Hotărârea nr. 127/1998

AVIZAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE PRIMARIA BRASOV SI NEGOITA ION SI CATALIN

HOTĂRÂREA NR. 127

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 16.201/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind realizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braţăv şi Domnii Negoiţă Ion şi Negoiţă Cătălin,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se avizează, în principiu, realizarea schimbului de terenuri între Municipiul Braşov şi proprietarii terenului înscris în C.F. nr. 20.027 cu nr. top. 4830/1/4.

ART.2. Se aprobă întocmirea expertizelor tehnice de identificare şi evaluare a terenurilor care vor face obiectul schimbului menţionat la art. 1.

ART.3. Expertizele întocmite conform art. 2 se vor înainta spre analiză şi însuşire plenului Consiliului Local al MunicipiuluiBraşov.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK