Hotărârea nr. 14/1998

MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIP. BRASOV

HOTÃRÂREA NR. 14

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 februarie 1998,

Analizând sesizarea prezentată de secretarul Primăriei, doamna Ioana David, privind reanalizarea art. 83 şi 97 din Regulamentul de funcţionare a Consiliului Municipal Braşov, ca urmare a discuţiei purtate cu Serviciul Juridic al Prefecturii Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "b" şi art. art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Regulamentul de funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 1/1998, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 83 se anulează.

2. Articolul 97 va avea următorul cuprins:

"Art. 97 - Primarul, viceprimarii şi secretarul Primăriei participă obligatoriu la şedinţele Consiliului. De asemenea, pot să participe directorii departamentelor şi şefii serviciilor care au iniţiative sau sunt implicate în proiectele de hotărâri".

ART.2. Regulamentul de funcţionare a Consiliului Local Braşov va fi republicat conform modificărilor din prezenta hotărâre.

ART.3. Primarul va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PREDA MIHAI

ANEXÃ

la H.C.L. nr. 14/1998

REGULAMENTUL DE FUCNŢIONARE A CONSILIULUI

MUNICIPAL BRAŞOV

CUPRINS

Capitolul I                           Constituirea Consiliului                                 Art. 1 - 19

Capitolul II                          Atribuţiile Consiliului                                       Art. 20 - 28

Capitolul III                         Comisiile de specialitate                               Art. 29 - 54

Capitolul IV                         Funcţionarea Consiliului                                Art. 55 - 62

Capitolul V                          Proiectele de hotărâri                                     Art. 63 - 76

Capitolul VI                         Ordinea de zi                                                    Art. 77 - 82

Capitolul VII                        Preşedintele de şedinţă                                Art. 83 - 85

Capitolul VIII                       Secretarul Primăriei                                       Art. 86 - 89

Capitolul IX                         Şedinţele de Consiliu                                    Art. 90 - 107

Capitolul X                          Procedura de vot                                            Art. 108 - 118

Capitolul XI                          Mandatul de consilier                                  Art. 119 - 124

Capitolul XII                        Absenţe şi demisii                                        Art. 125 - 128

Capitolul XIII                       Răspunderi şi sancţiuni                               Art. 128 - 137

Capitolul XIV                       Întrebări şi interpelări                                   Art. 138 - 140

Capitolul XV                        Petiţii şi sesizări                                            Art. 141 - 143

Capitolul XVI                       Relaţiile cu presa                                         Art. 144 - 145

Capitolul XVII                      Dispoziţii finale                                             Art. 146 - 154

CAP.I. CONSTITUIREA CONSILIULUI

ART.1. În conformitate cu prevederileLegii nr. 69/1991, republicată în 1996 şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 22/1997, privind administraţia publică locală, prefectul convoacă consiliile municipale în şedinţa de constituire, precum şi primarii aleşi, în termen de 20 de zile de la data alegerilor.

ART.2. Prin grija secretarului Primăriei vor fi prezentate celui mai în vârstă consilier şi cei mai tineri care îl asistă, dosarele consilierilor, inclusiv ale supleanţilor de pe listă, înaintate de comisia electorală de circumscripţie. Dosarele vor fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi ce ocupă funcţii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.

ART.3. Pentru validarea mandatelor de consilieri se alege o comisie de validare compusă din 7 consilieri.

ART.4. Componenţa comisiei de validare va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a Consiliului. Se recomandă păstrarea acestui principiu şi pentru alte comisii ad-hoc sau de anchetă.

ART.5. Desemnarea de candidaţi pentru comisia de validare se face de grupările de consilieri care reprezintă aceleaşi partide sau coaliţie de partide, precum şi de grupul independenţilor.

Cel mai învârstă consilier supune la vot candidaturile făcute, în ordinea descrescătoare a mărimii grupului de consilieri care au făcut propunerile.

Consiliul hotărăşte asupra fiecărei propuneri, alegerea membrilor comisiei de validare făcându-se prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

La toate alegerile de persoane votul este secret.

ART.6. Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, respectându-se procedura de vot menţionată la art. 5, alin. 3.

ART.7. Procedura prevăzută la art. 4 şi 5 cu privire la desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se aplică în mod corespunzător şi în cazul desemnării viceprimarilor, membrilor comisiilor pe domenii de specialirtate, precum şi în alte asemenea situaţii.

ART.8. După constituirea comisiei de validare se procedează la prezentarea dosarului cu rezultatul validării  primarului. În cazul în care primarul a candidat şi pentru funcţia de consilier local şi a obţinut mandatul, dosarul va fi însoţit de obţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii.

Dacă opţiunea exprimată este pentru funcţia de primar, ulterior va fi prezentat spre validare mandatul supleantului pentru funcţia de consilier, devenită astfel vacantă.

ART.9. Validarea sau invalidarea mandatelor se face prin vot secret, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. 

Consiliul este legal constituit dacă s-au validat mandatele a cel puţin două treimi din numărul consilierilor.

ART.10. După validarea mandatelor şi constiuirea legală a Consiliului, consilierii depun următorul jurământ prevăzut de lege. "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Braşov" .

Consilierii care refuză să depună jurăţântul sunt considerate demisionaţi de drept, aceasta consemnându-se în procesul verbal al şedinţei, urmând să fie desemnat, în termenul cel mai scurt, supleantul pe listă sau se vor lua măsurile de completare a Consiliului, prevăzute de lege, după caz.

ART.11. Primarul depune în faţaConsiliului jurământul prevăzut de lege.

ART.12. Jurământul va fi inscripţionat şi afişat permanent în sala de consiliu.

ART.13. După depunerea jurămâtului, consilierul care a condus şedinţa de constituire declară Consiliul legal constuit şi propune alegerea preşedintelui de şedinţă, după care preia conducerea lucrărilor.

ART.14. Consiliul Municipal alege viceprimarii prin vot secret.

ART.15. Propunerile de candidaţi pentru viceprimari pot fi făcute de către primar, de consilieri şi prin depunerea propriei candidaturi (autopropunere).

ART.16. Este declarat ales ca viceprimar consilierul care a obţinut votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie.

În situaţia în care nu s-a întrunit această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. Este declarat ales consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi în condiţiile alinetului unu.

În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care s-au aflat în acestă situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi, în condiţiile alineatului unu.

ART.17. Viceprimarii aleşi depun jurământul prevăzut de lege.

ART.18. După alegerea viceprimarilor se va proceda la validarea a 2 consilieri ce urmează pe listele partidelor din care au fost aleşi viceprimarii.

ART.19. Durata mandatului viceprimarilor este de 4 ani, egală cu cea a  mandatului Consiliului Municipal.

CAP.II. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI

ART.20. Consiliul Municipal are iniţiativă şi hotărăşte cu respectarea legii, în problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice.

Consiliul Municipal are următoarele atribuţii principale:

a) alege viceprimarii din rândul consilierilor;

b) aprobă Statutul Municipiului şi Regulamentul de funcţionare a Consiliului.

c) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico -socială, de organizare şi amenajare a teritoriului;

d) aprobă, la propunerea primarului, organigrama, numărul de personal din primărie, statul de funcţii şi salarizarea, în limita mijloacelor financiare de care dispune, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Primăriei. De asemenea, aprobă, la propunerea primarului, organigramele şi numărul de personal la regiile autornome şi serviciile publice de specialitate aflate sub autoritatea Consiliului Municipal;

e) aprobă bugetul local, formarea, administrrea şi executarea acestuia; aprobă virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

f) stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, pe timp limitat, în condiţiile legii;

g) administrează domeniul public şi privat al Municipiului şi execută drepturile prevăzute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

h) înfiinţează instituţii şi comercianţi de interes local; hotărăşte asupra concesionării sau închirierii de bunuri sau servicii publice de interes local, precum şi asupra participării, cu capital social sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes public local, în condiţiile legii;

i) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii pe conducătoriii comercianţilor şi ai instituţiilor publice de interes local care se află sub autoritatea sa;

j) urmăreşte, controlează şi analizează activitatea comerciaţilor şi a instituţiilor publice care se află sub autoritatea sa;

k) instituie norme specifice pentru instituţiile publice şi pentru comercianţii de interes local care se află sub autoritatea sa, cu respectarea crietriilor generale stabilite prin lege;

l) organizează servicii publice de gospodărie comunală, transport local, reţele edilitare şi altele, în condiţii de eficienţă şi operativitate şi asigură buna funcţionare a acestora;

m) iniţiază, analizează şi aprobă, în condiţiile legii, planurile de organizare şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor din componenţa unităţilor administrativ - teritoriale, precum şi de amenajre a teritoriului, a celor de apărare împotriva inundaşiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, precum şi măsurile necesare realizăriiacestora, aprobă potrivit competenţelor legale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările  de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare realizării lor, la termen şi în condiţii de calitate;

m1) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes local;

n) asigură condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ, sanitare, de cultură, de tineret şi sport, potrivit legii, urmăreşte şi analizează activitatea lor;

o) ia măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigură desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement;

p) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale;

r) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială;

r1) asigură protecţia dreptului copilului, potrivit legislaţiei în vigoare;

r2) aprobă criteriile oentru repartizarea locuinţelor sociale;

s) asigură libertatea comerţului şi a concurenţei, loiale şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;

ş) înfiinţează şi asigură fucţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

t) asigură apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, urmăreşte şi analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmerieim pompierilor şi a formaţiunilor de protecţiecivilă;

 ţ) organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi asigură buna lor fucţionare;

u) conferă persoanelor fizice, române sau străine, merite deosebite, titlul de Cetăţean de onoare Municipiul;

v) hotărăşte, în condiţiile legii, colaborarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public;

x) sprijină activitatea cultelor religioase, în condiţiile legii;

y) hotărăşte, în condiţiile legii, finanţarea, colaborarea sau asocierea cu organizaţii nonguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes local;

z) Consiliul Municipal exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin statutul Municipiului;

z1) aprobă caiete de sarcini ale licitaţiilor pentru achiziţii de bunuri şi servicii finanţate de la buget;

z2) participă cu cel puţin doi reprezentanţi în comisiile de licitaţie.

ART.21. Consiliul Municipal are dreptul să hotărască stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare, asociere şi înfrăţire ale unităţii administrativ-teritoriale cu unităţi sau asociaţii administrativ-teritoriale similare din străinătate, în scopul promovării unor interese comune, respectând legislaţia în vigoare.

ART.22. Consiliul are dreptul să hotărască aderarea la asociaţii internaţionale care reunesc autorităţi ale administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

ART.23. Acordurile de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare realizate de către Consiliu, se încheie în condiţiile Legii nr. 69/1991, modificată şi completată.

ART.24. Proiectul de acord va fi comunicat prefectului judeţului Braşov şi Ministerului Afacerilor Externe, pentru consultare.

ART.25. Consiliul are dreptul să hotărască stabilirea legăturilor de colaborare şi asociere cu comercianţii din ţară sau străinătate, în scopul realizării unor proiecte de interes public.

ART.26. Consiliul hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public, de interes local, să fie date în administrarea societăţilor comerciale de interes local şi instituţiilor publice, să fie concesionate sau închiriate. De asemenea, ele hotărăsc cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condiţiile legii.

Vânzarea, concesionarea, închirierea şi utilizarea în sistem de leasing a bunurilor aparţinând domeniului privat se fac prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

ART.27. Consiliul poate da în folosinţă, pe termen limitat, imobilele din patrimoniul lor societăţilor de utilitate publică sau binefacere, recunoscute ca peroane juridice, şi serviciilor publice de interes local, în scopul îndeplinirii unor activităţicare satisfac cerinţele cetăţenilor din municipiu.

ART.28. Serviciile publice ale orasului se organizează de către Consiliul Municipal, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune.

 Serviciile publice sunt înzestrate cu mijloace materiale şi băneşti în scopul satisfacerii intereselor comune ale colectivităţii. Ele sunt încadrate cu personal de specialitate, care exercită atribuţiile ce îi revin potrivit competenţelor legale.

CAP.II. COMISIILE DE SPECIALITATE

ART.29. La constituirea comisiilor de specialitate se are în vedere să se asigure participarea fiecărui consilier în două comisii, în funcţie de pregătire şi opţiune, cu aplicarea corespunzătoare a art. 4,5 şi 6 şi să fie echilibrate ca pondere numerică.

ART.30. Consiliul Municipal funcţionează cu următoarele comisii de specialitate:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Braşov şi protecţie socială;

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

3. Comisia pentru servicii publice şi de comerţ;

4.  Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură ,sportive , de agrement şi asistenţă socială;

5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice şi protecţie civile, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

6. Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă şi pentru protecţia mediului înconjurător;

7. Comisia de relaţii externe, organisme internaţionale oraşe înfrăţite.

ART.31. Consiliul poate organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată.

ART.32. Comisiile pe domenii de specialitate îşi aleg dintre membrii lor câte un preşedinte şi un secretar, respectându-se procedura de vot menţionată la art. 5, alineat 3.

ART.33. Preşedintele sau secretarul comisie pot fi înlocuiţi pe durata mandatului în caz de: cerere de învoire, pierderea calităţii de consilier, activitate nesatisfăcătoare constatată de majoritatea membrilor comisiei.

ART.34. Preşedintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu Consiliul Local şi cu celelalte comisii. El conduce şedinţele comisiei, poate propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, dacă interesele efectuării lucrărilor respective o cer; are acces, ca reprezentant al comisiei ce examinează lucrări care prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce; îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament.

ART.35. Secretarul comisie primeşte dosarele comisiei, verifică dacă îndeplinesc sau nu condiţiile pentru a fi luate în discuţie, asigură redactarea actelor (rapoarte, avize, procese-verbale etc.) şi efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor acesteia.

ART.36. Materialele pentru şedinţa de consiliu trebuie să ajungă în fişetul consilierilor, pentru dezbaterea în comisii, cu cel puţin o săptămână înaintea şedinţei,

ART.37. Consilierii au obligaţia ca înainte de şedinţa de com isie să studieze materialul supus dezbaterii.

ART.38. Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte.

Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie.

Şedinţele comisiilor se vor desfăşură pe bază de grafice, putând fi convocate şi ad-hoc pentru probleme ce prezintă urgenţă.

ART.39. Şedinţele comisiei nu sunt publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane care pot contribui la elucidarea cauzei.

Comisia poate invite să participe la şedinţele sale şi alţi specialişti din executivul şi serviciile Primăriei sau din afară.

La şedinţele comisiei au dreptul să participe consilierii care nu fac parte din comisie, dar care au făcut propuneri ce sunt pe ordinea de zi a lucrărilor acesteia.

Persoanele repective pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.

În anumite cazuri, preşedintele, cu acordul comisiei, poate invita la dezbatere presa, cu votul a 2/3 din membrii săi.

Preşedintele şedinţei de Consiliu este indicat să participe la şedinţele comisiilor de specialitate.

ART.40. Preşedintele comisiei va urmări ca, cel puţin o dată pe lună, înaintea şedinţei Consiliului, o zi să fie consacrată exclusiv activităţii în comisie.

ART.41. Comisiile de specialitate avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, efectuează anchete, hotărăsc asupra altor probleme trimise de Consiliu spre avizare şi întocmesc procese-verbale şi rapoarte pe care le prezintă Consiliului.

Acestea cuprind propuneri motivate privind admiterea sau respingerea proiectului de hotărâre sau a actului examinat.

ART.42. Preşedintele comisiei desemnează unul sau  mai mulţi raportori din rândul membrilor comisiei. Aceştia vor redacta raportul sau avizul comisiei, care va fi supus aprobării acesteia, prin vot.

În registrul comisiei se înscriu rapoartele şi avizele care vor cuprinde, în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei, şi părerea contrară, motivată, a celorlalţi consilieri din comisie.

ART.43. Comisia lucrează valabil în prezenţa majorotăţii membrilor săi şi adoptă hotărâri cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. La balotaj, votul preşedintelui este preponderent.

Votul în comisie este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, hotărârile prin vot de membrii acesteia, se poate recurge  şi la vot secret.

Opiniile diferite şi voturile împotrivă se consemnează în procesul-verbal, urmând ca în plenul Consiliului preşedintele comisiei sau raportorul desemnat să informeze şi asupra persoanelor cu opinii contrare.

ART.44. Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei, se încheie procese-verbale înscrise  într-un registru special al comisiei.Acestea nu pot fi puse la dispoziţia altor persoane decât cu încuviinţarea preşedintelui acestuia, afară decazul în care şedinţa a fost publică.

ART.45. Proiectele de hotărâre, pentru a fi introduse pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului, trebuie să poarte pe lângă viza de legalitate a secretarului (pozitiv sau negativ) şi avizul (pozitiv sau negativ) al comisiei sau comisiilor de specialitate.

ART.46. Stabilirea comisiilor care vor aviza proiectul de hotărâre, cât şi a serviciilor care vor întocmi rapoarte, o va face secretarul Primăriei pe referatul iniţiatorului.

ART.47. Iniţiatorul se va prezenta în faţa comisiilor desemnate şi îşi va susţine proiectul de hotărâre, prezentând referatele specialiştilor şi toate documentele necesare promovării lui.

ART.48. Proiectul de hotărâre va conţine obligatoriu avizul comisiei, cu numărul şi data procesului-verbal de avizare în comisie.

ART.49. Proiectul de hotărâre astfel întocmit şi avizat, însoţit de referatul de specialitate, se depune de către iniţiator la Serviciul Secretariat , care îl va prezenta primarului pentru a fi introdus în ordinea de zi a şedinţei de Consiliu.

ART.50. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa de consiliu intervin modificări importante pentru conţinutul proiectului, preşedintele Consiliului poate solicita, prin votul consilierilor, supunerea proiectului reexaminării de către comisie şi de către compartimentul de specialitate al administraţiei locale.

ART.51. Informările şi alte rapoarte sau documente supuse atenţiei Consiliului Municipal şi care necesită proiecte de hotărâri pot fi introduse pe ordinea de zi fără avizul prealabil al comisiilor de specialitate.

ART.52. La cererea unei treimi din numărul membrilor săi, Consiliul va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioade determinate, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.(art. 4,5 şi 60).

Comisia, în urma verificărilor făcute pentru stabilirea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii sale, ăşi prezintă raportul său în şedinţa Consiliului, care îl dezbate şi hotărăşte.

ART.53. Fiecare comisie ca păstra într-un dulap metalic închis, un registru pentru procesele-verbale ale comisiei, numerotat şi sigilat prin grija secretarului, iar procesele verbale de şedinţă vor purta numărul de ordine şi data întocmirii.

ART.54. Serviciul Secretariat, prin biroul relaţii cu consilierii, va păstra pentru comisii un dosar cu procese-verbale ale şedinţelor Consiliului, un dosar cu hotărâri anterioare.

CAP.IV. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI

 

ART.55. Consiliul Municipal Braşov este legal constituit şi funcţionează cu un număr de 31 consilieri municipali.

ART.56. Consiliul legal constituit alege prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenţi, preşedintele de şedinţă.

ART.57. Primarul este obligat să pună la dispoziţia consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informaţiile şi materialele îndeplinirii mandatului.

ART.58. Primarul prezintă Consiliului, anual, de regulă în luna decembrie, într-o şedinţă publică, o informare privind starea economică şi socială a oraşului.

ART.59. Consiliul se întruneşte în şedinţa ordinară, lunar, la convocarea primarului. Consiliul se poate întruni şi în şedinţă extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin  unei treimi din numărul membrilor Consiliului.

ART.60. Convocarea Consiliului se face cu puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare. În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă convocarea se poate face de îndată.

ART.61. Convocarea se face scris, însoţită de proiectul ordinii de zi.

ART.62. Şedinţele ordinare se ţin în ultima zi de luni din lună. la orele 15.00 şi se vor încadra, pe cât posibil, în durata maximă de 5 ore.

Problemele nesoluţionate în timpul afectat se transferă şedinţei următoare.

CAP. V. PROIECTELE DE HOTÃRÂRE

ART.63. Dreptul de iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine primarului şi consilierilor. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun.

Proiectele de hotărâri trebuie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma prevăzută de lege.

ART.64. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Municipal nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din Primărie, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a Consiliului.

Ele se aduc la cunoştinţă consilierilor, în termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului.

ART.65. Raportul de specialitate al compartimentului de resort din Primărie trebuie să specifice obligatoriu cui aparţine iniţiativa, dacă documentaţia este completă sub aspect legal şi formal, elementele care lipsesc din documentaţie, motivaţia acceptării acestor lipsuri şi concluziile rezultate din meterialele care au stat la baza proiectului de hotărâre.

ART.66. Iniţiatorul proiectului sau al propunerilor poate să-şi retragă proiectul sau propunerile până la înscrierea acestora pe ordinea de zi.

ART.67. Proiectele de hotărâri şi avizele se transmit Serviciului Secretariat, care va lua măsurile necesare pentru asigurarea cunoaşterii lor de către primar şi consilieri.

ART.68. Proiectele de hotărâri şi propunerile avizate conform legii se supun dezbaterii şi votul Consiliului în şedinţa pe a cărei ordine de zi au fost introduse.

ART.69. În cazul când din dezbaterile de fond  rezultă că sunt necesare lămuriri suplimentare, acestea vor fi date de către iniţiator sau de către executiv, solicitarea făcându-se cu permisiunea preşedintelui de şedinţă.

ART.70. Dosarele proiectelor de hotărâri vor fi avizate şi semnate de: iniţiator, şeful serviciului de specialitate al Primăriei, directorii direcţiilor implicate, viceprimarul de resort, secretarul Primăriei, preşedintele comisie de specialitate a Consiliului şi de către primar.

ART.71. Dosarele proiectelor de hotărâri trebuie să cuprindă poziţia executivului, iar cele care implică bugetul Municipiului vor trebui să aibă neapărat avizul (pozitiv sau negativ) al directorului economic.

ART.72. Dacă asupra materialelor prezentate Consiliului în executivexistă opinii diferite, ele vor fi formulate separat şi explicit.

ART.73. Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a ltor materiale de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor în ordinea înscrierilor la cuvânt.

ART.74. Dezbaterile proiectelor de hotărâri şi a propunerilor sunt generale şi pe articole.

Consilierii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere şi a propune modificări.

Preşedintele de şedinţă poate supune spre aprobare Consiliului limitarea timpului sau sistarea discuţiilor. După încheierea dezbaterilor, Consiliul se pronunţă prin vot.

ART.75. Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierului care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii Consiliului. 

Hotărârile luate de Consiliul Municipal cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) pot fi anulate, în condiţiile legii.

ART.76. Hotărârile Consiliului Municipal se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se comunică primarului. În cazul în care preşedintele de şedinţă se află în imposibilitatea de a semna sau refuză să semneze, hotărârea va fi semnată de către unul din consilierii prezenţi.

Hotărârile normative devin obligatorii de la data a ducerii lor la cunoştinţa publică, iar cele individuale, de la data comunicării.

CAP.VI. ORDINEA DE ZI

ART.77. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte şi se semnează de primar şi cuprinde enumerarea punctelor supuse spre dezbatere, amendare şi hotărâre Consiliului cu menţionarea titlului succint şi a iniţiatorului.

ART.78. În proiectul ordinii de zi se cuprind titlurile dosarelor proiectelor de hotărâri, cu titlul şi iniţiatorul în ordinea importanţei lor, urmate de informări şi diverse.

ART.79. Pot fi înscrise în proiectul ordinii de zi numai dosarele proiectelor de hotărâri care sunt complete procedural, cuprinzând toate referatele, avizele, semnăturile şi ştampilele necesare.

ART.80. Proiectul ordinii de zi se aduce la cunăştinţa consilierilor, în scris, şi la cunoştinţa publicului, prin mass-media şi orice alte mijloace, prin grija secretarului.

ART.81. Preşedintele de şedinţă poate modifica ordinea dezbaterii punctelor din ordinea de zi, cu aprobarea Consiliului.

ART.82. În primalună a fiecărui trimestru, primarul va prezenta Consiliului informarea asupra modului de ducere la îndeplinire a hotărârilor din trimestrul anterior, care va fi înscrisă în ordinea de zi.

CAP.VII. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢÃ

ART.83. Şedinţele Consiliului Municipal vor fi conduse, prin rotaţie, de către fiecare consilier, în ordinea înscrierii lor în procesul-verbal al comisiei electorale de circumscripţie confirmat de votul majoritar al consilierilor prezenţi.

În caz de absenţă a preşedintelui se şedinţă sau de respingere prin vot deschis, se repetă procedura de la alineatul.

ART.84. Pentru buna conducere a şedinţei Consiliului, locul preşedintelui de şedinţă în sala de consiliu este central. La masa de lucru a Consiliului ocupă loc: preşedintele de şedinţă, consilierii, primarul, secretarul Primăriei şi viceprimarii.

Orice altă persoană va ocupa loc în sală în spaţiul destinatpublicului.

ART.85. Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţa în conformitate cu prezentul regulament;

b) supune votului consilierilor ordinea de zi;

c) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţelor;

d) anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate;

e) semnează hotărârile adoptate de Consiliu;

f) îndeplineşte oricare alte atribuţii  prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau stabilite de Consiliu.

CAP. VIII. SECRETARUL PRIMÃRIEI

ART.86. Secretarul participă la şedinţele Consiliului, fără drept de vot, şi are următoarele atribuţii:

a) asigură secretariatul tehnic al şedinţelor de Consiliu, inclusiv consultanţă juridică;

b) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participăriila şedinţe a consilierilor;

c) notează rezultatul votului şi informează preşedintele asupra scorului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri ce se propune de Consiliu;

d) supraveghează întocmirea stenogramelor şi proceselor - verbale, urmând ca acestea să fie semnate, sigilate şi parafate de persoanele prevăzute de lege;

e) urmăreşte şi informează preşedintele ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.30 din Legea administraţiei publice locale, făcând cunoscută sancţiunea prevăzută de lege;

f) îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de Consiliu.

ART.87. Secretarul avizează proiectele de hotărâri anterior transmiterii lor la comisiile de specialitate ale Consiliului, asigurând legalitatea formală şi de fond a proiectelor de hotărâri ce se supun aprobării în şedinţele de Consiliu.

ART.88. Secretarul înscrie pe referatul iniţiatorului comisiile al căror aviz trebuie obţinut.

ART.89. Secretarul, ca responsabil de legalitate, are dreptul să ia cuvântul şi preşedintele este obligat să i-l dea ori de câte ori legalitatea poate fi încălcată.

CAP. IX. ŞEDINŢELE  DE CONSILIU

ART.90. La începutul fiecărei şedinţe, secretarul citeşte procesul-verabl al şedinţei anterioare. Consilierii au dreptul să conteste conţinutul procesului-verbalşi să ceraă menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. După aprobarea procesului verbal, secretarul propune alegerea de către consilieri a preşedintelui de şedinţă. Acesta se alege prin vot deschis, cu majoritate simplă, pentru durata unei şedinţe.

