Hotărârea nr. 16/1998

REGLEMENTAREA MODULUI DE LUCRU AL COMISIEI CONSTITUITA IN BAZA HCL 7/1998

HOTÃRÂREA NR. 16

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 februarie 1998,

Analizând referatul prezentat de consilierul municipal Gheorghe Boşca, prin care se propune reglementarea modului de lucru al comisiei, constiuie în baza H.C.L. nr. 7/1998,

În temeiul art. 22, art. 28, art. 36 alin. 61 şi art. 44 alin. 1, lit. "b" din Lega nr. 69/1991a administraţiei publice locale, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Serviciile de specialitate ale Primăriei vor vor pune la dispoziţia comisiei orice documentaţie solictată. Solicitarea va fi făcută în scris, către primar, iar documentaţia va fi predată în copie, către preşedintele comisiei sau secretarul acesteia.

ART.2. La solictarea comisiei pot fi consultate documentele în prezenţa şefului de serviciu, secretarului sau directorului de specialitate .

ART.3. La dispoziţia comisiei va fi pusă o încăpere corespunzătoare, dotată cu un fişet metalic.

ART.4. În vederea elucidării unor eventuale neînţelegeri sau pentru o mai bună aprofundare  a unor probleme, comisia va putea chestiona pe unii angajaţi care au fost tangenţele cu problemele respective. Chestionarea se va putea face verbal sau în scris.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PREDA MIHAI