Hotărârea nr. 15/1998

MODIFICAREA ANEXEI LA HCL 156/1996 PRIVIND COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL

HOTÃRÂREA NR. 15

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă  la data ade 17 februarie 1998,

Analizând propunerea unui grup de consilieri privind modificarea şi completarea comisiilor de specilaitate din cadrul Consiliului Local Braşov şi a comisiei de validare şi solicitarea domnului consilier Adrian Moruzi de retragere din comisia economică,

În baza art. 29 din Regulamentul de funcţionare a Consiliului Municipal Braşov,

În temeiul art. 28 şi 36 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă eliberarea din calitatea de  membru al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Braşov şi protecţie socială a domnului Moruzi Adrian - consilier municipal.

ART.2. Se modifică anexa la H.C.L. nr. 156/1996, privind componenţa de specialitate a Consiliului Municipal Braşov, după cum urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget,finanţe, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Braşov şi protecţie socială:

1. Prisecaru Nelu

2. Sorici Ioan

3. Niculescu Panait

4. Scripcaru Gheorghe

5. Rogoz Ştefan

6. Preda Mihai

7. Imbrea Mihai

8. Dinu Gheorghe

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi conservarea  monumentelor istorice şi de arhitectură:

1. Niculescu Panait

2. Căpitanu Octavian

3. Grigoraşi Mihai

4. Paler Gheorghe

5. Szente Ladislau

6. Gavrilă Aurel

7. Gane Cormel

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ:

1. Scripcaru Gheorghe

2. Niţă Emil

3. Szente Ladislau

4. Bârsăşteanu Traian

5. Preda Mihai

6. Marian Emil

7. Imbrea Mihai

8.Gonţea Paul

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sportive şi de agrement şi asistenţă socială:

1. Ion Popescu Topolog

2. Bugiu Mariana

3. Benedek Emeric

4. Marian Emil

5. Gulea Sorin

6. Gogonea Dan

7. Steciuc Mihaela

8. Boşca Gheorghe

9. Grigoraşi Mihai

10. Ardeleanu Maria

11. Pascu Carmen

5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice şi protecţiei civille, repectarea drepturilor libertăţilor cetăţenilor:

1. Boşca Gheorghe

2. Lugojanu Mihai

3. Mina Ladislau

4. Ivasiuc Constantin Mihai

5. Dinu Gheorghe

6. Gavrilă Aurel

7. Prisecaru Nelu

8. Pascu Carmen

6. Comisia  pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă şi pentru protecţia mediului înconjurător:

1. Siroci Ioan

2. Ivasiuc Constantin Mihai

3. Gane Cornel

4. Paler Gheorghe

5. Benedek Emeric

6. Bârsăşteanu Traian

7. Rogoz Ştefan

8. Căpitanu Octavian

7. Comisia de relaţii externe, organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite:

1. Moruzi Adrian

2. Ion Popescu Topolog

3. Bugiu Mariana

4. Niţă Emil

5. Lugojanu Mihai

6. Mina Ladislau

7. Gulea Sorin

8. Ardeleanu Maria

9. Steciuc Mihaela

ART.3. Se modifică H.C.L. nr. 151/1996 privind componenţa Comisiei de validare

1. Benedek Emeric

2. Mina Ladislau

3. Niţă Emil

4. Bugiu Mariana

5. Preda Mihai

6. Marian Emil

7. Imbrea Mihai

Preşedinte al şedinţei,

PREDA MIHAI