Hotărârea nr. 168/1998

RESPINGEREA PROPUNERII DE IMPREJMUIRE A PASUNII STTOAFEN.

HOTĂRÂREA NR. 168

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 11.727 din 2 iulie1998 al Seviciului de Cadastru şi Fond Funciar, prin carese supune spre aprobare executarea lucrărilor de împrejmuire cu gard de sârmă şi montarea de panouri de interdicţie şi avertizare pe păşunea Sttoafen, păşune aparţinătoare municipiului Braşov, în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie,

Având în vedere prevederile Legii nr. 8/1971 pentru organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge propunerea de executare a lucrărilor de împrejmuire a păşunii Sttoafen cu gard de sârmă, pe o lungime de 500 m, şi montarea de panouri de avertizare şi interdicţie.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI