Hotărârea nr. 19/1998

APROBAREA AMENDAMENTULUI LA HCL 258/1997

HOTÃRÂREA NR. 19

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. T 2487 din 2.02.1998 al Direcţiei Gospodărie Oraş - Serviciul Administrare Străzi, prin care se propune aprobarea amendamentului la H.C.L. nr. 258/1997 republicată conform H.C.L. nr. 296/1997,

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cap. III - "Obligaţii şi răspunderi" - secţiunea 5, art. 25, care specifică obligaţiile construcţiilor, de efectuare la timp a lucrărilor de întreţinre  şi reparaţii, precum şi asigurarea realizării lucrărilor de investiţii asupra construcţiilor şi ale H.CL. nr. 258/1997, republicată conform H.C.L. nr. 296/1997,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă amendamentul la H.C.L. nr. 258/1997, republicată conform H.CL. nr. 296/1997, Anexa nr. 7, art. 5, pentru lucrările de intervenţie efectuate de către regiile autonome care se încadreazăîn termenul de 48 de ore prin scutirea de taxă de săpătură, dar numai până la transformarea regieiilor autonome în societăţi comerciale.

ART.2. Pentru lucrările de intervenţie ce depăşesc termenul de 48 de ore, se va percepe taxa de 3.000 lei/mp/zi, conform Anexei 7, art. 5 - pentru ocuparea domeniului public cu utilaje şi meteriale  de construcţii. Aceste taxe vor fi achitate trimestrial de către regii, conform art.13 din H.C.L. nr. 258/1997, republicatăîn baza H.C.L. nr- 296/1997.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ

HOTÃRÂREA Nr. 258/1997

-republicată conform H.C.L. nr. 19/1998 -

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la adata de  29.11.1997,

Analizând referatul nr. 45.598/13.11.1997 al Direcţiei Economice, prin care se propune indexarea taxelor locale şi stabilirea unor noi taxe locale,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 84/24 decembrie 1997,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Cota pentru calculul impozitului pe clădiri proprietatea persoanelor fizice este de 1%, iar cota pentru calculul impozitului pe clădiri proprietatea altor contribuabili decât persoanele fizice de 1%.

ART.2. Se aprobă indexarea normelor la Legea nr. 27/1994, care stabileşte valorile impozabile pe mp la cladirişi alte construcţii aparţinând personaelor fizice conform anexei nr. 1.

ART.3. Se indexează taxa asupra mijloacelor de transport. Taxa se stabileşte în mod diferenţiat potrivit anexei nr. 2.

ART.4. Taxele pentru folosirea locurilor publice începând cu anul 1998 vor fi cele prevăzute în anexa nr. 6.

ART.5. Se indexează taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, taxele practicate începând cu anul 1998 vor fi cele din anexa nr. 3.

ART.6. Taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă se indexează şi vor fi cele din anexa nr. 4.

ART.7. Taxele pentru firmele luminoase practicate începând cu anul 1998 sunt cele prevăzute în anexa nr. 5. 

ART.8. Taxa pentru şederea în staţiunea Poiana Braşov este 10.000 lei/persoană/zi începând cu anul 1998.

ART.9. Taxa pentru deţinerea de câini începând cu anul 1998 este următoarea:

- pentru primul câine de pază                                 - scutit

- pentru al doilea câine de pază                             - 10.000 lei/an

- pentri fiecare câine de vânătoare                        - 150.000 lei/an

- pentru fiecare câine de agrement                       -   40.000 lei/an

ART.10. Începând cu anul 1998 se instituie următoarele noi taxe:

- taxe pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal

- taxă pentru grăniţuire

- taxă pentru eliberarea copiilor după autorizaţii, certificate şi alte acte existente în arhiva Municipiului Braşov

- taxe pentru cercetări, măsurători, identificări, constatări

- taxe pentru săpături pe domeniul public

- taxa de şedere în Municipiul Braşov.

Cuatumul prevăzut a se aplica este cel prezentat în anexa 7.

ART.11. În termen de 30 de zile Direcţia Economică şi cea tehnică vor elebora un regulament de aplicare a taxelor locale, inclusiv contravenţiile ce urmează a fi aplicate.

ART.12. Hotărârea de Consiliu Local se aplică cu data 1 ianuarie 1998.

ART.13. Taxele prevăzute de prezenta hotărâre se vor achita trimestrial. Cei ce vor achita integral taxele până la data de 31 martie a fiecărui an vor beneficia de o bonificaţie de 10%. Taxele plătite în acest fel vor fi regularizate în funcţie de veniturile realizate la finele anului.

ART.14. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ

 ANEXE

la H.CL. nr. 258/1997, republicată

conform modificărilor  O.G. nr. 84/1997

ANEXA NR. 1

VALORILE IMPOZITABILE PE METRU PÃTRAT

la clădiri şi alte construcţii aparţinând

persoanelor fizice şi juridice

Specificaţie

Taxa actuală conf. Legii nr. 27/1994

Taxa propusă spre aprobare cu valabilitate de la 01.01.1998

1. Impozitul pe clădiri - proprietatea persoanelor fizice 1% din valoarea stabilită potrivit criteriilor şi normelor de evaluare 1% din valoarea stabilită potrivit criteriilor şi normelor de evaluare
2. Impozitul pe clădiri - proprietatea persoanelor juridice 1% din valoarea la care sunt înscrise clădirile în evidenţă a acestora 1% asupra valorii la care sunt înscrise în evidenţa

 PERSOANE FIZICE

I. Clădiri şi alte construcţii situate în comune, precum şi în satele

aparţinătoare municipiilor şi oraşelor.

 

Nr. crt.

Felul şi destinaţia clădirilor şi altor construcţii

Valoarea impozabilă pe mp propusă prin ordonanţa de urgenţă, cu începere de la 01.01.1998 - lei/mp -

1.

Clădiri de locuit, cu excepţia celor de la pct. 3:

a) cu pereţi de cărămidă de cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare.

 

13.400

9.200

2.

Alte clădiri, cu excepţia celor de la pct.3:

a) cu pereţi de cărămidă de cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare.

 

9.600

4.000

3. Clădiri şi alte construcţii pentru orice destinaţie, cu pereţi de orice fel, acoperite cu stuf, paie, trestie sau coceni

4.000

 

II. Clădiri şi alte construcţii situate în municipii şi orase,

precum şi în localităţile componente ale acestora.

 

Nr. crt.

Felul şi destinaţia clădirilor şi altor construcţii

Valoarea impozitabilă pe mp propusă prin ordonanţa de urgenţă, cu începere de la 01.01.1998 - lei/mp -

1.

Construcţii, cu excepţia celor de la pct. 2-6:

a) pereţi din beton sau din cadre de beton armat:

- cu încălzire centrală

- fără încălzire centrală

b) cu pereţi din cărămidă arsă sau piatră - fără cadre de beton armat - şi alte materiale asemănătoare:

- cu instalaţii (de apă, lumină)

- fără instalaţii

c) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare:

- cu instalaţii (de apă, lumină)

- fără instalaţii 

 

 

33.600

31.400 

 

 

29.000

23.200

 

 

13.400

11.600

2.

Construcţii anexe din afara corpului principal al clădirilor: 

a) cu pereţi de cărămidă de cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare.

 

 

5.800

 

3.000 

3.

Clădiri servind pentru ocupaţii profesionale (ateliere):

 a) cu pereţi de cărămidă de cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare.

 

 

14.000

 

8.800 

4.

Subsoluri locuibile 

60% din norma pe mp a clădirii din care face parte 

5.

Mansarde locuibile 

50% 

6.

Pivniţe din corpul clădirilor:

a) tencuite sau pavate 

b) netencuite şi nepavate

 

 

50%

30% 

 

LISTA

clădirilor care nu sunt supuse impozitului

1. Clădirile instituţiilor publice, cu excepţia celor folosite în alte scopuri.

2. Clădiri care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură şi arheologice, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia spaţiilor acestora folosite în alte scopuri.

3. Clădirile care prin destinaţie constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor recunoscute de lege.

ANEXA NR. 2

LISTA

taxelor asupra mijloacelor de transport

 

Mijlocul de transport

Valoarea indexată impozabilă propusă de ordonanţa

de urgenţă, în funcţie de capacitatea cilindrică pentru

 fiecare 500 cmc sau fracţiune sub 500cmc

A. Pe uscat  
1. Autoturisme

8.000

2. Autobuze, autocare, mocrobuze, autocamioane de orice fel

24.000

3. Autotrenuri de orice fel

28.000

4. Tractoare înmatriculate în evidenţa organelor de poliţie 

16.000

5. Motocicletele, motoretele şi scuterele

4.000

6. Bicliclete şi tricicluri cu motor

3.000

7. Remorci, semiremorci şi rulote:

- până la 1 tonă, inclusiv

- între 1-3 tone, inclusiv

- între 3-5 tone, inclusiv

- peste 5 tone

 

12.000

40.000

60.000

76,000

B. Pe apă  
1. Luntre, bărci fără motor folosite pentru uz şi agrement personal

2.000

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

14.000

3. Bărci cu motor

40.000

4. Bacuri, poduri plutitoare

30.000

5. Şalupe

80.000

6. Iahturi

1.000.000

7. Remorchere şi şlepuri

 400.000

8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tone sau fracţiune de 1.000  tone

100.000

 

ANEXA NR. 3

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în

 domeniul construcţiilor

 

Tipul taxei

Taxa actuală cf. Legii 27/1994 şi H.CL. 243/1996

Taxa propusă cu începere din 01.01.1998 - lei/mp

1

2

3

1. Certificatul de urbanism în funcţie de suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul (mp):

- până la 150 mp

- până la 250 mp

- până la 500 mp

- până la 750 mp

- până la 1.000 mp

- peste 1.000 mp

Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

 

1.450 lei

1,950 lei

2.450 lei

2.950 lei

3.500 lei

3.500 lei + 5 lei/mp

 

 

2.900 lei

3.900 lei

4.900 lei

5.900 lei

7.000 lei

7.000 lei + 10 lei/mp pentru suprafeţe mai mari de 1.000 mp

2. Autorizarea de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, de exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări:

- pentru fiecare mp

 

 

 

 2.000 lei

 

 

 

4.000 lei

3. Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electică şi telefonie:

- pentru fiecare instalaţie

 

 

3.000 lei

 

 

6.000 lei

4. Autorizarea construcţiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri,tonete, cabine, spaţii de expunere situate situate pe căile şi spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, firmelor şi reclamelor:

- pentru fiecare mp 

 

 

 

600 lei

 

 

 

1.200 lei, dar numai puţin de 7.000 lei

 5. Aviz Comisie urbanism şi amenajarea teritoriului:

15.000 lei 

 30.000 lei

 6. Certificat nomenclatură stradală şi adresă:

2.500 lei 

 5.000 lei

 7.Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel cu excepţia celor din domeniul construcţiilor, precum şi viza anuală a acestora:

A. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:

a) pentru meseriaşi şi cărăuşi

b) pentru cazane de fabricat rachiu

c) pentru liber profesionişti

d) pentru mori, prese de ulei şi darace

e) pentru alte activităţi neprevăzute

B. Autorizaţiile sanitare:

- eliberate persoanelor particulare

 

 

 

 

2.500 lei

5.000 lei

8.000 lei

15.000 lei

25.000 lei

 

5.000 lei

 

 

 

 

5.000 lei

10.000 lei

16.000 lei

38.000 lei

50.000 lei

 

10.000 lei

 8. Alte lucrări

a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri deţinute de Consiliile Locale, pentru fiecare metru pătrat de plan:

- la scara 1: 500

- la scara 1 : 1.000

- la scara 1 : 2.000

b) eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte:

 

 

 

10.000 lei

15.000 lei

20.000 lei

 

15.000 lei

 

 

 

20.000 lei

30.000 lei

40.000 lei

 

30.000 lei 

ANEXA NR. 4

Taxe pentru mijloacelor de publicitate,

afişaj şi reclamă

 

 

Tipul taxei

Taxa actuală cf. Legii nr. 27/1994 şi H.C.L. 243/1996

Taxa propusă cu începere din 01.01.1998 - lei/mp

A. Taxe pentru publicitate, afişaj şi reclamă datorate în funcţie de dimensiuni:

- sub 1/2 mp inclusiv

- între 1/2 şi 1 mp inclusiv

- între 1 şi 2 mp inclusiv

- între 2 şi 3 mp inclusiv

 - între 3 şi 5 mp inclusiv

- peste 5 mp

 

 

 

 12.000 lei

23.000 lei

35.000 lei

75.000 lei

190.000 lei

70.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

 

 

24.000 lei

46.000 lei

70.000 lei

150.000 lei

380.000 lei

140.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

 B. Taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii de către contribuabili:

- până la 1/2 mp inclusiv

- între 1/2 şi 1 mp inclusiv

- între 1 şi 2 mp inclusiv

- peste 2 mp

 

 

 

 4.000 lei

8.000 lei

12.000 lei

8.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

 

 

 8.000 lei

16.000 lei

24.000 lei

16.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

a) Pentru afişele de publicitate şi reclamă tipărite, taxele prevăzute la lit. A şi B se datorează de fiecare exemplar şi se reduc la 50%.

Cuantumul taxelor prevăzute la lit. A şi B se stabileşte de către Consiliile Locale pe teritoriul cărora se realizează publicitatea, afişajul sau reclama, în limitele de mai sus.

b) Pentru firmele, reclamele, afişajele şi publicitatearealizate într-o limbă străină, taxele prevăzute la lit. A şi B se majorează de 5 ori.

c) Contribuabiliidefiniţi potrivit art. 3 din prezenta lege, care solicită efectuarea serviciului de reclamă şi publicitate pe panouri exterioare, mijloacele de transport şi afişaj public, pentru ţigări, produse din tutun şi băuturi alcoolice, exceptând berea sub 12% alcool, pe bază de contract scris, sunt obligaţi să plătească la bugetele locale o taxă de 30% din valoarea contractului.

d) Taxa pentru afişele şi biletele de publicitate netipărite este de 2.000 lei de fiecare exemplar. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale, vârf şi marcă, astfel încât să nu poată fi dezlipite şi refolosite.

e) Contribuabilii care efectuează reclamă şi publicitate în contul altora prin expunerea de afişe şi panouri cu scop de reclamă şi publicitate, în alte condiţii  decât cele prevăzute la pct. "c" şi "d", sunt obligaţi să plătească o taxă fixă prevăzută la lit. A.

Pentru obiectele expuse cu scop de reclamă şi publicitate în contul altora şi care nu sunt destinate vănzării şi desfăşurării propriei activităţi se plăteşte o taxă lunară de 10.000 lei pe obiect.

f) Taxa de publictate, afişaj şi reclamă datorate la lit. A.şi B, pct. "a" şi "e", se plăteşte anticipat la bugetul Consiliului Local în raza căruia se realizează publicitatea, afişajul sau reclama. În situaţiile în care mijloacele de publicitate sau reclamă au o durată mai mare de un an, taxa se plăteşte în cursul lunii ianuarie a fiecărui an.

g) Taxa pentru reclamă şi publicitate datorate potrivit pct. "c" şi "d" se varsă la bugetul Consiliului Local în raza căruia se realizează aceste activităţi, până la data de 10 ale lunii următoare celei în care taxa a devenit exigibilă şi, respectiv, încasată.

ANEXA NR.5

Taxe prevăzute pentru firmele luminoase instalate la locul

exercitării activităţii de către contribuabili

 

Tipul taxei      

Taxa actuală cf. Legii

27/1994 şi H.C.L. 243/1996

Taxa propusă cu începere

din 01.01.1998 - lei/an

- până la 1/2 mp inclusiv

- între 1/2 şi 1 mp inclusiv

- între 1 şi 2 mp inclusiv

- peste 2 mp

 

4.000

8.000

12.000

8.000

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

8.000

16.000

24.000

16.000

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

ANEXA NR. 6

Taxe pentrua ctivităţi comerciale

Tipul taxei

Valoarea taxei lei/mp/zi

a) Locuri publice amenajate cu dotări publice:

- pentru vânzarea de legume - fructe pe tarabă

- pentru vânzarea de legume - fructe în spaţii special amenajate

- pentru vânzarea de produse alimentare

- pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii

 

 

5.000 lei/mp/zi

3.000 lei/mp/zi

5.000 lei/mp/zi

5.000 lei/mp/zi

 

b) Locuri publice neamenajate:

- pentru vânzarea de cărţi, reviste, ziare şi a altor produse

 

- pentru vânzarea de legume - fructe

- pentru vânzarea de produse alimentare

- pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii

 

500 lei/mp/zi dacă 50% din totalul veniturilor

obţinute rezultă numai din vânzarea de cărţi, reviste şi ziare 

  2.000 lei/mp/zi

  3.000 lei/mp/zi

  5.000 lei/mp/zi

 

ANEXA NR. 7

Alte taxe locale

Denumirea taxei

Valoarea taxei

1. Taxa pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal.

- până la 2 mp

- între 2 - 4 mp

- între 4 - 8 mp

- peste 8 mp

 

50.000 lei/mp/an

40.000 lei/mp/an

30.000 lei/mp/an

20.000 lei/mp/an

2. Taxa de grăniţuire 500 lei/metru liniar

3. Taxă pentru eleiberarea copiilor după autorizaţii, certificate

şi alte acte existente în Arhiva Municipiului Braşov.

- până la 5 pagini

- peste 5 pagini pentru fiecare pagină

 

 

5.000 lei

1.000 lei

4. Taxă pebntru cercetări, măsurători, identificări, constatări. 50.000 lei

5. Taxă pentru săpături pe domeniul public.

- pentru săpături autorizate

- pentru săpături autorizate cu întreruperea parţială a circulaţiei

- pentru săpături autorizate cu întreruperea totală a circulaţiei

- pentru depozitarea pământului din săpătură

- pentru ocuparea domeniului public cu utilaje, instalaţii pentru

reparaţii curente ale următoarele lucrări: - de intervenţii urgente la instalaţiile

de utilitate publică (apă, canal, gaz, electrice) efectuate de către regiile

autonome în termen de 48 ore;

                                                                      - de reabilitarea reţelelor de utilitate publică (apă, canal, gaz, electrice) efectuate de către regiile autonome

în termen de maximum 15 zile. 

 

5.000 lei/mp/zi

10.000 lei/mp/zi

15.000 lei/mp/zi

1.000 lei/mp/zi/săpătură

3.000 lei/mp/zi

 

scutit de plata taxei de săpătură, dar

numai până la transformarea regiilor

autonome în societăţi comerciale

 6. Taxă de şedere în municipiul Braşov  10.000 lei/persoană/zi

 

ANEXA NR. 8

Taxa pentru construcţii provizorii

Denumirea taxei

Valoarea taxei

Taxa pentru ocuparea terenului pentru construcţiile provizorii specifice organizatorilor de şantier:

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a trotuarelor cu asigurarea circulaţiei prin tunel-protecţie

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a trotuarelor fără asigurarea circulaţiei (blocarea acesteia)

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a carosabilului, fără oprirea circulaţiei auto

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a carosabilului cu oprirea circulaţiei auto

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii - organizare de şantier a terenurilor virane, spaţii verzi

 

3.000 lei/lună/mp ocupat

5.000 lei/lună/mp ocupat

10.000 lei/lună/mp ocupat

30.000 lei/zi/mp ocupat

3.000 lei/lună/mp ocupat

 

ANEXA NR. 9

IMPOZITUL PE TEREN

                                                                                  - lei/mp -

Zona în cadrul localităţii

Categoria localităţii

                municipii                 oraşe             comune

A

                   240                       180                    40

B

                  140                        100                    30

C

                    90                           60                      -

D

                    60                             0                      -