Hotărârea nr. 176/1998

CONCESIONARE TEREN - EXTINDERE LOCUINTA.

HOTĂRÂREA NR. 176

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 17.540/1998 al Serviciul Evidenţă şi Adminitrare Imobile privind concesionarea unui teren situat în Braşov, str. Toporaşului nr. 33 A necesar extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12, lit. "b" Legea nr. 114/1996 art. 5 alin. 3,

În temeiul art. 20, lit. "g" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice de identificare- dezmembrare şi evaluare, în vederea concesionării terenului situat în Braşov str. Toporaşului nr. 33 A necesar extinderii construcţiilor existente.

ART.2. Expertiza tehnică şi de evaluare a terenului menţionat la art. 1 se va înainta spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului  Braşov însoţită de certificatul de urbanism eliberat conform legii.

ART.3. Expertiza va fi întocmită de un expert autorizat şi executată pe cheltuiala solicitantului.

ART.4. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente menţionată la art. 1 va fi făcută publică. Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12 lit. "b" din Legea nr. 50/1991, republicată.

ART.5. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi de evaluare, câştigătorul ca restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

 ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI