Hotărârea nr. 125/1998

APROBARE EXPERTIZA TEHNICA A TERENULUI DIN STR. PIETROSUL 4

HOTĂRÂREA NR. 125

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr.8420/1998 al Serviciului Evidenţă şi şi Administrare Imobile, privind concesionarea unui teren situat în Braşov str. Pietrosul nr. 4, necesar extinderii construcţiilor existente,

Avânnd în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12. lit."b" şi Legea nr. 114/1996 art. 5 alin.3,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice de identificare, dezmembrare şi evaluare în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 63 mp, situat în Braşov, str. Pietrosul nr. 4, necesar extinderii construcţiilor existente.

ART.2. Expertiza tehnică şi de evaluare a terenului menţionat la art. 1 se va înainta spre analiză şi însuşire Consuliului Local al Municipiului Braşov, însoţită de certificatul de urbanism eliberat conform Legii.

ART.3. Expertiza  va fi întocmită de un expert autorizat şi executată pe cheltuiala solicitantului.

ART.4. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente, menţionată la art.1, va fi adusă la cunoştinţa riveranilor.

ART.5. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi de evaluare, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducetrea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK