Hotărârea nr. 196/1998

AMENAJAREA ZONEI DIN BRASOV, BD.AL.VLAHUTA NR.10.

HOTĂRÂREA NR. 196

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 19.855/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serv iciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind amenajarea zonei din Braşov, b-dul Al. Vlahuţă nr. 10 şi vizând H.C.L. nr. 87/1998,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi "v" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă colaborarea între Municipiul Braşov şi S.C. Internaţional Trade Center S.A. în vederea amenajării terenului cuprins între str. Brânduşelor, b-dul Al. Vlahuţă şi Centrul Internaţional de Comerţ, în suprafaţă totală de 3.691,60 mp, identificat conform schiţei anexă la prezenta hotărâre.

ART.2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare nr. 358/1997 al terenului, manţionat la art. 1, întocmit de Corpul Experţilor Tehnici din România, parte integrantă a prezentei hotărâri. Preţul terenului determinat potrivit expertizei este de 22,15 USD/mp.

ART.3. Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 87/1998, după cum urmează: "Se aprobă încheierea unui contract de colaborare cu S.C. Internaţional Trade Center S.A. pentru amenajarea suprafeţei de 3.691,60 mp, conform art.1 din prezenta hotărâre. Contractul de colaborare între Municipiul Braşov şi locatarii din zonă (respectiv agenţii economici ce deţin spaţii comerciale adiacente terenului în cauză) se va prezenta spre analiză şi decizie Consiliului Local, după încheierea unui protocol între aceştia şi reprezentanţii Primăriei Municipiului Braşov, în termen de 30 de zile de la prezenta hotărâre".

ART.4. Se aprobă prouectul de contract de colaborare între Municipiul Braşov şi S .C. Internaţional Trade Center S.A., parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU

CONTRACT DE COLABORARE

Nr............./.........................1998

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- Municipiul Braşov, reprezentant legal prin Ioan Ghişe - primar, cu sediul în Braşov, b-dul Eroilor nr. 8, cont nr. 210802304384206 deschis la Trezoreria Braşov, denumit în continuare Partenerul 1.

- S.C. Internaţional Trade Center S.A., cu sediul în Braşov , b-dul Al. Vlahuţă nr. 10, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J 08/1.461/1995, cod fiscal nr. __________________, cont nr. ____________________, deschis la _____________________, director general________________ şi ec. Iuga Dorina - contabil şef, denumită în continuare Partenerul 2.

II. PREAMBUL

ART.2.1. Colaborarea instituită prin prezentul contract dare drept scop amenajarea unui teren intravilan, proprietatea Partenerului 1, care necesită investiţii pentru a se putea încadra în urbanistică municipală şi pentru a putea servi destinaţiei rezervate acestuia prin planurile iniţiale de realizare a construcţiilor în zonă.

ART.2.2. Amenajarea  - costul şi realizarea proiectului şi cel al investiţiei - se materializează prin efortul financiar al Partenerului 2 şi constă în cinstruirea  a două platforme betonate şi a două alei de acces, conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 87/1998, aşa încâtzona astfel realizată să dea o înfăţişare urbanistică adecvată şi să devină funcţională şi utilă din punct de vedere economic şi profitabilă ambilor  parteneri.

ART.2.3. Exploatarea platformelor construite în condiţiile de mai sus se va realiza de către Partenerul 2, care dispune de personal de specialitate şi de program  adecvat şi specific de activităţi în interesul şi beneficiul ambilor parteneri.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3.1. Obiectul contractului constă în colaborarea dintre Municipiul Braşov şi S.C. Internaţional Trade Center S.A., pentru exploatarea în comun a terenului în suprafaţă de 3.691,60 mp, înscris în C.F. nr. ____________ cu nr. top._______________ situat în Braşov, b-dul Al. Vlahuţă nr. 10, în spaţiul cuprins între b-dul Al. Vlahuţă, str. Brânduşelor şi imobilul - S.C. Internaţional Trade Center S.A., conform planului de situaţie anexat- - parte integrantă din prezentul contract, pentru construirea a două platforme şi a două alei de acces pe proprietatea Partenerului 1.

ART.3.2. Platformele prevăzute la art. 3.1. vor fi construite în conformitate cu P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 87/1998. Costurile (proectare, construcţie, amenajare etc.) vor fi suportate în totalitate de Partenerul 2.

ART.3.3. Platformele realizate în cadrul colaborării vor fi multifuncţionale, putând fi folosite pentru manifestări-promoţionale în aer liber, organizarea de expoziţii, manifestări publice, parcare auto, de către ambele părţi.

ART.3.4. Profilul obţinut prin exploatarea celor două platforme se va împărţi între parteneri proporţional cu aportul fiecăruia în realizarea obietivului prezentului contract de colaborare.

IV. APORTUL PĂRŢILOR ÎN CADRUL COLABORĂRII

ART.4.1. Aportul Partenerului 1.

În vederea realizării obirctivului prezentului contract, aportul Partenerului 1 constă în terenul identificat conform planului de situaţie anexat, în suprafaţă de 3.691,60 mp înscris în C.F. nr. ___________ cu nr. top. ____________, în valoare de 81.769 USD.

ART.4.2. Aportul Partenerului 2.

ART.4.2.1. În vederea  realizării obiectivului prezentului contract Partenerul 2 va asigura integral finanţarea proiectării şi realizării celor două platforme betonate şi a aleilor de acces, inclusiv costurile şi resursele umane legate de exploatarea acestora.

ART.4.2.2. Proiectarea şi executarea lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract, aport al Partenerului 2, se vor realiza conform P.U.D., aprobat prin H.C.L. nr. 87/1998 (cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată), într-un termen de maxim un an de la data încheierii prezentului contract.

ART.4.2.3. Evaluarea costurilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor la data încheierii prezentului contract este de aproximativ 1.800 milioane lei.

ART. 4.2.4. Costul final al lucrărilor se va determina la finalizarea investiţiei pe bază de expertiză tehnică ce va lua în considerare şi fondul de comerţ (conform Legii nr. 82/1991, cont 207 din Legea contabilităţii) pus la dispoziţie de Partenerul 2.

ART.4.2.5. Îşi asumă întreaga responsabilitate a organizării, coordonării, gestionării şi realizării activităţii colaborării, care are ca obiect exploatarea celor două platforme betonale. Această obligaţie o va efectua permanent pe toată durata colaborării prin personal propriu, cu profesionalism şi eficienţă economică.

ART.4.2.6. Întocmeşte toate evidenţele contabile în care să se reflecte activitatea colaborării şi asigură achitarea drepturilor Partenerului 1, în condiţiile şi termenele prevăzute în prezentul contract.

ART.4.2.7. Pune la dispoziţia Partenerului 1, spre analiză şi verificare, toate evidenţele contabile referitoare la prezenta colaborare, în mod necondiţionat, ori de câte ori i se solicită.

V. DURATA CONTRACTULUI

ART.5.1. Durata prezentului contract de colaborare este de 25 (douăzeci şi cinci) ani de la data semnării prezentului contract de către ambele părţi.

ART.5.2. La terminarea duratei contractului, acesta se prelungeşte cu acordul Consiliului Local în cazul în care investiţiile Partenerului 2 nu s-au amortizat (până la amortizarea acestora) sau pentru continuarea exploatării investiţiilor în condiţiile renegocierii clauzelor privind aportul partenerilor şi distribuirea profilului.

ART.5.3. În cazul în care investiţiile Partenerului 2 sunt integral amortizate, iar prezentul contract nu se mai prelungeşte, toate investiţiile vor intra necondiţionat şi fără plată în patrimoniul Municipiului Braşov.

VI. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII DE COLABORARE

ART.6.1. Organizarea şi conducerea colaborării se realizează de către Partenerul 2, care se obligă să desfăşoare o activitate de ţinută profesională în scopul realizării obiectivului ce şi-au propus partenerii, în cele mai bune condiţii. În acest scop:

- asigură încadrarea şi coordonarea personalului care desfăşoară activitate pentru colaborare;

- asigură menţinerea permanentă a platformelor într-o stare bună pentru a putea fi exploatate în bune condiţii;

- conduce o evidenţă contabilă pentru întreaga activitate a colaborării specifică unui centru de profit.

ART.6.2. Partenerul 1 are dreptul de a se informa, monitoriza şi controla activitatea colaborării şi modul în care îşi îndeplinelte obligaţiile Partenerul 2.

VII. DISTRIBUIREA PROFILULUI

ART.7.1. Profitul este definit ca diferenţa dintre totalul veniturilor realizate din activitatea colaborării şi cheltuielile înregistrate pentru realizarea acestuia.

ART.7.2. Împărţirea profitului între parteneri se va face proporţional cu aportul adus de fiecare parte contractantă. Profilul ce revine Partenerului 1 nu va fi mai mic decât echivalentul unei redevente anuale de 1 USD/mp.

ART.7.3. Cota parte de profil cuvenită partenerilor se va plăti trimestrial în termen de maxim 15 zile de la expirarea trimestrului. Calculele se efectuează pe bază de evidenţe contabile şi se pot face, dacă este cazul, eventualei reglări financiare la sfârşitul fiecărui an calendaristic.

ART.7.3.1. Efectuarea plăţilor în termen va fi făcută în numele colaborării, de către Partenerul 2, care asuigură coordonarea şi conducerea activităţii colaborării.

VIII. SANCŢIUNI

ART.8.1. În cazul în care Partenerul 2 nu respectă clauzele prezentului contract, acesta se reziliează de drept fără somaţiei, punere în întârziere sau judecată, toate investiţiile făcute până în momentul rezilierii intră în patrimoniul Municipiului Braşov în mod gratuit.

IX. ALTE CLAUZE

ART.9.1. Prezentul contract de colaborare s-a încheiat pe baza H.C.L. nr. _______________/________.

ART.9.2. Având în vedere scopul în care s-a constituit colaborarea şi obiectul pe care acesta urmează a-l realiza, partenerii se angajează să îndepliniească cu bună credinţă obligaţiile ce şi le-au asumat.

9.2.1. Eventualele litigii ce ar putea surveni în derulare, le vor soluţiona operativ, pe cale amiabilă şi numai în situaţii extreme se vor adresa pentru soluţionarea lor instanţelor de judecată.

ART.9.3. Nici o modificare nu poate fi adusă prezentului contract decât prin acordul scris al ambelor părţi.

ART.9.4. Forţa majoră apără de răspundere pe cel care o invocă.

ART.9.4.1. Partenerul care se află în situaţie majoră sau caz fortuit este obligat să-l anunţe pe celălalt partener în termen de 10 (zece) zile de la data declanşării acestora, precum şi de la încetarea lor.

ART.9.5. Eventualii succesorii ai partenerilor se vor subroga în drepturile şi obligaţiile pe care le au antecesorii lor, derivate din prezentul contract.

ART.9.6. Prezentul contract s-a încheiat astăzi _____________ la Braşov, în 6 (şese)

PARTENERUL 1                                                                      PARTENERUL 2

         PRIMAR,                                                                         DIRECTOR GENERAL,

IOAN GHIŞE                                                                              EMIL CAZACU

 

      VIZAT:                                                                                     CONTABIL ŞEF:

                                                                                                       IUGA DORIN

SERV. CONTENCIOS                                                                 OFICIUL JURIDIC

                                                                                                     MEDREA ILIE

                             CONTROL FINANCIAR PREVENTIV