Hotărârea nr. 109/1998

CONCESIONAREA UNUI TEREN STR. ZORELELOR 22

HOTĂRÂREA  NR. 109

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 8217/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile, privind concesionarea unui teren situat în Braşov, str. Zorelelor nr. 22, necesar extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republiocată, art. 12 lit. "b" şi Legea nr. 114/1996 art.5 ali. 3,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art . 28 din Legea  nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată prin O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 155,15 mp, situat în Braşov, str. Zorelelor nr. 22, necesar extinderii construcţiilor existente.

ART.2. Expertiza tehnică şi de evaluare a terenului menţionat la art. 1 se va înainta spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov însoţită de certificatul de urbanism eliberat conform legii.

ART.3. Expertiza va fi întocmită de un expert autorizat şi executată pe cheltuiala solicitantului.

ART.4. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente menţionat la art. 1, va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12, lit. "b" din Legea nr. 50/1991, republicată.

ART.5. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi de evaluare, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei .

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU