Hotărârea nr. 117/1998

CONCESIONAREA UNUI TEREN IN STR. MACULUI 41

HOTĂRÂREA NR. 117

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 12.165/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, cu privire la concesionarea terenului situat în Braşov Cartier Noua,

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 3 (trei) mp, identificat conform planului de situaţie anexat la prezenta hotărâre, către S.C. SO- STE SAMAC S.R.L. Braşov, str. Macului nr. 41.

ART.2. Concesionarea terenului se acordă pe o perioadă de 10 ani şi poate fi prelungită  numai cu acordul Consiliului Local.

ART.3. Destinaţia terenului - construire minicentrală hidroelectrică de 5 kw. Aceasta va fi construită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART.4. Expertiza tehnică şi de evaluare a terenului va fi întocmită pe cheltuiala solicitantului şi va fi înainatată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU