Hotărârea nr. 153/1998

SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI D-NA BOGDAN POPA MARIA.

HOTĂRÂREA NR. 153

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 13.529/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind realizarea unui schimb de terenuri între municipiul Braşov şi doamna Bogdan Popa Maria,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se avizează realizarea schimbului de terenuri între Municipiul Braşov şi proprietara terenului înscris în C.F. nr. 24.570 Braşov cu nr. top. 829/3/1, în suprafaţă totală de 1658,89 mp.

ART.2. Se aprobă întocmirea expertizelor tehnice de identificare şi evaluare a terenurilor care vor face obiectul schimbului menţionat la art. 1.

ART.3. Expertizele întocmite conform art. 1 se vor înainta spre analiză şi însuşire plenului Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE