Hotărârea nr. 180/1998

CONCESIONAREA UNUI TEREN IN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIEI.

HOTĂRÂREA NR. 180

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 18.476/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, cu privire la concesionarea unui teren situat în Braşov str. Horia nr. 40 A, necesar extinderii construcţiei existente,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12, lit. "b" şi Legea nr. 114/1996 art. 5 alin. 3,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice de identificare, dezmembrare şi evaluare în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 400 mp situat în Braşov str. Horia nr. 40 A, necesar extinderii construcţiei existente.

ART.2. Expertiza tehnică şi de evaluare a terenului menţionat la art. 1 se va înainta spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov însoţită de certificatul de urbanism eliberat conform legii.

ART.3. Expertiza tehnică va fi întocmită de un expert autorizat şi executată pe cheltuiala solicitantului şi va cuprinde şi dreptul de servitute al petenţilor.

ART.4. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiei existente, menţionată la art. 1, va fi făcută publică. Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12, lit. "b" din Legea nr. 50/1991, republicată.

ART.5. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi de evaluare, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI