Hotărârea nr. 101/1998

INCHIRIEREA DIRECTA A SPATIULUI DIN BD. 15 NOIEMBRIE NR.46

HOTĂRÂREA NR. 101

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 7881/1998  al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă a spaţiului situat în Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 46 către R.A. RIAL Braşov,

Având în vedere avizul dat de comisia se specialitate a Consiliului Local al Municipiului Braşov, constituită conform  H.C.L. nr. 55/1996, republicată,

În temeiul art. 20. lit. "g" şi art. 86 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată  conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă închirierea directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat îb Braşov str. 15 Noiembrie nr. 46, în suprafaţă de 57,77 mp cu destinaţia "arhivă" către R.A. RIAL Braşov.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform hotărârii Consiliului Judeţean referitoare la spaţiile cu altă destinaţie.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani cu posibilitatea de prelungire conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU