Hotărârea nr. 150/1998

CONCESIONAREA UNUI TEREN IN STR.MACESULUI NR.17

HOTĂRÂREA NR. 150

Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de 9 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 14.176/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile privind concesionarea unui teren situat în Braşov str. Măceşului nr. 17 necesar extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, art. 12 lit. "b",

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice de identificare/dezmembrare şi evaluare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 40 mp., situat în Braşov str. Măceşului nr. 17, bl. A19D, identificat conform planului de situaţie - parte integrantă din prezenta hotărâre, necesar extinderii construcţiilor existente.

ART.2. Expertiza tehnică şi de evaluare a terenului manţionat la art.1. se va înainta spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.3. Expertiza va fi întocmită de un expert autorizat şi executată pe cheltuiala solicitantului.

ART.4. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente menţionate la art. 1 va fi făcută publică. Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12 lit. "b" din Legea nr. 50/1991 republicată.

ART.5. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi de evaluare, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

LADISLAU SZENTE