Hotărârea nr. 177/1998

INSUSIRE "RAPORT EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE" A UNUI TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI MICROCENTRALE HIDROELECTRICE.

HOTĂRÂREA NR. 177

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. ad. 12165/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, cu privire la însuşirea "Raportului de expertiză tehnică-evaluare" nr. 453/1998 pentru stabilirea preţului terenului pe care se va edifica o minicentrală hidroelectrică de 5 kw,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se însuşeşte "Raportul de expertiză tehnică-evaluare"  nr. 453/1998 întocmit de expertul Candea Mihai privind evaluarea terenului în suprafaţăde 3 mp concesionat, fără licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, către S.C. SO - STE - SAMAC S.R.L. prin H.C.L. nr. 117/1998.

ART.2. Preţul terenului concesionat este de 166.642 lei/mp (adică 19,42 USD/mp; 1 dolar USD la 24.06.1998 - 8.582 lei) revenind o redevenţă anuală de 1,94 USD/mp.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI