Hotărârea nr. 163/1998

APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RA TRANSPORT BRASOV PE ANUL 1998.

HOTĂRÂREA NR. 163

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 14 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 18.296/1998 din al Direcţiei Economice, Serviciul Buget prin care se propune bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Transport Braşov, pe anul 1998,

Având în vedere prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, precum şi art. 49 alin. 3 din Legea nr. 109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998,

În temeiul art. 20, lit. "e", art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Transport Braşov, pe anul 1998, în sumă de 91.875.000 mii lei lartea de venituri şi în sumă de 100.639.350 mii lei la partea de cheltuieli.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PANAIT NICULESCU