Hotărârea nr. 172/1998

APROBAREA PROVIZORIE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A LOCURILOR PUBLICE DE DESFACERE.

HOTĂRÂREA NR. 172

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 18.512/8 iulie 1998 al Direcţiei Patrimoniu prinvind necesitatea reglementării ocupării locurilor publice de desfacere amenajate din incinta pieţelor agroalimentare, a platformelor comerciale, târgurilor şi oboarelor din municipiul Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "u" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte: 

ART.1. Se aprobă regulemantul de organizare şi fucţionare a locurilor publice de desfacere amenjate din municipiul Braşov conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. Regulementul astfel aprobat se va aplica provizoriu tinm de 3 luni.

ART.2. Începând cu data de 1 august 1998 orice altă prevedere anterioară conţinută în hotărârile Consiliului Local al Municipiului Braşov, contrară prezentei gotărâri, se abrogă.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI

REGULAMENT

de organizare a actelor de comerţ pe locurile publice de desfacere

 amenjate din municipiul Braşov

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Obiectivul şi scopul regulementului

ART.1. Prezentul regulament stabileşte modalităţile de ocupare, organizare şi condiţiile minime de dotare ale locurilor publice de desfacere amenajte din municipiul Braşov, precum şi regulile generale de funcţionare a formelor specifice de comerţ şi de prestări servicii în aceste zone.

ART.2. Scopul regulementului este organizarea actelor de comerţ pe locurile publice amenjate în condiţii de proiecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă loială între agenţii economici.

ART.3. Utilizatorii locurilor publice de desfacere amenajate sunt:

a) comercianţi, persoane fizice sau juridice, care prestează acte de comerţ cu amănuntul;

b) producătorii agricoli individuali care îşi comercializează propriile produse;

c) potenţiali utilizatori care exercită o activitate comercială cu amănuntul, potrivit legii.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ACTELOR DE COMERŢ ÎN LOCURILE

PUBLICE DE DESFACERE AMENJATE

ART.4. (1) Tipurile de locuri publice de desfacere amenjate ce pot fi organizate în municipiul Braşov sunt următoarele:

a) pieţe agroalimentare: ansambluri sau, în unele cazuri, numai locuri special amenjate, organizate pentru aprovizionarea populaţiei cu legume, fructe, lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne, miere, produse consevate, peşte, flori, seminţe, cereale, păsări şi animale mici şi alte asemenea, precum şi unele articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de mici meşteşugari, precum şi cu alte articole nealimentare de cerere curentă;

b) târguri: produse artizanate şi meşteşugăreşti, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, materiale de construcţii, furaje;

c) oboare: zone publice destinate comerţului cu ovine, caprine, porcine, bovine, bubaline, cabaline, precum şi furaje;

d) bâlciuri: zone publice destinate comercializării produselor agroalimentare, artizanale, meşteşugăreşti, în asociere cu activităţi de prestare servicii destinate petrecerii timpului liber (jocuri distractive sau de noroc autorizate, unităţi de alimentaţie publică cu servire rapidă);

e) platforme comerciale: zone publice destinate comerţului specific în târguri şi oboare.

(2) Tipuri de locuri publice amenjate prevăzute la alin. (1) se regăsesc în cuprinsul prezentului regulament sub denumirea genericăde "loc public de desfacere amenjat".

ART.5. Din punct de vedre patrimonial locurile publice de desfacere amenjate ce pot fi organizate pe teritoriul municipiului Braşov pot fi:

a) cu patrimoniu integral public, administrate direct de Consiliul Local prin intermediul serviciilor de specilaitate ale Primăriei;

b) cu patrimoniu public şi privat funcţionând pa bază de contract de asociere sau concesiune, încheiat între municipiul Braşov, reprezentat de primar, şi agenţi economici de profil;

c) cu patrimoniu integral privat funcţionând pe baza unui statut şi eventual a unui contract de asociere între mai mulţi agenţi economici cu respectarea prezentului regulament.

ART.6. Locurile publice de desfacere amenjate pot funcţiona numai în baza unei autorizaţii eliberate de primar, după obţinerea abizelor legale (certificate de urbanism, autorizaţie de construcţie, avizul Poliţiei Sanitar Veterinafre şi avizul Inspectoratului de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă, avizul Poliţiei municipiului Braşov, al Centrului Judeţean de Metrologie, al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, al Inspecţiilor Tertoriale de Prevenire a Incendiilor, avizul de utilitate etc.) 

ART.7. Locurile publice de desfacere amenajate se organizează şi funcţionează pe baza regulemntului aprobat de Consiliul Local în concordanţă cu prevederile legii vor dispune de următoarele dotare minimă:

a) depozitarea mărfurilor şi a ambalajelor;

b) punct de control sanitar - veterinar  (acolo unde este cazul);

c) păstrarea şi închirierea cântarelor;

d) locuri pentru amplasarea cântarelor de control;

e) bazine pentru spălarea produselor;

f) ateliere de întreţinere şi de reparaţie a instalaţiilor electrice, termice, grigorifice, de apă (acolo unde este cazul);

g) fântâni cu jeturi de apă potabilă amplasate pe platou;

h) punct sanitar de prim - ajutor;

i) birou administrativ;

j) punct destinat activităţilor organelor de control (acolo unde este cazul);

k) posturi telefonice publice;

l) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;

m) teren de parcare;

n) punct de strângere a deşeurilor (eventual crematoriu);

o) spaţii pentru cazarea producătorilor (acolo unde este cazul);

p) punct de mijloace de primă intervenţie pentru P.S.I.;

r) punct de bază;

s) W.C. - uri publice.

ART.8. (1) Perimetrul locurilor publice amenajate se va selimita strict de vecinătăţi în cauză şi va fi împărţit pe zone distincte marcate pe panourilede afişaj amplasate la intrarea în incintă corespunzător comercializării următoarelor produse:

a) legume, fructe;

b) flori;

c) carne şi preparate din carne;

d) peşte proaspăt;

e) lapte şi preparate din lapte;

f) produse apicole;

g) păsări vii, animale vii;

h) ouă;

i) semipreparate (murături);

j) nealimentare (de uz gospodăresc);

k) cereale şi diverse seminţe;

l) diverse grăsimi şi uleiuri;

m) produse specifice târgului tipic.

(2) Comercializarea produselor din carne şi preparate din carne, peşte, lapte şi produse dinlapte de către producătorii individuali se va face numai în spaţii special amenajate, dotate cu mobilier şi utilaj adecvat.

ART.9. Comercializarea şi consumarea băuturilor alcoolice este permisă în perimetrul locurilor publice de desfacere amenajate, numai în spaţii special amenajate şi autorizate ca atare.

ART.10. Cântărirea şi măsurarea mărfurilor comercializate în incinta locurilor publice de desfacere amenajate se face numai cu instrumente autorizate de Inspecţia de Metrologie în conformitate cu H.G. nr. 319/1992, republicată, şi O.G. nr. 20/1992.

ART.11. Toate mărfurile comercializate pe locurile de desfacere amenajate vor avea afişate la loc vizibil preţurile de vânzare.

ART.12. Accesul în incinta locurilor publice de desfacere amenjate este permisă numai prin porţile de acces şi numai conform orarului de funcţionare afişat la loc vizibil şi aprobat de primarul municipiului.

ART.13. Introducerea mărfurilor în incinta locurilor publice de desfacere se face prin accese special amenajate altele decât cele destinate cumpărătorilor şi numai conform orarului de funcţionare.

ART.14. Staţionarea vehiculelor de aprovizionare este interzisă în incinta locurilor publice de desfacere amenajate.

ART.15. În incinta locurilor publice de desfacere amenajate şi pe o rază de 20 m de perimetrul acestora se interzice comercializarea oricăror produse direct din vehicule.

ART.16. În perimetrul locurilor publice de desfacere amenajate se interzice expunerea şi vânzarea oricăror produse direct pe paviment, comercializarea acetora făcându-se exclusiv pe mobilier specific.

ART.17. Unele produse agroalimentare, precum: pepeni, varză, cartofi de toamnă, struguri etc. pot fi expuse şi comercializate  direct pe padocuri special amenajate în zonele destinate acestor categorii de produse.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

LOCURILOR PUBLICE DE DESFACERE AMENAJATE

ART.18. (1) Activităţile de comerţ şi de prestări servicii pe locurile publice de desfacere amenajate fiecărui comerciant/producător/prestator de servicii.

(2) Sunt interzise vânzările pe suprafaţa căilor de circulaţie (străzi, trotuare etc.) sau în parcări.

ART.19. Orice persoană fizică sau juridică care doreşte să exercite o activitate de comerţ şi/sau de prestări servicii pe locurile publice de desfacere amenajate se va prezenta la biroul administraţiei pentru înregistrarea sa într-un registru special al acesteia, primind tichet (chitanţă) nominal de utilizare a unui loc de vânzare pe locurile publice de desfacere amenajate.

ART.20. Fiecare utilizator va plăti pentru locul ocupat în piaţă un tarif de utilizare stabilit şi făcut public potrivit reglementărilor legateîn vigoare.

ART.21. Comercianţi şi producători care vând pe locurile publice de desfacere amenajate sunt obligaţi să posede documentele legale privind calitatea de producător/comerciant, autorizaţia sanitar-veterinar,ă şi/sau certificat sanitar-veterinar, documente de provenienţă sau de origine a mărfurilor: factura, avz de însoţire a mărfurilor etc.

ART.22. Utilizatorul autorizat să desfăşoare comerţ sau prestări de servicii exploatează spaţiile pe care le ocupă, pe propria răspundere. Acestuia i se interzice să permită unui terţ să utilizeze, chiar parţial, locul de vânzare atribuit sau să-l subînchirieze.

ART.23. Utilizatorii locurilor publice de desfacere amenjate vor efectua cântărirea şi măsurarea mărfurilor numai cu mijloace de măsurare legale, verificate metrologic în termen şi adecvate scopului, potrivit legii.

ART.24. Orice utilizator al locurilor publice de desfacere amenajate va afişa datele de identificare a mărfurilor, a preţurilor şi a tarifelor practicate, la loc vizibil şi pentru fircare produs/serviciu comercializant.

ART.25. Persoanele juridice cu activitate în perimetrul pieţei îşi vor afişa datele de identificare asocietăţii comerciale pe care o reprezintă.

ART.26. Este interzisă vânzarea în locurile publice de desfacere amenajate a substanţelor toxice, inflamabile sau explozive, de orice fel, a celor care dăunează mărfurilor aflate la vânzare, precum şi a armelor de foc şi a muniţiei.

ART.27. Fiecare utilizator al locurilor publice de desfacere amenajate va păstra curăţenia în perimetrul în care îşi desfăşoară activitatea.

ART.28. Pe locurile publice de desfacere amenajate este interzisă cerşetoria, practicarea jocurilor de noroc, vagabondajul, precum şi alte activităţi de acest fel.

ART.29. Este interzisă aducerea sau prezentarea la vânzare a produselor murdare, alterate sau degradate, precum şi sortarea acestora în incinta locurilor publice de desfacere amenajate.

CAPITOLUL IV. MODUL DE OCUPARE AL LOCURILOR PUBLICE DE

DESFACERE AMENAJATE DIN MUNICIPIUL BRAŞOV, ZONAREA ACESTORA

FUNCŢIE DE VADUL COMERCIAL, NIVELUL TEXELOR ŞI CHIRIILOR

PERCEPUTE PENTRU OCUPAREA ACESTORA

ART.30. Locurile publice de desfacere amenajate din Municipiul Braşovsunt cele cuprinse în perimetrul pieţelor agroalimentare, platformelor comerciale, a târgurilor şi a oboarelor aflate în administraţia direcţă a Consiliului Local.

ART.31. Pe locurile publice de desfacere amenajate din Municipiului Braţov se potdesfăşura acte de comerţ în următoarele modalităţi.

a) pe mobilier propriu aparţinând intervalului pieţei, platformei comerciale etc;

b) pe/în construcţii provizorii (tabere, tonete, chioşcuri) ce urmează regimul stabilit de art. 3, lit. "g" din Legea nr. 50/1991, republicată;

c) în spaţii cu altă destinaţie (magazine) aparţinând patrimoniului propriu al municipiului Braşov sau al agenţilor economici;

d) în hale agroalimentare.

ART.32. În funcţie de vadul comercial şi de cel al interesului cetăţenilor oraşului, locurile publice de desfacere amenajate din municipiul Braşov se împart pe zone, după cum urmează:

ZONA I - PIAŢA ŞI HALA STAR

           Piaţa situată în centru municipiului în care se practică preţurile cele mai ridicate.

           Se comercializează legume, fructe şi produse aproalimentare preambalate.

ZONA II - PIEŢELE  - TRACTORUL - PLATFORMA COMERCIALĂ DACIA

           Pieţe amplasate în cartiere de locuinţe cu un număr mare de cumpărători, dar preţuri mai scăzute.

           Se comercializează legume, fructe şi produse agroalimentare.

ZONA III - PLATFORMELE DE MIERCURI ŞI BARTOLOMEU

           Locurile publice de desfacere amenajate în cartiere de locuinţe mai mici, cu un număr de cumpărători scăzut.

           Se comercializează legume, fructe, produse agrialimentare preambalate şi produse industriale.

ZONA IV - PLATFORMELE NOUA ŞI PRUND

           Locurile publice de desfacere situate în cartiere periferice.

          Se comercializează legume, fructe, produse agroalimentare şi industriale.

ART.33. În cazul creării, prin H.C.L. , de noi locuri publice de desfacere amenajate, acestea se vor încadra în zona cea mai apropiată ca distanţă, interes comercial şi număr de populaţie de una dintre cele patru zone existente.

ART.34. (1) În funcţie de modalităţile de desfăşurare a actului de comerţ, conform art. 31, ţinând cont de zonarea locurilor publice de desfacere amenajate (art. 32) şi de perioada din an în care se întâmplă actu de comerţ, se stabilesc următoarele taxe şi chirii:

a) pentru comerţul desfăşurat în aer liber pe mese şi tonete (indiferent de provenienţă) se stabileşte o taxă de 5.000 lei/mp/zi şi o taxă de 1.000 lei/mp/zi pentru suprafaţa ocupată de comerciant pentru depozitarea mărfii;

b) taxa prevăzută mai sus se reduce cu 20% în trim. I al anului, având în vedere condiţiile atmosferice şi scăderea numărului cumpărătorilor.

(2) Agenţii economici, vor plăti taxele prevăzute mai sus anticipat, lunar, iar producătorii particulari vor achita taxele zilnic pe bază de chitanţă eliberată de administratorul locului public în cauză.

ART.35 .(1) Pentru comerţul desfăşurat în incinta unor construcţii provizorii (chioşcuri) amplasate cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, se stabilesc următoarele tarife de bază:

 Nr. crt.

Destinaţia Spaţiului 

 Zona I

 Zona II

Zona III 

Zona IV 

 1.  Sala de vânzare 50.000  45.000  40.000   35.000
 2.  Depozit marfă 20.000 16.000   10.000     8.000 
 3.  Birouri 30.000 26.000  20.000  18.000
 4.  Dependinţe (vestiare, grupuri sanitare) 10.000   8.000     6.000    4.000

(2) Terenurile aferente construcţiilor provizorii (chioşcuri) existente şi amplasate cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, şi care întrunesc condiţii estetice şi igienico - sanitare prevăzute de lege se vor închiria prin licitaţie publică, avândca punct de plecare al licitaţiei tarifele prevăzute la art. 35m alin. 1.

(3) Agenţii economici ce şi-au amplasat construcţiile provizorii cu respectarea  Legii nr. 50/1991 republicată, şi care nu au datorii la bugetul local vor beneficia de punctaj suplimentar, funcţie de sumele investite.

(4) Licitaţiile se vor desfăşura în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Local, iar contractele se vor încheia cu data de 01.06.1998.

(5) Amplasarea de noi construcţii provizorii (chioşcuri) pe locurile publice de desfacere amenajate, existente, din Municipiul Braşov este permisă numai cu aprobarea Consiliului Local, iar ocuparea terenurilor în cauză se va face prin licitaţie publică.

ART.36. (1) Pentru comerţul desfăşurat în incinta unor construcţii definitive (magazine) aflate în perimetru locurilor publice de defacere amenajate se aplică prevederile H.C.L. nr. 55/1995 privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

(2) Pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în incinta locurilor publice de desfacere amenajate prevederile H.C.L. nr. 55/1995 vor fi puse la îndeplinire de către comisia numită prin H.C.L. nr. 233/1996 şi prin grija Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

ART.37. Pentru actele de comerţ desfăşurate în incinta halelor agroalimentare se aplicvă regulile stabilite mai sus funcţie de modalităţile de desfăşurare ale acestora (mese proprii, construcţii provizorii, magazine) exceptând reducerea de taxe, stabilită la art. 34, alin. 1, pct.b.

ART.38. Utilizatorii locurilor publice de desfacere amenajate definite potrivit celor de mai sus îşi vor desfăşura activitatea numai în baza unei autorizaţii eliberate de Primăria Municipiului Braşov.

ART.39. Producătorii particulari vor putea utiliza locurile publice de desfacere amenajate fără autorizaţia prevăzută la art. 38, dar numai pe baza certificatului de producător.

ART.40. Utilizatorii locurilor publice de desfacere amenjate au obligaţia de a avea în permanenţă asupra lor autorizaţia de funcţionare, în original, sau certificatul de producător, după caz.

ART.41. (1) Toţi agenţii economici autorizaţi să desfăşoare acte de comerţ pe locurile publice de desfacere amenajate din Municipiul Braşov vor afişa la loc vizibil numele firmei (indiferent de forma de organizare), iar vânzătorii vor purta în mod obligatoriu ecusoane conţinând numele firmei, numele şi prenumele vânzătorului şi seria şi numărul buletinului de identitate.

(2) Ecusoanele sunt obligatorii şi pentru producătorii particulari.

ART.42. (1)  Pentru prestaţiile de servicii către utilizatorii locurilor publice de desfacere amenajate efectuate prin intermediul Serviciului Administrare Pieţe din cadrul Direcţiei Patrimoniu se stabilesc următoarele tarife:

a) închirierea unu icântar de 5-10 kg, cu greutăţi aferente;                                        8.000 lei/zi

b) închirierea unei balanţe semiautomate cu greutăţi aferente;                              10.000 lei/zi

c) închirierea unei umbrele solare;                                                                                10.000 lei/zi

d) închirierea unui halat alb;                                                                                               5.000 lei/zi

e) închirierea unui şorţ alb şi o bonetă;                                                                            2.000 lei/zi

f) închirierea unei vitrine frigorifice, dulap frigorific;                                                       30.000 lei/zi

g) închirierea unui pat în dormitoare prevăzute cu duşuri, în perioada:

                                                       - 01.05. - 01.10.                                                              15.000 lei/zi

                                                       - 01.10. - 01.03.                                                              30.000 lei/zi

h) depozitarea mărfii în depozitele locurilor publice

de desfacere amenajate;                                                                                               2.000 lei/mp/zi

I) închirierea unui cărucior pentru transportarea mărfii dela mojlocul

de transport la locul de desfacere pentru fiecare transport;                                          5.000 lei/zi

J) închirierea unei prelate parasolare:                                                                               2.000 lei/zi

 (2) Tarifele prevăzute mai sus se actualizează la începutul fiecărui an, funcţie de paritatea leu/dolar U.S.D..

CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA LOCURILOR

PUBLICE DE DESFACERE AMENAJATE

ART.43. Administrarea şi gestionarea activităţilor de ce desfăşoară pe locurile publice de desfacere amenajate se realizează de către Primăria Municipiului Braşov - Direcţia Patrimoniu, Serviciul Pieţe şi Platforme Comerciale, în baza regulamentului aprobat de Consiliul Local şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.

ART.44. Administratorul, aşa cum a fost definit la art. 43, răspunde de întreaga activitate ce se desfăşoară ăe locurile publice de desfacere amenajate şi are următoarele atribuţii principale:

a) urmăreşte respectarea strictă a normelor de comerţ, punând imediat în aplicare hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului referitoare la activitatea pe locurile publice de desfacere amenajate;

b) asigură condiţiile necesare pentru comercializarea produselor cu respectarea normelor sanitar - veterinare;

c) organizează şi răspunde de încasarea taxelor şi chiriilor de la utilizatorii locurilor publice de desfacere amenajate;

d) asigură întreţinerea spaţiilor, instalaţiilor şi mobilierului propriu al locului public de desfacere amenajat;