ART.91. Înaintea intrării în ordinea de zi consilierii primesc răspunsurile la întrebările rămase fără răspuns din şedinţele anterioare, urmate de noi întrebări, interpelări, propuneri, iniţiative solicitate de consilieri.

ART.92. Şedinţa Consiliului va cuprinde de regulă următoarea succesiune a activităţilor; apelul efectuat de secretar, citirea procesului-verbal al şedinţei anterioare, obiecţii la procesul-verbal, răspunsuri la interpelările consilierilor, discuţii asupra proiectului ordinii de zi, votarea proiectului de ordine de zi, dezbaterea şi votarea succesivă a proiectelor de hotărâri din ordinea de zi, informări şi diverse şi în final anunţarea următorului pe listă la conducerea şedinţei Consiliului.

ART.93. Dosarele proiectelor de hotărâri, însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort al serviciilor administraţiei publice locale (care motivează propunerea tehnic, juridic, economic, administrativ etc. şi care prezintă după caz, mai multe variante de soluţionare cu evidenţierea consecinţelor, precum şi obţiunea iniţiatorului), discutate şi avizate de comisile de specialitate, se înscriu pe ordinea de zi, în ordinea importanţei lor, întocmite conform prevederilor legale şi prezentului regulament.

ART.94. În mod excepţional, problemele de mare importanţă şi urgenţă, apărute în ultimul moment şi care nu suportă amânare, pot fi introduse în afara ordinii de zi cu motivaţia adecvată a iniţiatorului şi cu aprobarea prin vot a majorităţii consilierilor prezenţi. Acestea vor fi discutate înaintea primul punct din ordinea de zi.

ART.95. Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Consiliului şi să se înscrie în evidenţa păstrată de secretarul Primărie.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă, din motive independente de voinţa sa, va trebui să comunice srecretarului Primăriei acest lucru.

ART.96. La lucrările Consiliului Municipal pot participa, fără dreot de vot, prefectul, preşedintele Consiliului Judeţean, reprezentanţii acestora, secretarul Consiliului Judeţean, parlamentarii aleşi din judeţ, precum şi persoanele invitate de Consiliul Municipal, a căror prezenţă este considerată utilă.

ART.97. Primarul, viceprimarii şi secretarul şi directorii departamentelor economice şi juridic participă obligatoriu la şedinţele Consiliului. De asemenea, participă directorii departamentelor care au iniţiative sau sunt implicate în proiectele de hotărâri.

ART.98. La fiecare punct al ordinii de zi preşedintele acordă cuvântul iniţiatorului, apoi raportorilor de specialitate, preşedintelui sau raportorului comisiei de specialitate pentru precizări. Apoi se dă cuvântul membrilor comisiei de specialitate care nu sunt de acord cu concluzia prezentată de raportor, după care se dă cuvântul consilierilor care au propuneri concrete de modificare la textul proiectului de hotărâre.

ART.99. Preşedintele va da cuvântul cu precădere celor care pot aduce lămuriri în problema discutată, inclusiv iniţiatorului, primarului, viceprimarului şi directorului economic, respectiv juridic, pentru problemele specifice activităţii lor.

ART.100. Preşedintele de şedinţă va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal, care îl priveşte.

Prevederile art. 1 se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme de procedură, regulament, legalitate şi de apărare a intereselor cetăţenilor şi ale Municipiului.

ART.101. Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedinte.

Preşedintele are dreptul, cu aprobarea Consiliului, să limiteze durata luărilor de cuvânt în funcţie de obiectul dezbaterilor.

Consilierul este obligat ca în cuvântul lui să se refere în mod sintetic şi exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreie s-a înscris la cuvânt.

ART.102. Preşedintele de şedinţă poate cere încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia Consiliului. Cererea de încheiere a dezbaterii se acordă cu votul a cel puţin o jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi.

ART.103. Cel care iau cuvântul, indeferent de funcţie, trebuie să păstreze o atitudine de respect pentru ceilalţi, o ţinută decentă şi un ton moderat.

Este interzisă jignirea, atitudinea violentă, necontrolată, proferarea de insulte sau calomii, atât de cei care cer cuvântul, cât şi deci aflaţi în sală.

Folosirea telefoanelor mobile în sala de Consiliu este interzisă.

ART.104. Se interzice participarea la şedinţă a persoanelor aflate sub influenţa alcoolului.

ART.105. În toate cazurile în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele poate întrerupe şedinţa şi dispune eliminarea  din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei Consiliului.

ART.106.Dezbaterile din şedinţele de Consiliu se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă, de secretar şi de cel puţin 3 consilieri.

Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă, de  secretar şi de consilierii prevăzuţi la alin. 1, după aprobarea procesului verbal.

ART.107. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţă intervin modificări importante pentru conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă solicită, prin votul consilierilor, supunerea proiectului reexaminării de către comisie şi compartimentul de specialitate al serviciilor administraţiei locale.

CAP. X. PROCEDURA DE VOT

ART.108. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de funcţionare a Consiliului cere o altă majoritate. În caz de paritate de voturi, hotărârea nu se adoptă şi se reiau dezbaterile în şedinţa următoare.

ART.109. Hotărârile privind administrarea domeniului public şi privat al oraşului, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului şi asocierea cu alte consilii, instituţii publice sau comercianţi din ţară şi din străinătate se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

ART.110. Hotărârile privind bugetul local, precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale, se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. Dacă bugetul nu poate fi adoptat după două lecturi consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 5 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent, până la adopatrea noului buget.

ART.111. Pentru adoptarea unei hotărâri, ea se poate supune la vot pe articole sau/şi în totalitate.

Propunerile şi amendamentele consilierilor se supun la vot în felul următor: mai întâi propunerea de respingere pentru vicii de fond, apoi propunerea de amânare pentru vicii de formă şi apoi amendamentele în ordinea de zi în care ele au fost făcute de consilieri.

ART.112. Consiliul poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret.

ART.113. Votul consilierului este personal şi poate fi deschis sau secret.

Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot vor folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită procedură de vot.

ART.114. Consilierul care votează contra sau se abţine poate cere să-i fie consemnată nominal obţiunea în procesul verbal de şedinţă.

ART.115. Pentru votul secret se folosesc buletinele de vot.

Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărătoarea voturilor de către comisia de validare nu se iau în calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea.

ART.116. Votarea prin apel nominal se face în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" şi "contra". Secretarul Consiliului dă citire numelui şi prenumelui consilierului; fiecare consilier răspunde "pentru" sau "contra" şi semnează.

După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care nu au răspuns fiind absenţi sau se abţin.

ART.117. Hotărârile şi altele acte sau propuneri se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi, în afară de cazul când prin lege sau regulament se dispune astfel.

Pentru adoptarea hotărârilor este necasară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor.

Dacă în salade şedinţă nu sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul consilierilor, preşedintele amână votarea până la întrunirea numărului necesar sau amână şedinţa.

ART.118. Proiectul de hotărâre sau propunerea respinsă de Consiliu nu pot fi readuse în discuţia acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

CAP. XI. MANDATUL DE CONSILIER

ART.119. După validare şi depunerea jurământului, consilierului i se eliberează legitimaţia de membru al Consiliului.

ART.120. În exercitarea funcţiei, consilierii sunt sunt în serviciul colectivităţii locale, fiind ocrotiţi de lege.

ART.121. Schimbările survenite în activitatea consilierului în timpul exercitării mandatului se aduc la cunăştinţa Consiliului în cel mult 10 zile de la data apariţiei acestora.

ART.122. Pentru participarea la şedinţele de Consiliu şi ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierul primeşte o indemnnizaţie de şedinţă în cunatumul stabilit de lege.

ART.123. Îndemnizaţia lunară a consilierilor pentru participarea la şedinţele Consiliului şi comisiilor se stabileşte conform legii la limita de 25% din salariul primarului, calculată astfel: pentru şedinţa ordinară 10% şi câte 5% pentru fiecare din celelalte şedinţe până la limita de 25%.

ART.124. Consilierul are dreptul, după caz, la diurnă de deplasare şi plată cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile legate de exercitarea mandatului.

CAP. XII. ABSENŢE ŞI DEMISII

ART.125. Participarea consilierilor la şedinţele Consiliului şi ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.

Nici un consilier nu poate lipsi de la şedinţele de consiliu Consiliului sau comisiei din care face parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea Consiliului sau din motive temeinice.

ART.126. Consilierul care absentează nemotivat la 2 şedinţe de Consiliu consecutive poate fi sancţionat, potrivit prezentului regulament, cu avertisment .

ART.127. Consilierul poate demisiona prin cerere scrisă adresată preşedintelui de şedinţă, urmând a se aplica prevederile legale.

ART.128. Mandatul de consilier încetează înainte de termen dacă lipseşte nemotivat de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului.

CAP.XIII. RÃSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 

ART.129. Consilierii răspund solidar pentru activitatea Consiliului Municipal din care fac parte şi pentru hotărârile acestuia, pe care le-au votat. De asemenea, fiecare consilier răspunde pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului.

ART.130. Încălcarea de către un consilier a obligaţiilor ce-i revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit legii şi prezentului regulament.

La aplicarea sancţiunilorse va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile procedurii ei.

ART.131. În exercitarea atribuţiilor sale cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei, preşedintele de şedinţă poate aplica următoarele sancţiuni:

a) chemarea la ordine;

b) retragerea cuvântului.

ART.132. Consiliul poate hotărî, cu 2/3 din numărul membrilor săi, aplicarea următoarelor sancţiuni consilierilor care în exercitarea mandatului au săvârşit abateri de la prevederile legii şi de la prezentul regulament:

a) avertisment;

b) eliminarea din sala de şedinţă;

c) revocarea din funcţia încredinţată de Consiliu.

ART.133. Pentru abateri deosebit de grave prevăzute de lege, Consiliul poate propune cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi, aplicarea măsurilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 69/1991 privind suspendarea din funcţie a consilierilor (conform H.G. nr. 103/1992 art. 63 din anexă).

ART.134. Consiliul Municipal poate recomanda, motivat, primarului eliberarea din funcţie a conducătorilor compartimentelor din Primărie.

ART.135. Consiliul Municipal, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie, poate propune prefectului sancţionarea sau eliberarea din funcţie a secretarului Primăriei.

ART.136. Demiterea viceprimarului se face de către Consiliul Municipal, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Prevederile art. 41 alin. 3 din lege se aplică în mod corespunzător.

ART.137. Consiliul poate fi dizolvat, dacă a adoptat hotărâri repetate care au fost anulate irevocabil de către instanţa de judecată întrucât au contravenit intereselor generale ale oraşului, ale statului sau au încălcat Constituţia şi legile ţării.

CAP. XIV. ÎNTREBÃRI ŞI INTERPELÃRI

ART.138. Fiecare consilier poate adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului, precum şi celorlalţi şefi ai serviciilor administraţiei publice locale.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la începutul următoarei şedinţe.

ART.139. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în termenele prevăzute de articolul precedent.

ART.140. Consilierii pot consulta acte sau dosare ale Consiliului şi pot primi informaţii la sediul autorităţii publice locale sau, după caz, la serviciile publice ale acesteia.

Informaţiile se pot cere a se comunica şi în scris în termenul maxim de 20 de zile.

CAP. XV. PETIŢII ŞI SESIZÃRI

ART.141. Orice cetăţean are dreptul de a se adresa Consiliului cu petiţii şi sesizări. Acestea se înscriu într-un registru, primesc un număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi obiectul cererii.

ART.142. Secretarul Primăriei trimite petiţia autorităţii competente sau, după caz, comisiei de specialitate a Consiliului Municipal spre analiză şi soluţionare prin secretariatul Consiliului.

Comisia poate solicita explicaţii serviciilor de specialitate ale Primăriei şi va face propuneri Primăriei sau Consiliului. Cei care au soluţionat petiţia vor răspunde petiţionarului, prin adresă, în termenul prevăzut de lege.

ART.143. Consiliul analizează, semestrial, modul de soluţionare a petiţiilor primite şi hotărăşte măsurile adecvate.

CAP. XVI. RELAŢIILE CU PRESA

ART.144. După caz, la terminarea şedinţelor sau la solicitarea presei, preşedintele de şedinţă împreună cu preşedinţii de comisii şi cu alţi consilieri pot anunţa o conferinţă de presă sau să dea un comunicat de presă în scopul clarificării poziţiei lor pe diferite teme discutate şi care interesează publicul.

ART.145. Fiecare consilier poate  acorda interviuri, la solicitarea presei, în legătură cu problemele în dezbatere, motivându-şi poziţia cu propriile argumente.

CAP.XVII. DISPOZIŢII FINALE

ART.146. Secretarul Primăriei, precum şi serviciile de specialitate vor asigura consilierilor asistenţă de specialitate, informaţiile şi documentele solicitate pentru consultare în legătură cu îndeplinirea mandatului de consilier.

De asemenea, Primăria va asigura consilierilor birotica necasară, mijloacele de comunicare, personalul de secretariat, spaţiile de lucru şi de păstrare a documentelor.

ART.147. Executivul Primăriei va acorda, cu prioritate, întrevederi consilierilor care li se adresează cu probleme ce privesc mandatului lor.

ART.148. Materialele supuse Consiliului vor fi prezentate sub forma cea mai potrivită consultării cu uşurinţă şi cu sublinierea elementelor esenţiale care trebuie avute în vedere la hotărârela luarea deciziilor. Dosarele consilierilor vor cuprinde proiectul de hotărâre însoţit de raportul de specialitate şi de toate informaţiile necesare  adoptării unor decizii corecte.

ART.149. Materialele prezentate trebuie să aibă toate elementele de identificare ale emitenţilor (servicii şi persoane) cu denumirea serviciului şi stampila respectivă, semnătura şi data. Semnăturile vor fi dublate de numele tipărit. De asemenea, acestea vor fi conforme Dispoziţiei de primar nr. 609/1997.

ART.150. În mod excepţional  se admite ca materialele anexate să fie prezentate doar într-un singur exemplar, pentru comisia de specialitate desemnată, acesta doar în cazul acelor materiale voluminoase care ar încărca inutil volumul de multiplicat, dar ale căror concluzii vor fi cuprinse în raportul serviciilor de specialitate ale Primăriei sau într-o sinteză separată a acestora, multiplicată pentru toţi consilierii.

ART.151. Dosarele complete cu toate materialele se multiplică după cum urmează: câte un exemplar pentru fiecare consilier şi câte un exemplar pentru primar, secretar, viceprimari.

ART.152. Consiliul Municipal va edita o publicaţie lunară, prin care să se asigure aducerea la cunoştinţa publicului a hotărârilor luate şi a preocupărilor Consiliului.

Semestrial se va edita o broşură care va conţine hotărârile emise pe semestrul anterior.

ART.153. Prezentul regulament a fost adoptat cu votul a 28 consilieri prezenţi; el poate fi completat sau modificat conform procedurii stabilite pentru hotărârile Consiliului şi intră în vigoare de la adata de 1 februarie 1998.

ART.154. Prezentul regulament va fi multiplicat într-o formă adecvată consultării şi va fi difuzat către consilieri, către executivul Primăriei şi serviciile implicate în activităţi cu Consiliul, plus 40 de exemplare pentru schimb de experienţă cu alte consilii.

Preşedinte al şedinţei,

TRAIAN BÂRSÃŞTEANU

 NOTÃ:

Prezentul regulement s-a întocmit pe baza dispoziţiilor următoarelor acte normative: Legea nr. 69/1991, modificată şi republicată în M.O. nr. 76/13 aprilie 1996, cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 22/1997 publicată în M.O. nr. 105/29 mai 1997 şi Regulamentul - Cadru aprobat prin H.G. nr. 103/1992 publicat în M.O. nr. 47/23 martie 1992.

Prevederile acestor acte normative au fost redactate, adaptate şi asamblate la specificul şi experienţa în funcţionare Consiliului Municipal Braşov de consilierul Mihai Lugojanu, cu conscursul şi amendamentele consilierilor: Aurel Gavrilă, Gheorghe Dinu, Emeric Benedek, Ştefan Rogoz, Ladislau Mina, Gheorghe Boşca, Constantin Ivasiuc.