Hotărârea nr. 165/1998

APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 1998.

HOTĂRÂREA NR. 165

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 14 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 17.976/3 iulie 1998 prin care se propune aprobarea bugetului local al municipiului Braşov, pe anul 1998,

Având în vedere prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, precum şi art. 49 alin. 3 din Legea nr. 109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998,

În temeiul art. 20, lit. "e", art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă bugetul local al municipiului Braşov pentru anul 1998, în sumă de 150.967.037 mii lei lartea de venituri şi în sumă de 150.967.037 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei.

ART.2. Bugetul local al municipiului Braşov se dă publicităţii.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PANAIT NICULESCU

 

ANEXĂ

BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV

A. VENITURI                                                                                           mii lei

1. Venituri proprii                                                                         62.092.037                              

2. Cote defalcate                                                                         22.850.000

3. Subvenţii                                                                                   66.025.000

- subvenţii pentru investiţii                                                           8-900.000

- subvenţii pentru protecţie socială                                         57.125.000

TOTAL VENITURI                                                                      150.967.037

B. CHELTUIELI                                                                         

51.02   Autorităţi publice                                                            13.656.500

            - cheltuieli de personal                                                    7.000.000

           - cheltuieli materiale                                                          6.061.500

           - investiţii                                                                                 595.000

din care: - bl. C7 C Civic I-IV                                                           220.000

                - dotări                                                                                375.000

din care: - copiator                                                                             25.000

                 - instalaţie sonorizare                                                    120.000

                 - autoturism ARO                                                             120.000

                 - calculator                                                                             6.500

                 - imprimantă                                                                          3.500

                 - telefoane celulare                                                          100.000 

57.02  Învăţământ                                                                          18.223.613

                 - cheltuieli materiale                                                   18.223.613

58.02  Sănătate                                                                               1.375.581   

                - cheltuieli materiale                                                       1.375.581      

59.02  Cultură, artă                                                                       10.052.520     

               - subvenţii                                                                        10.052.520  

60.02 Asistenţă socială                                                                 3.787.900    

               - cheltuieli materiale                                                        1.585.000

               - cheltuieli de personal                                                    1.218.900

                - transferuri                                                                           966.000

                - investiţii                                                                                 18.000

63.02  Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe                       74.280.523

                - cheltuieli materiale                                                      30.350.523

din care:- reparaţii străzi                                                               12.300.000

                - iluminat                                                                            8.000.000

                - salubritate                                                                       7.658.000

                - zone verzi                                                                        1.162.005

                - alte cheltuieli materiale                                               1.230.518       

                - subvenţii                                                                       33.170.000                           

din care: - TERMO                                                                          32.370.000

                 - Grădina Zoologică                                                            800.000

                - investiţii                                                                          10.760.000        

                - dublare pasaj Dâste                                                     6.400.000        

                - semiinelara industrială                                                   300.000

                - construcţii locuinţe                                                            800.000      

                - amenajări bl. 1 str. Lânii                                                  320.000

                - amenajări ext. C4 - C7                                                      200.000                 

                - amenajări bl. 3 b-dul Gării                                               400.000

                - modernizare int. str. Hărman - b-dul Gării                     650.000

                - modernizare int. Calea Bucureşti - str. Zorilor              650.000

                - modernizare int. 13 Decembrie - str. Castanilor           100.000

                - modernizare int. 13 Decembrie  - b-dul Gării                 100.000

                - modernizare str. Macului                                                    100.000

                - modernizare str. Tâmpei                                                    100.000

                - bretea de legătură Şos. Cristianului - C. Făgăraşului  100.000

                - studii şi proiecte                                                                    540.000

68.02 Transporturi şi comunicaţii                                                   29.255.000

                - subvenţii diferenţă preţ                                                    27.755.000

din care: - subvenţii de la bugetul de stat                                      24.755.000

                - subvenţii de la bugetul local                                             3.000.000

                - investiţii                                                                                 1.500.000

72.02  Alte acţiuni (Apărare civilă)                                                            35.400

                - cheltuieli materiale                                                                   35.400

95.02 Fonduri de rezervă                                                                         300.000

TOTAL CHELTUIELI                                                                          150.967.037