Hotărârea nr. 121/1998

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN IN VEDEREA EDIFICARII PALATULUI DE JUSTITIE

HOTĂRÂREA NR. 121

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 14.130/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind solicitarea Tribunalului Braşov de dare în folosinţă a unui teren în centrul financiar al Municipiului Braşov,

Având în vedere art. 12 din Legea nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, fără licitaţie publică, către Ministerul Justiţiei - Tribunalul Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 31.391, cu nr. top. 9091/2 în suprafaţă de 3.332 mp, pe durata de 99 ani cu destinaţia: edificare Palat de Justiţie.

ART.2. Se însuşeşte Expertiza tehnică de dezmembrare şi evaluare nr. 65/1998, întocmită de expertul Alecu Gheorghe privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului menţionat la art.1.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK