Hotărârea nr. 164/1998

APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RA TERMO BRASOV PE ANUL 1998.

HOTĂRÂREA NR. 164

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 14 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 18.298 al Direcţiei Economice, Serviciul Buget prin care se propune bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Termo Braşov, pe anul 1998,

Având în vedere prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, precum şi art. 49 alin. 3 din Legea nr. 109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998,

În temeiul art. 20, lit. "e", art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Termo Braşov, pe anul 1998, în sumă de 130.175.624 mii lei lartea de venituri şi în sumă de 130.175.624 mii lei la partea de cheltuieli.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PANAIT NICULESCU