Hotărârea nr. 120/1998

MASURI PROPUSE DE COMISIA DE ANCHETA CONSTITUITA IN BRASOV HCL 7/1998

HOTĂRÂREA NR. 120

republicată prin H.C.L. nr. 145

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 5 iunie1998, luând la cunoştinţă şi analizând raportul întocmit de comisia constituită prin H.C.L. nr. 71 din 30 ianuarie 1998, privind achiziţia de bunuri şi servicii în cadrul anului 1997,

În temeiul art. 28 şi 55 alin 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă şi se însuşesc concluziile prezentate de comisia de anchetă constituită conform H.C.L. nr. 7/1998 privind achiziţia de bunuri şi servicii de către Primăria Braşov în anul 1997.

ART.2. Însuşirea execuţiei bugetului pe 1997, care condiţionează aprobarea bugetului pe 1998, nu va fi făcută fără întocmirea Anexei nr. 1, prevăzută în N.M.F. nr. 45.184/19 ianuarie 1996.

ART.3. Încluderea a câte doi consilieri în fiecare comisie de licitaţie , în calitate de observatori; aceştia vor raporta lunar Consiliului Local modul de organizare şi desfăşurare şi desfăşurare a licitaţiilor. În comisiile de licitaţie vor fi incluşi acei consilieri care nu au interese legate de obiectivul licitaţiei respective.

ART.4. Până la discutarea bugetului local, executivul va prezenta spre aprobare, conform O.G. nr. 22/1997, art. 20, următoarele:

- regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei, organigrama, delegările de atribuţii şi fişele posturilor, numărul de personal din Primărie, statul de funcţiuni şi salarizarea acestuia.

ART.5. Se reanalizează H.C.L. nr. 201/28 februarie 1997 privind programul de plantaţii şi întreţinere spaţii verzi. Executivul va întocmi un alt program de plantaţii, ţinând cont de priorităţi, de fondurile existente şi, în special , replantarea pomilor  tăiaţi. Acest progtam va fi supus aprobării Consiliului Local o dată cu aprobarea bugetului pe anul 1998.

ART.6. Executivul Primăriei va organiza un sistem riguros de urmărire a activităţii firmelor ce asigură servicii Primăriei, precum şi a inspectorilor care atestă execuţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor (prestaţiilor), urmând ca acesta să fie prezentat Consiliului.

ART.7. Contractele de concesionare a activităţii de salubrizare şi întreţinere a spaţiilor verzi (sau adiţionale la acestea) vor cuprinde obligatoriu clauze privind mecanizarea graduală a acestor prestaţii, în vederea diminuării costurilor acestor prestaţii. Se vor reanaliza toate caietele de sarcini ale licitaţiilor organizate de Primăria Municipiului Braşov.

ART.8. Se sesizează şi se înaintesză Curţii de Conturi Braşov materialul întocmit de Comisie şi însuşit de Consiliul Local în şedinţa extraordinară din 5 iulie 1998.

ART.9. Se recomandă eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe Râşteiu, director economic, pentru gravele deficienţe privind banul public, pentru nerespectarea prevederilor legate privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, pentru neurmărirea exactă a clauzelor contractuale şi pentru incitarea repetată la nerespectarea hotărârilor Consiliului Local de către executiv.

ART.10. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primar până la data de 30 iulie 1998, care va prezenta  în şedinţa din luna iulie lista de interese a consilierilor locali.

Preşedinte al şedinţei,

EMERIC BENEDEK