Hotărârea nr. 159/1998

INTOCMIREA UNEI EXPERTIZE TEHNICE PRIVIND IMOBILUL DIN STR. L.BLAGA NR.9

HOTĂRÂREA NR. 159

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 47.183/1997 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind realizarea unui drum de acces din terenul proprietatea Statului Român pentru un imobil particular ai cărui proprietari sunt:domnul Lăpuşan Viorel şi doamna Lăpuşan Valentina,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se avizează întocmirea expertizei tehnice de dezmembrare a terenului identificat conform schiţei anexă, situat în Braşov, str. L. Blaga nr. 9, înscris în C.F. nr. 6114 cu nr. top.6243/1/a, proprietar Statul Român, în vederea creării unui drept de servitute de 73,2 mp, pentru imobilul înscris în C.F. nr. 26365 cu nr. top.6243/1/b/1.

ART.2. Expertiza tehnică de identificare şi dezmembrare a terenului menţionat la art. 1 va fi executat de un expert autorizat, pe cheltuiala solicitantului şi va fi înaintată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE