Hotărârea nr. 126/1998

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI DIN STR. FELDIOAREI

HOTĂRÂREA NR. 126

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 1.013/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, referitor la darea în folosinţă gratuită a terenului situat în Braşov - Stupini, str. Feldioarei f. n, 

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 24 şi art. 84  şi art. 85 din Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997.

Hotărăşte:

ART.1. Se avizează darea în folosinţă gratuită a terenului situat în Braşov - Stupini, str. Feldioareai f.n., identificat conform schiţei, anexa la prezenta hotărâre, către Asociaţia "Sindrom Down" Braşov.

ART.2. Documentaţia tehnică privind identificarea şi dezmembrarea terenului menţionat la art. 1 va fi înaintată spre însuşire Consiliului Local.

ART.3. Dreptul de folosinţă gratuită se acordă pe o perioadă de 50 de ani şi poate fi prelungit numai cu acordul Consiliului Local.

ART.4. Destinaţia terenului - construire centru de terapie ocupaţională şi socio - profesionalizarea asistaţilor cu Sindrom Down.

ART.5. Construcţia se va edifica cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIK BENEDEK