prebăzute cu prelată şi cu aspect corespunzător.

ART.20. După descărcarea şi încărcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată.

ART.21. Să utilizeze permisul de liberă trecerenumai în conformitate cu datele înscrise oe acesta şi cu respectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL VI.

SCUTIRI DE TAXE ŞI GARANŢII

ART.22. Sunt scutite de taxă şi pot circula fără permise de liberă trecere următoarele categorii de autovehicule:

- autovehicule aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Salvării;

- autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces;

- autoturismele aparţinând Primăriei, Prefecturii, Procuraturii, Consiliului Judeţean, Curţii de Apel, Curţii de Conturi;

- autovehiculele destinate transportului de călători aparţinând RAT.

ART.23. Autovehiculele aparţinând RA Termo, FRE, RAT, Compania Apa, Romgaz, unităţi de salubritate, care se deplasează la intervenţii, beneficiază de 3 (trei) buc. permise de liberă trecere la purtător - eliberate gratuit.

Autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contract de prestări servicii cu Consiliul Local achita taxele cu reducere de 50%.

La Serviciul Administrare Străzi se vor afla 4 (patru) LT- uri ce vor fi folosite pentru rezolvarea actiunilor urgente întreprinse la dispoziţia primarului.

Câte un LT la purtător se va elibera în mod gratuit pentru autovehiculele instituţiilor care aprovizionează creşe, grădiniţe, spitale, cămine de bătrâni, farmacii, biblioteci volante, alte aşezăminte sociale, culturale şi de învăţământ pe teritoriul Municipiul Braşov şi care se deplasează în acest scop. 

ART.24. Toate instituţiile şi persoanele interesate, nominalizate la art. 23, vor solicita un număr de autorizaţii de liberă trecere la purtător.

Numărul de LT - uri, masa totală a autovehiculelor, tipul acestora şi programul pentru fiecare instituţie în parte se va aproba de către Comisia de Circulaţie Municipală.

LT- urile eliberate vor fi păstrate de către conducătorul instituţiei care le va folosi în funcţie de necesităţile zilnice.

ART.25. Sunt scutiţi de taxe şi pot circula cu LT- uri pe număr de înmatriculare (eliberate gratuit) următoarele categorii de autovehicule:

- dotate special, aparţinând handicapaţilor neuromotori;

- autoturisme aparţinând cetăţenilor riverani zonelor de acces, care impun restricţii de circulaţie (ambele cazuri cu respectarea art. 5, pct. "e" din prezentul regulament).

CAPITOLUL VII.

CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

ART.26. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) circulaţia autovehiculelor pe străzile cu interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare tonaj) care nu au fost înscrise în permisele de liberă trecere;

b) depăşirea tonajului admis pentru zona în care se află autovehicului;

c) nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de liberă trecere;

d) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe străzile pe care acesta nu a fost autorizat să circule;

e) folosirea permisului de liberă trecere pe un număr de înmatriculare pentru un alt autovehicul decât cel înscris.

ART.27. Constatarea contravenţiilor se va face pe bază de proce-verbal de contravenţie de către:

- Organele de Poliţie;

- Gardienii Pulbici;

- Împuterniciţii Primarului.

ART.28. Pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de liberă trecere, posesorii acesteia vor fi sancţionaţi, pe lângă amenda prevăzută la art. 33 şi cu confiscarea autorizaţiei de liberă trecere.

Autorizaţia de liberă trecere confiscată, însoţită de procesul-verbal de costatare va fi depusă de constatator la Serviciul Administrare Străzi.

Confiscarea autorizaţiei de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea taxelor de eliberare a acesteia.

CAPITOLUL VIII.

DISPOZIŢII GENERALE

ART.29. Prezentul regulament intră în vigoare o data cu rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

ART.30. Posesorii de permise de liberă trecere, cu valabilitate pe anul precedent şi care le-au utilizat până la apariţia prezentului regulament, în cazul în care solicită noi permise de LT, cu valabilitate anuală, vor achita taxele de la 1 ianuarie al anului curent.

ART.31. Pe toată durata de valabilitate a prezentului regulament, taxele se vor stabili anual prin hotărâri ale Consiliului Local, referitoare la taxe pentru eliberarea de LT- uri, care fac parte din prezentul regulament.

ART.32. Orarul maximal, stabilit pentru utilizatorii de LT- uri, va fi fixat anual prin hotărârile Consiliului Local şi completează prezentul regulament.

ART.33. Posesorii de autovehicule care circulă fără LT în zonele de interdicţie vor fi amendaţi cu valoarea egală cu cea a taxei de eliberare a unui LT pe un an, coform anexei nr. 2.

ART.34. Unităţilor de difuzare a presei şi se eliberează la solicitare câte un permis de LT, indicând două numere de înmatriculare a maşinilor.

ANEXA NR. 2

la H.C.L. nr. 1/1996

TARIFE 1997 - valabile şi pe anul 1998

LT - NOAPTE   - S 3,5 t      1.200.000 lei/an                - cu nr. de înmatriculare

                           - P 3,5 t      2.400.000 lei/an               - cu nr. de înmatriculare

                           - S 3,5 t      2.400.000 lei/an               - la purtător

                           - P 3,5 t      4.800.000 lei/an               - la purtător

LT - ZI               - S  3,5 t     1.800.000 lei/an               - cu nr. de înmatriculare

                          - P 3,5 t      3.600.000 lei/an               - cu nr. de înmatriculare

                          - S 3,5 t      3.600.000 lei/an               - la purtător

                          - P 3,5 t     7.200.000 lei/an                - la purtător

LT - LUNAR

NOAPTEA       - S 3,5 t       160.000 lei/lună              - cu nr. de înmatriculare

                          - P 3,5 t      300.000 lei/lună              - cu nr. de înmatriculare

                          - S 3,5 t      320.000 lei/lună              - la purtător

                          - P 3,5 t      600.000 lei/lună              - la purtător

LT - LUNAR

ZI                      - S 3,5 t      240.000 lei/lună              - cu nr. de înmatriculare

                         - P 3,5 t     450.000 lei/lună               - cu nr. de înmatriculare

                         - S 3,5 t     480.000 lei/lună               - la purtător

                         - P 3,5 t     900.000 lei/lună               - la purtător

LT - PE ZI       - S 3,5 t        10.000 lei/zi                    - cu nr. de înmatriculare

                        - P 3,5 t        20.000 lei/zi                    - cu nr. de înmatriculare

LT - PE ZI      - S 3,5 t        20.000 lei/zi                    -  la purtător

                       - P 3,5 t        40.000 lei/zi                     - la purtător

Notă:

a) Taxele stabilite la punctele 1 şi 2 sunt considerate pentru programul de noapte şi eliberate pe număr de înmatriculare;

b) Taxele de le punctele 1 şi 2 se dublează pentru LT- urile eliberate "la purtător";

c) Pentru programul de zi - taxele calculate conform punctelor 1 şi 2 în funcţie de solicitări pct. b - se majorează cu 50% pentru programul de zi;

d) Pentru LT- uri eliberate strict pentru transport produse lactate, carne, pâine, taxele se reduc cu 50%.

ANEXA NR. 3

la H.C.L. nr. 1/1996

ORARUL

maximal de acces în zonele prevăzut e la art. 9 lit. a - d

din Regulament

Având în vedere că pe str. Republicii s-a redus circulaţia autovehiculelor prin mutarea BCR la altă adresă, propunem următorul program.

Pe toate LT- urile eliberate se va înscrie zona şi orele între care este permis accesul. Orarul şi traseul  înscris pe LT se va proteja cu bandă transparentă, pentru prevenirea modificării, adăugarii etc. a acestora:

1. Program de zi:

a) între orele 6.00 - 8.00 pentru zonele explicate în art. 9, lit. a, alin. 2 din Regulament;

b) între orele 6.00 - 16.00 pentru zona explicitată în art. 9, lit. a, alin. 3 din Regulament;

c) între orele 8.00 - 10.00 pe străzilemenţionate în art. 9, lit. b, din Regulament pentru societăţile comerciale care transportă valori la unităţile bancare şi CEC;

d) între orele 8.00 - 19.00 pe străzile menţionate în art. 9, lit. b din Regulament - pentru autovehiculele aparţinând unităţilorbancare şi CEC - ului;

e) între orele 6.00 - 21.00 pentru zona explicitată în art. 9, lit. c şi d;

2. Program de noapte:

a) între orele 21.00 - 6.00 pentru zonele explicitate în art. 9, lit. a, b, c, d.

3. Orarul la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis. Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor economici, precum şi de numărul de LT-uri eliberat pentru o anumită zonă, în vederea evitării aglomeraţiei.