e) asigură salubrizarea permanentă a perimetrului locului public de desfacere amenajat şi efectuarea periodică a unor acţiuni pentru deratizare şi dezinsecţie;

f) pune la dispoziţia cormecianţilor spaţii de depozitare, cântare, halate, ustensile specifice comerţului pe bază de tarife;

g) repartizează spaţiile de vânzare în ordinea sosirii comerciaţilor funcţie de specificul produselor şi în limita locurilor disponibile;

h) asigură afişarea la loc vizibil a taxelor şi a tarifelor practicate în conformitate cu hotărârile Consiliului Local;

i) asigură şi urmăreşte respectarea zonării locului public de inspecţie şi control;

j) asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor de organele de inspecţie şi control;

k) organizează evidenţa şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor cumpărătorilor;

l) dispune măsuri de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, ca şi de evitare sau limitare a unor pagube ce s-ar produce asupra patrimoniului public;

m) ia măsuri pentru instalarea şi funcţionarea cânarului de control în locuri vizibile şi accesibile cumpărătorilor;

n) sesizează organele abilitate şi ia măsuri pentru îndepărtarea agenţilor economici, care comercializează substanţe toxice de orice fel;

o) dispune măsuri ca pe timp de noapte să fie degajate căile de acces de ambalaje pentru marfă sau vehicule de orice fel;

p) asigură împrejmuirea locurilor publice de desfacere amenajate, închiderea acestora pe timpul nopţii, iluminatul şi paza lor.

CAPITOLUL VI. RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

ART.45. (1) Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea meterială, civilă sau contravenţională, după caz.

(2) constituie contravenţii următoarele fapte:

a) executarea de construcţii sau modificări la construcţiile existente pe locurile publice de desfacere amenajate fără autorizaţie;

b) practicarea de activităţi, respectiv comercializarea de mărfuri, în incinta locurilor publice de defacere amenajate, altele decât cele prevăzute în contract sau autorizaţia de funcţionare;

c) practicarea de activităţi, respectiv comercializarea de mărfuri şi servicii în incinta locurilor publice de desfacere amenajate fără plata taxelor şi tarifelor prevăzute în prezentul Regulament;

d) încălcarea normelor igienico - sanitare şi sanitar - veterinare, stabilite de organele abilitate;

e) încălcarea normelor de pază contra incendiilor stabilite de Formaţia de pompieri;

f) închirierea de suprafeţe sau spaţii comerciale altor persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada că sunt proprietarii mărfurilor ce se comercializează pe suprafeţele sau spaţiile respective;

g) necurăţarea locurilor publice de desfacere amenajate (târguri, oboare etc.) şi neevacuarea gunoiului la sfârşitul zilei;

h) neluarea măsurilor de intrare în legalitate faţă de comercianţi ori nerespectarea de către aceştia a obligaţiilor prevăzute la cap. III.

ART.46. (1) Faptele prevăzute la art.45 alin. 2 se sancţionează cu amendă între 300.000 şi 1.000.000 lei.

(2) În caz de repatare a faptelor care contituie contravenţie, pe lângă amenda prevăzută la alin. 1 se va proceda şi la interzicerea comercializării produselor sau suspendării autorizaţiei de funcţionare pe o durată de 6 luni.

ART.47. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul regulament se face de către primar, împuterniciţii primarului, corpul de control comercial, de organele abilitate ale Ministerului de Interne, de Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă, de Inpsectoratul Poliţiei Sanitar-Veterinare, de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor şi de împuterniciţi ai Ministerului Comerţului.

CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE

ART.48. Locurile publice de desfacere amenajate din municipiul Braşov ocupate de agenţi economici cu contrucţii provizorii (tonete, chioşcuri etc.) vor fi eliberate de către aceştia în termen de 3 (trei) zile de la comunicare necondiţionat şi fără trecerea vreunui alt termen, la somaţia făcută de primar, în următoarele cazuri:

a) nerespectarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local privind utilizarea şi modalităţile de ocupare a locurilor publice de desfacere amenajate;

b) terenurile în cauză urmează să fie afectate de construcţii, modernizări, reparaţii, amenajări sau utilizări publice.