Hotărârea nr. 192/1998

APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI EXTRABUGETAR.

HOTĂRÂREA NR. 192

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 30 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 19.921/29 iulie 1998 al Direcţiei Economice prin care se propune revocarea art. 2 din H.C.L. nr. 77/1998, precum şi modificarea anexei nr. 1 la bugetul de venituri şi cheltuieli extrabugetar al Municipiului Braşov pe anul 1998 aprobat prin aceeaşi hotărâre,

Având în vedere prevederile art. 15 din O.G. nr. 24/1995, art. 73 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,

În temeiul art.  20, lit. "e" şi 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale , republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli extrabugetar al Municipiului Braşov, pe anul 1998 la partea de venituri în sumă de 923.485 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 923.485 mii lei conform anexei nr. 1.

ART.2. Pe data prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 77/1998.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION POPESCU TOPOLOG

 

ANEXA NR. 1

 

Nr. crt.

Denumire venituri/cheltuieli

Suma (mii lei)

A VENITURI TOTALE din care:

923.485

1 Sold existent la 31.12.1997

236.485

2 Taxe căsătorii

49.000

3 Taxe foto - video

27.000

4 Taxe păşunat

51.000

5 Taxe eliberare autorizaţii

60.000

6 Taxe liberă trecere

500.000

B CHELTUIELI TOTAL

 923.485

1  Amenajare parcări

 200.000

2  Centrală termică subsol - arhivă

 100.000

3  Rafturi billy

 10.000

4  Mobilier

 230.485

5  Autoturisme

 120.000

6  Aparate telefax

 8.000

7  Licenţe software

 12.000

8  Panouri afişaj

 30.000

9  Copiator (xerox) mare

 75.000

10  Mese piaţă

 100.000

11  Alarmăimobil str. Tâmpei

 20.000

12  Maşini numărat bani

 10.000

13  Masă planşeta cadastru

 3.500

14  Ghilotină hârtie

 4.500

C  Excelent/deficit

 0