Hotărârea nr. 193/1998

REORGANIZAREA RA RIAL BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 193

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind organizarea regiilor autonome, modificată şi aprobată prin Legea nr. 207/1997,

În temeiul art. 20, alin. 2, lit. "h" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Începând cu data prezentei hotărâri se înfiinţează Societatea Comercială pe Acţiuni RIAL S.A., persoană juridică română, capital integral al Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu sediul în Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 29 prin reorganizarea Regiei Autonome RIAL care se desfiinţează pe aceeaşi dată.

ART.2. Până la privatizarea Societăţii Comerciale RIAL S.A., Oraşul Braşov este acţionar unic.

ART.3. Obiectul principal de activitate al Societăţii Comerciale RIAL S.A. este executarea  de prestaţii de servicii şi lucrări în domeniile:

a) Servicii şi lucrări de utilitate publică;

Administrarea şi întreţinerea fondului locativ;

b) Prestări servicii şi lucrări în construcţii civile şi industriale, instalaţii tehnico-sanitare, electronice şi de gaze, instalaţii frigorifice şi de ventilaţie, inclusiv reţele exterioare, închirieri de utilaje de construcţii şi specializate în domeniul său de activitate;

c) Transportulde mărfuri, reparaţii autor, service auto;

ART.4. Statutul de organizare şi funcţionare al societăţii, contractul şi capitalul social vor fi stabilite pe bază de protocol şi va fi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local până la data de 30.09.1998.

ART.5. Până la aprobarea statutului, contractului şi capitalului social ale societăţii, conducerea operativă a acesteia va fi asigurată de actuala echipă managerială. 

ART.6. Pe data prezentei se revocă H.C.L. nr. 189/1998. 

ART.7. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU