Hotărârea nr. 1/1998

APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A CONSILIULUI MUNICIPAL BRASOV

HOTÃRÂREA NR. 1

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 1998;

Analizând proiectul: "Regulementul de funcţionare a Consiliului Municipal Braşov";

Văzând propunerile făcute pentru pentru completarea acestuia;

În temeiul art. 20, lit. !b" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ARTICOL UNIC: Se aprobă "Regulamentul de funcţionare a Consiliului Municipal Braşov", conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN

ANEXÃ

la H.C.L. nr. 1/30.01.1998

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI

MUNICIPAL BRAŞOV

CUPRINS

Capitolul I                Constituirea Consiliului                Art. 1-19

Capitolul II               Atribuţiile Consiliului                     Art. 20-28

Capitolul III              Comisiile de specialitate             Art. 29-54

Capitolul IV              Funcţionarea Consiliului             Art. 55-62

Capitolul V               Proiectele de hotărâri                   Art. 63-76

Capitolul VI              Ordinea de zi                                  Art. 77-82

Capitolul VII             Preşedinte de şedinţă                 Art. 83-84 

Capitolul VIII            Secretarul Primăriei                     Art. 85-88

Capitolul IX              Şedintele de consiliu                   Art. 89-106

Capitolul X               Procedura de vot                          Art. 107-117 

Capitolul XI              Mandatul de consilier                  Art. 118-123

Capitolul XII             Absenţe şi demisii                       Art. 124-127

Capitolul XIII            Răspunderi şi sancţiuni             Art. 128-136

Capitolul XIV            Întrebări şi interpretări                 Art. 137-139

Capitolul XV             Petiţii şi sesizări                           Art. 140-142

Capitolul XVI            Relaţiile cu presa                         Art. 143-144 

Capitolul XVII           Dispoziţii finale                             Art. 145-153

 

CAP. I. CONSTITUIREA CONSILIULUI

ART.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/1991, republicată în 1996 şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 22/1997, privind administraţia publică locală, prefectul convoacă consiliile municipale în şedinţa de constituire, precum şi primarii aleşi, în termen de 20 de zile de la alegerilor.

ART.2. Prin grija secretarului Primăriei vor fi prezentate celui mai în vărstă consilier şi celor 2 consilieri mai tineri care îl asistă  dosarele consilierilor, inclusiv ale supleanţilor de pe listă, înaintate de comisia electorală de circumscripţie. Dosarele vor fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi ce ocupă funcţii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.

ART.3. Pentru validarea mandatelor de consilieri se alege o comisie de validare, compusă din 7 consilieri.

Comisia de validare funcţioneză pe întreaga durată a mandatului Consiliului.

ART.4. Componenţa comisiei de validare va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a Consiliului. Se recomandă păstrarea acestui pricipiu şi pentru alte comisii ad-hoc sau de anchetă.

ART.5. Deasemenea de candidaţi pentru comisia de validare se face de grupările de consilieri care reprezintă aceleaşi partide sau coaliţie de partide, precum şi de grupul independenţilor.

Cel mai în vârstă consilier supune la vor candidaturile făcute, în ordinea descrescătoare a mărimii grupului de consilieri care au făcut propunerile. 

Consiliul hotărăşte asupra fiecărei propuneri, alegerea membrilor comisiei de validare făcându-se prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. La toate alegerile de persoane votul este secret.

ART.6. Comisia de validare alege dinrândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, respectăndu-se procedura de vot, menţionată la art. 5, alin. 3.

ART.7. Procedura prevăzută la art. 4 şi 5 cu privire la desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se aplică în mod corespunzător şi în cazul desemnării viceprimarilor, membrilor comisiilor pe domenii de specialitate, precum şi în alte asemenea situaţii.

ART.8. După constituirea comisiei de validare se procedează la prezentarea dosarului cu rezultatul validării primarului. În cazul în care primarul a candidat şi pentru funcţiade consilier şi a obţinut mandatul, dosarul va fi însoţit şi de opţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii.

Dacă opţiunea exprimată este pentru funcţia de primar, ulterior va fi prezentat spre validare mandatul supleantului pentru funcţia de consilier, devenită astfel vacantă.

ART.9. Validarea sau invalidarea mandatelor se face prin vot secret, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.

Consiliul este legal constituit dacă s-au validat mandatele a cel puţin două treimi din numărul consilierilor.

ART.10. După validarea mandatelor şi constituirea legală a consiliului, consilierii depun următorul jurământ de lege: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea  mea pentru binele locuitorilor  oraşului Braşov".

Consilierii care refuză să dupună juământul sunt cosideraţi demisionaţi de drept, aceasta consemnându-se în procesul-verbal al şedinţei, urmând să fi desemnat, în termenul cel mai scurt, supleantul de pe listă sau se vor lua măsurile de completare a Consiliului prevăzute de lege, după caz.

ART.11. Primarul depune în faţa Consiliului jurământul prevăzut de lege.

ART.12. Jurământul va fi încsripţionat şi afişat permanent în sala de consiliu.

ART.13. După depunerea jurământului, consilierul care a condus şedinţa de constituire declară Consiliul legal constituit şi propune alegerea preşedintelui de şedinţă, după care se alege preşedintele de şedinţă care preia conducerea lucrărilor.

ART.14. Consiliul Municipal  alege viceprimarii prin vot secret.

ART.15. Propunerile de candicaţi pentru viceprimari pot fi făcute de către primar, de consilieri şi prin depunerea propriei candidaturi (autopropunere).

ART.16. Este declarat ales ca viceprimar consilierul care a obţinut votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie.

În situaţia în care nu s-a întrunit această majoritate se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. Este declarat ale s consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, în condiţiile  alin. 1.

În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţi care s-au aflat în acestă situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi, în condiţiile alin. 1.

ART.17. Viceprimarii aleşi depun jurământul prevăzut de lege.

ART.18. După alegerea viceprimarilor se va proceda la validarea a 2 consilieri ce urmează pe listele partidelor din care au fost aleşi viceprimarii.

ART.19. Durata mandatului viceprimarilor este de 4 ani, egală cu cea a mandatului Consiliului Municipal.

CAP. II. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI

ART.20. Consiliul Municipal are iniţiativă şi hotărăşte, cu respectarea legii, în problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice:

Consiliul Municipal are următoarele atribuţii principale:

a) alege viceprimarii din rândul consilierilor.

b) aprobă Statutul Municipiului şi Regulamentul de funcţionare a Consiliului;

c) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului;

d) aprobă, la propunerea primarului, organigrama, numărul de personal din Primărie, statul de funcţii şi salarizarea, în limita mijloacelor financiare  de care dispune, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei. De asemenea, aprobă la propunerea primarului organigramele şi numărul de personal la regiile autonome şi serviciile publice de specialitate aflate sub autoritatea Consiliului Municipal;

e) aprobă bugetul local, formarea, administrarea şi executarea acestuia; aprobă virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă împrumuturile şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;

f) stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, pe timp limitat, în condiţiile legii,

g) administrează domeniul public şi privat al municipiului şi execută drepturile prevăzute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

h) înfiinţează instituţii şi comercianţi de interes local; hotărăşte asupra concesionării sau închirierii de bunuri sau servicii publice de interes local, precum şi asupra participării, cu capital social sau cu bunuri, la societăţi comerciale, pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes public local, în condiţiile legii;

i) numeşte şi eliberează -din funcţie, în condiţiile legii, pe conducătorii comercianţilor şi ai instituţiilor publice de interes local care se află sub autoritatea sa;

j) urmăreşte, controlează şi analizează activitatea comercianţilor şi a instituţiilor publice care se alfă sub autoritatea sa;

k) instituie norme specifice pentru instituţiile publice şi pentru comercianţii de inters local care se află sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;

l) organizează servicii publice de gospodărie comunală, transport local, reţele edilitare şi altele, în condiţii de eficienţă şi operativitate şi asigură buna funcţionare a acestora;

m) initiază, analizează şi aprobă, în condiţiile legii, planurile de orgasnizare şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor din componenţa unităţilor administrativ - teritoriale, precum şi de amenajare a teritoriului, a celor de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase precum şi măsurile necesare realizării acestora; aprobă potrivit competenţelor legale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necasare realizării lor, la termen şi în condiţii de calitate;

m1) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes local;

n) asigură condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ, sanitare, de cultură, de tineret şi sport, potrivit legii; urmăreşte şi analizează activitatea lor;

o) ia măsuri pentru crearea condiţiilor necasare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigură desfăşurarea activităţilor  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement;

p) actionează pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale;

r) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi de asistenţă socială;

r1) asigură protecţia dreptului copilului, potrivit legislaţiei în vigoare;

r2) aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale;

s) asigură libertatea comerţului şi a concurenţei loiale şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;

ş) înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

t) asigură apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  şi a libertăţilor fundamentale ale cătăţenilor, urmăreşte şi analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă;

ţ) organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi asigură buna lor funcţionare;

u) conferă persoanelor fizice, române sau străine, cu merite deosebite, titlul de Cetăţean de onoare al Municipiului;

v) hotărăşte; în condiţiile legii, colaborarea sau asocierea cu alte autorităţiale administraţiei publice locale pentru autorizarea unor lucrări şi servicii de interes public;

x) sprijină activitate acultelor religioase,în condiţiile legii;

y) hotărăşte, în condiţiile legii, finanţarea, colaborarea sau asocierea cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes local;

z) Consiliul Municipal exerciţă şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin statutul municipiului;

z1) aprobă caiete de sarcini ale licitaţiilor pentru achiziţii de bunuri şi servicii finanţe de la buget;

z2) participă cu cel puţin doi reprezentanţi în comisiile de licitaţie;

ART.21. Consiliul Municipal are dreptul să hotărăscă stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare asociere şi înfrăţite ale unităţii administrativ-teritoariale similare din strinătate, în scopul promovării unor interese comune, respectând legialţia în vigoare.

ART.22. Consiliul are dreptul să hotărască aderarea la asociaţii internaţionale care reunesc autorităţi ale administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

ART.23. Acordurile de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare realizate de către Consiliu se încheie în condiţiile Legii 69/1991 modificată şi completată.

ART.24. Proiectul de acord va fi comunicat prefectului judeţului Braşov şi Ministerului Afacerilor Externe, pentru consultare. 

ART.25. Consiliul are dreptul să hotărască stabilirea legăturilor de colaborare şi asociere cu comercianţii din ţară sau din strinătate, în scopul realizării unor proiecte de interes public.

ART.26. Consiliul hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public, de interes local, să fie date în administrarea societăţilor comerciale de interes local şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori închiriate. De asemenea, ele hotărăsc cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condiţiile legii.

Vânzarea, concesionarea, închirierea şi utilizarea în sistem de leasing a bunurilor aparţinând domeniului privat se fac prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

ART.27. Consiliul poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor societăţilor şi instituţiilor de utilitare publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, şi serviciilor publice de interes local, în scopul indeplinirii unor activităţi care satisfac cerinţele cetăţenilor din municipiu.

ART.28. Serviciile publice ale oraşului se organizează de către Consiliul Municipal, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune.

Serviciile publice sunt înzestrate cu mijloace materiale şi băneşti în scopul satisfacerii intereselor comune ale colectivităţii. Ele sunt încadrate cu personal de specialitate, care exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit competenţelor legale.

CAP. III. COMISIILE DE SPECIALITATE

ART.29. La constituirea comisiilor de specialitate se are în vedere să se asigure participarea fiecărui consilier în două comisii, în funcţie de pregătire şi opţiune, cu aplicarea corespunzătoare a art. 4, 5 şi 6 şi să fie echilibrate ca pondere numerică.

ART.30. Consiliul Municipal Braşov funcţionează cu următoarele comisii de specialitate:

1.Comisia de studii, prognoze economico-sociele, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Braşov şi protecţie socială;

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

3. Comisia pentru servicii publice şi de comerţ;

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, de agrement şi asistenţă socială;

5. Comisia pentru administraţiei publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice şi protecţiei civile, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

6. Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă şi pentru protecţia mediului înconjurător;

7. Comisia de relaţii externe, organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite.

ART.31. Consiliul poate organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză  şi verificare, pe perioadă determinată.

ART.32. Comisiile pe domenii de specialitate îşi aleg dintre membrii lor câte un preşedinte şi un secretar, respectându-se procedura de vot menţionată la art. 5, alin. 3.

ART.33. Preşedintele sau secretarul comisiei pot fi înlocuiţi  pe durata mandatului în caz de: cerere de înlocuire, pierderea calităţii de consilier, activitate nesatisfăcătoare constatată de majoritatea membrilor comisiei.

ART.34. Preşedintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu Consiliul şi cu celelalte comisii. El conduce şedinţele comisiei, poate propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, dacă interesele efectuării lucrărilor respective o cer; are acces, ca rerezentant al comisiei ce examinează lucrări ce prezintă importanţăpentru comisia pe care o conduce, îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament.

ART.35. Secretarul comisiei primeşte dosarele comisiei, verifică dacă indeplinesc sau nu condiţiile pentru a fi luate în discuţie, asigură redactarea actelor (rapoarte, avize, procese-verbale etc.) şi efectuează numărarea voturilor exprimate, în cadrul şedinţelor acesteia.

ART.36. Materialele pentru şedinţa de consiliu trebuie să ajungă în fişetul consilierilor, pentru dezbaterea în comisii, cu cel puţin o săptămână înaintea şedinţei.

ART.37. Consilierii au obligaţia ca înainte de şedinţa de comisie să strudieze materialul supus dezbaterii.

ART.38. Convaocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte.

Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie.

Şedinţele comisiilor se vor desfăşura pe bază de grafice, putând fi convocate şi ad-hoc pentru probleme ce prezintă urgenţă.

ART.39. Şedinţele comisiei nu sunt publice. Comisia poate hotărâ ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane care pot contribui la elucidarea cauzei.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale şi alţi specialişti din executivul şi serviciile primăriei sau din afară.

La şedinţele comisiei au dreptul să participe consilierii care nu fac parte la comisie, dar care au făcut propuneri ce sunt pe ordinea de zi a lucrărilor acesteia.

Persoanele respective pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.

În anumite cazuri, preşedintele, cu acordul comisiei, poate invita la dezbatere presa cu votul a 2/3 din membrii săi.

Preşedintele şedinţei de Consiliu este indicat să participe la şedinţele comisiilor de specialitate.

ART.40. Preşedintele comisiei va urmări ca, cel puţin o dată pe lună, înaintea şedinţei Consiliului, o zi să fie consacrată exclusiv activităţii în comisie.

ART.41. Comisiile de specialitate avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, efectuează anchete, hotărăsc asupra altor probleme trimise de Consiliu spre avizare şi întocmesc procese-verbale şi rapoarte pe care le prezintă Consiliului.

Acestea cuprind  propuneri motivate privind admiterea sau respingerea proiectului de hotărâre sau a actului examinat.

ART.42. Preşedintele comisiei desemnează unul sau mai mulţi raportori din rândul membrilor comisiei. Aceştia vor redacta raportul sau avizul comisiei care va fi supus aprobării acesteia, prin vot.

În registrul comisiei se înscriu rapoartele şi avizele care vor cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei, şi părerea contrară, motivată, a celorlalţi consilieri din comisie.

ART.43. Comisia lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri  cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. La balotaj votul preşedintelui este preponderent.

Votul în comisie este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, hotărăşte prin vot de membrii acesteia, se poate recurge şi la vot secret.

Opiniile diferite şi voturile împotrivă se comnsemnează în procesul-verbal, urmând ca în plenul consiliului preşedintele comisiei sau raportorul desemnat să informeze şi asupra persoanelor cu opinii contrare.

ART.44. Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei, se încheie procese verbale înscrise într-un registru special al comisei. Acestea nu pot fi puse la dispoziţia altor persoane decât cu încuviinţarea preşedintelui acesteia, afară de cazul în care şedinţa a fost publică.

ART.45. Proiectele de hotărâre, pentru a fi introduse pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului, trebuie să poarte pe lângă viza de legalitate a secretarului (pozitiv sau negativ) şi avizul (pozitiv sau negativ) al comisiei sau comisiilor de specialitate.

ART.46. Stabilirea comisiilor care vor aviza proiectul de hotărâre, cât şi a serviciilor care vor întocmi rapoarte, o va face secretarul primăriei pe referatul iniţiatorului.

ART.47. Iniţiatorul se va prezenta în faţa comisiilor desemnate şi îşi va susţine proiectul de hotărâre, prezentând referatele specialiştilor şi toate documentele necasare promovorii lui.

ART.48. Poriectul de hotărâre va conţine obligatoriu avizul comisiei, cu numărul şi data procesului-verbal de avizare în comisie.

ART.49. Proiectul de hotărâre astfel întocmit şi avizat, însoţit de referatul de specialitate, se depune de către iniţiator la Serviciul secretariat, care îl va prezenta primarului, pentru a fi introdus în ordinea de zi a şedinţei de Consiliu.

ART.50. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa de consiliu intervin modificări importante pentru conţinutul proiectului, preşedintele Consiliului poate solicita, prin votul consilierilor, supunerea proiectului reexaminării de către comisie şi de către compartimentul de specialitate al administraţiei locale.

ART.51. Informările şi alte rapoarte sau documente supuse atenţiei Consiliului Municipal şi care necesită proiecte de hotărâri pot fi introduse pe ordinea de zi fără avizul prealabil al comisiilor de specialitate.

ART.52. La cererea unei treimi din numărul membrilor săi, consiliul va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioade determinate, cu respectarea prevederilor prezentului regulament (art.4,5 şi 6).

Comisia, în urma verificărilor făcute, pentru stabilirea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii sale, îşi prezintă raportul său în şedinţa Consiliului, care îl dezbate şi hotărăşte.

ART.53. Fiecare comisie va păstra într-un dulap metalic închis un registru pentru procesele-verbale ale comisiei, numerotat şi sigilat prin grija secretarului, iar procesele-verbale de şedinţă vor purta numărul de ordine şi data întocmirii.

ART.54. Serviciul secretariat, prin biroul relaţii cu consilierii, va păstra pentru comisii un dosar cu procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului, un dosar cu hotărârile Consiliului şi un exemplar din culegerile de hotărâri anterioare.

CAP. IV. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI

ART.55. Consiliul Municipal Braşov este legal constituit  şi funcţionează cu un număr de 31 consilieri municipali.

ART.56. Consiliul legal constituit alege prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenţi, preşedintele de şedinţă.

ART.57. Primarul este obligat să pună la dispoziţia consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informaţiile şi materialele îndeplinirii mandatului.

ART.58. Primarul prezintă Consiliul, anual, de regulă în luna decembrie, într-o şedinţă publică, o informare privind starea economică şi socială  a oraşului.

ART.59. Consiliul se întruneşte în şedinţa ordinară, lunar, la convocarea primarului. Consiliul se poate întruni şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.

ART.60. Convocarea Consiliului se face cu puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare. În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă convocarea se poate face de îndată.

ART.61. Convocarea se face în scris, însoţită de proiectul ordinii de zi.

ART.62. Şedinţele ordinare se ţin în ultima zi de luni din lună, la orele 15.00 şi se vor încadra, pe cât posibil, în durata maximă de 5 ore.

Problemele nesoluţionate în timpul afectat se transferă şedinţei următoare.

CAP. V. PROIECTELE DE HOTÃRÂRI

ART.63. Dreptul de iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine primarului şi consilierilor. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun.

Proiectelede hotărâri trebuie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma prevăzută de lege.

ART.64. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Municipalnu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din Primărie, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a Consiliului.

Ele se aduc la cunoştinţă consilierilor, în teremenele prevăzute de lege, prin grija secretarului.

ART.65. Raportul de specialitate al compartimentului de resort din Primărie trebuie să specifice obligatoriu cui aparţine iniţiativa, dacă documentaţia este completă sub aspect legal şi formal, elementele care lipsesc din documentaţie, motivaţia acceptării acestor lipsuri şi concluziile rezultate din materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre.

ART.66. Iniţiatorul proiectului sau al propunerilor poate să-şi retragă proiectul sau propunerile până la înscrierea acestora pe ordinea de zi.

ART.67. Proiectele de hotărâri şi avizele se transmit Serviciului Secretariat, care va lua măsurile necesare pentru asigurarea cunoaşterii lor de către primar şi consilieri.

ART.68. Proiectele de hotărâri şi propunerile, avizate conform legii, se supun dezbaterii şi votului Consiliului în şedinţa pe a cărei ordine de zi au fost introduse.

ART.69. În cazul când dezbaterile de fond rezultă că sunt necesare lămuriri suplimentare, acestea vor fi date de către iniţiator sau de către executiv, solicitarea făcându-se cu persmisiunea preşedintelui de şedinţă.

ART.70. Dosarele proiectelor de hotărâri vor fi avizate şi semnate de: iniţiator, şeful serviciului de specialitate al Primăriei, directorii direcţiilor implicate, viceprimarul de resort, secretarul Primăriei, preşedintele comisiei de specilitate a Consiliului şi de către primar.

ART.71. Dosarele proiectelor de hotărâri trenuie să cuprindă poziţia executivului, iar cele care implică bugetul municipiului vor trebuie să iabă neapărat avizul (pozitiv sau negativ) al directorului economic.

ART.72. Dacă asupra materialelor prezentate Consiliuljui în executiv există opinii diferite, ele vor fi formulate separat şi explicit.

ART.73. Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a altor materiale din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor în ordinea înscriserilor la cuvânt.

ART.74. Dezbaterile proiectelor de hotărârişi ale propunerilorsunt generale şi pe articole.

Consilierii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere şi a propune modificări.

Preşedintele de şedinţă poate supune spre aprobare Consiliului limitarea timpului sau sistarea discuţiilor. După încheierea dezbaterilor, Consiliul se pronunţă prin vot.

ART.75. Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor, consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afin afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii Consiliului.

Hotărârile luate de Consiliul Municipal cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) pot fi anulate, în condiţiile legii.

ART.76. Hotărârile Consiliului Municipal se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se comunică primarului. În cazul în care preşedintele de şedinţă se află în imposibilitatea de asemna sau refuză să semneze, hotărârea va fi semnată de către unul din consilierii prezenţi.

Hotărârile normative devin obligatorii de la data  aducerii lor la conoştinţa publică, iar cele individuale, de la data comunicării.

CAP. VI. ORDINEA DE ZI

ART.77. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte şi se semnează de primar şi cuprinde enumerarea punctelor supuse spre dezbatere, amendare şi hotărâre Consiliului, cu menţionarea titlului succint şi a iniţiatorului.

ART.78. În proiectul ordinii de zi se cuprind titlurile dosarelor proiectelor de hotărâri cu titlul şi iniţiatorul în ordinea importanţei lor, urmate de informări şi diverse.

ART.79. Pot fi înscrise în proiectul ordinii de zi numai dosarele proiectelor de hotărâri care sunt complete procedural, cuprinzând toate referatele, avizele , semnăturile şi stampilele necesare.

ART.80. Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa consilierilor în scris şi la cunoştinţa publicului, prin mass-media şi orice alte mijloace, prin grija secretarului Primăriei.

ART.81. Preşedintele de şedinţă poate modifica ordinea dezbaterii punctelor din ordinea de zi, cu aprobarea Consiliului. 

ART.82. În prima lună a fiecărui trimestru, primarul va prezenta Consiliului informarea asupra modului de ducere la îndeplinire a hotărârilor din trimestrul anterior, care va fi înscrisă în ordinea de zi.

CAP. VII. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢÃ

ART.83. Pentru buna conducere a şedinţei Consiliului, locul preşedintelui de şedinţă în sala de consiliu este central. La masa de lucru a Consiliuluiocupă loc: preşedintele de şedinţă, consilierii, primarul, secretarul Primăriei  şi viceprimarii.

Orice altă persoană va ocupa loc în sală în spaţiul detinat publicului.

ART.84. Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţă în conformitate cu prezentul regulament;

b) supune votului consilierilor ordinea de zi;

c) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţelor;

d) anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate;

e) semnează hotărârile adoptate de Consiliu;

f) îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de Consiliu.

CAP. VIII. SECRETARUL PRIMÃRIEI

ART.85. Secretarul participă la şedinţele Consiliului, fără drept de vot, şi are următoarele atribuţii:

a) asigură secretariatul tehnic al şedinţelor de consiliu, inclusiv consultanţă juridică;

b)  efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

c) notează rezultatul votului şi informează preşedintele asupra  scorului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri de către Consiliu;

d) supraveghează întocmirea stenogramelor şi procesele verbale, urmând ca acestea să fie semnate, sigilate şi parafate de persoanele prevăzute de lege;

e) urmăreşte şi informează preşedintele ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 30 din Legea administraţiei publice locale, făcând cunoscută sancţiunea prevăzută de lege;

f) asigură convocarea Consiliului şi aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi a şedinţelor;

g) îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de Consiliu.

ART.86. Secretarul avizează proiectele de hotărâri anterior transmiterii lor la comiasiile de specialitate ale Consiliului, asigurând legalitatea formală şi de fond a proiectelor de hotărâri ce se supun aprobării în şedinţele de consiliu.

ART.87. Secretarul înscrie pe referatul iniţiatorului comisiile al căror aviz trebuie obţinut.

ART.88. Secretarul, ca responsabil de legalitate, are dreptul să ia cuvântul şi preşedintele este obligat să i-l dea ori de câte ori legalitatea poate fi încălcată.

CAP. IX. ŞEDINŢELE DE CONSILIU

ART.89. La începutul fiecărei şedinţe, secretarul citeşte procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii au dreptul să conteste conţinutul procesului - verbalşi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. După aprobarea procesului-verbal, secretarul propune alegerea de către consilieria preşedintelui de şedinţă. Aceasta se alege prin vot deschis, cu majoritate simplă, pentru durata unei şedinţe.

ART.90. Înaintea intrări în ordinea de zi consilierii primesc răspunsurile la întrebările rămase fără răspuns din şedinţele anterioare, urmate de noi întrebări, interpelări, propuneri, iniţiative solicitate de consilieri.

ART.91. Şedinţa Consiliului va cuprinde de regulă următoarea succesiune a activităţilor: apelul efectuat de secretar, citirea procesului-verbal al şedinţei anterioare, obiecţii  la procesul-verbal, răspunsuri şi interpelările anterioare, întrebări şi interpelări ale consilierilor  şi răspunsuri la acestea, discuţii asupra proiectului ordinii de zi, dezbaterea şi votarea succesivă a proiectelor de hotărâri din ordinea de zi, informări şi diverse şi în final anunţarea următorului pe listă la conducerea şedinţei de consiliu.

ART.92. Dosarele proiectelor de hotărâri vor fi însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort al serviciilor administraţiei publice locale (care motivează propunerea tehnic, juridic, economic, administrativ etc. şi care prezintă, după caz, mai mule variante de soluţionare, cu evidenţierea consecinţelor, precum şi opţiunea iniţiatorului), discutate ţi avizate de comisiile de specialitate, se înscriu ăe ordinea de zi, în ordinea importanţei lor, întocmite conform prevederilor legale şi prezentului regulament.

ART.93. În mod excepţional, poblemele de mare importanţă şi urgenţă, apărute în ultimul moment şi care nu suportă amânare, pot fi introduse în afara ordinii de zi cu motivaţia adecvată a iniţiatorului şi cu aprobarea prin vot a majorităţii consilierilor prezenţi. Acestea vor fi discutate înaintea primului punct din ordinea de zi.

ART.94. Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Consiliului şi să se înscrie în evidenţa păstrată de secretarul Primăriei.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă, din motive independente de voinţa sa, va trebui să comunice secretarului Primăriei acest lucru.

ART.95. La lucrările Consiliului Municipal pot participa, fără drept de vot, prefectul, preşedintele Consiliului Judeţean, reprezentanţii acestora, secretarul Consiliului Judeţean, parlamentarii aleşi din judeţ, precum şi persoanele invitate de Consiliul Municipal, a căror prezenţă este considerată utilă.

ART.96. Primarul, viceprimarii şi secretarul Primăriei participă obligatoriu la şedinţele Consiliului. De asemenea, pot să participe directorii departamentelor şi şefii serviciilor care au iniţiativa sau sunt implicate în proiectele de hotărâri.

ART.97. La fiecare punct al ordinii de zi preşedintele acordă cuvântul iniţiatorului, apoi raportorilor de specialitate, preşedintelui sau raportorului comisiei de specialitate pentru precizări. Apoi se dă cuvântul membrilor comisie de specilaitate care nu sunt de acord cu concluzia prezentată de raportor, după care se dă cuvântul consilierilor care au propuneri concrete de modificare la textul proiectului de hotărâre.

ART.98. Preşedintele va da cuvântul cu precădere celor care pot aduce lămuriri în problema discutată, inclusiv iniţiatorului, primarului, viceprimarilor şi directorului economic, respectiv juridic, pentru problemele specifice activităţii lor.

ART.99. Preşedintele de şedinţă va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal, care îl priveşte.

Prevederile art. 1 se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme de procedură, regulament, legalitate şi de apărare a intereselor cetăţenilor şi ale municipiului.

ART.100. Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedinte.

Preşedintele are dreptul, cu aprobarea Consiliului, să limiteze durata luărilor d cuvânt în funcţie de obiceiul dezbaterilor.

Consilierul este obligat ca în cuvântul lui să se refere în mod sintetic şi exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-a înscris la cuvânt.

ART.101. Preşedintele de şedinţă poate cere încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia Consiliului. Cererea de încheiere a dezbaterii se acordă cu votul a cel puţin o jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi.

ART.102. Cei care iau cuvântul, indiferent de funcţie, trebuie să păstreze o atitudinede respect pentru ceilalţi, o ţinută decentă  şi un ton moderat.

Este interzisă jignirea, atitudinea violentă, necontrolată, proferarea de insulte sau calomnii atât de cei care cer cuvântul, cât şi de cei aflaţi în sala de şedinţă.

Se interzice dialogul între vorbitori, precum şi cu persoanele aflate în sală.

Folisirea telefoanelor mobile în sala de consiliu este interzisă.

Publicul aflat în sala de consiliu îi sunt interzise oricediscuţii şi intervenţii în afara înscrierilor la cuvânt acordate de preşedintele de şedinţă cu aprobarea Consiliului.

ART.103. Se interzice participarea la şedinţă a pesroanelor aflate sub înfluenţa alcoolului.

ART.104. În toate cazurile în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele poate întrerupe şedinţa şi dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei Consiliului.

ART.105. Dezbaterile din şedinţele de Consiliu se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele de şedinţă, de secretar şi de cel puţin 3 consilieri.

Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute se depun într-un dosar special al şedinţei repective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă, de secretar şi de consilierii prevăzuţi la art. 1, după aprobarea procesului verbal.

ART.106. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţă intervin modificări importante pentru conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă solicită, prin votul consilierilor, supunerea proiectului reexaminării de către comisie şi compartimentul de specialitate al serviciilor administraţiei locale.

CAP. X. PROCEDURA DE VOT

ART.107. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de funcţionare a Consiliului cere o altă majoritate. În caz de paritate de voturi, hotărârea nu se adoptă şi se reiau dezbaterile în şedinţa următoare.

ART.108. Hotărârile privind administrarea domeniului public şi privat al oraşului, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului şi asocierea cu alte consilii, instituţii publice sau comercializanţi din ţară şi din străinătate se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

ART.109. Hotărârea privind bugetul local, precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale, se adoptă cu votul majorităţiiconsilierilor în funcţie. Dacă bugetul nu poate fi adoptat după două lecturi consecutive, care vor avea loc la un nivel de cel mult 5 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent, până la adoptarea noului buget.

ART.110. Pentru adoptarea unei hotărâri, ea se poate supune la vot pe articole sau/şi în totalitate.

Propunerile şi amendamentele consilierilor se supun la vot în felul următor: mai întâi propuerea de respingere pentru viciide fond, apoi propunerea de amânare pentru vicii de formă şi apoi amendamentele, în ordinea în care ele au fost făcute de consilieri.

ART.111. Consiliul poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeuna prin vot secret.

ART.112. Votul consilierului este personal şi poate fi deschis sau secret.

Votul deschis se exprimă public, prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot va folosi, în afară de cazul prin lege sau regulament se stabileşte o animită procedură de vot.

ART.113. Consilierul care votează contra sau se abţine poate cere să-i fie consemnată nominal obţiunea în procesul-verbal de şedinţă.

ART.114. Pentru votul secret se folosesc buletinele de vot.

Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor de către comisia nu se iau în calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea.

ART.115. Votarea prin apelnominal se face în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" şi "contra". Secretarul Consiliului dă citire numelui şi prenumelui consilierului, fiecare consilier răspunde "pentru" sau "contra" şi semnează.

După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care nu au răspuns fiind absenţi sau se abţin.

ART.116. Hotărârile şi alte acte sau propuneri se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi, în afară de cazul când prin lege sau regulament se dispune astfel.

Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor.

Dacă în sala de şedinţă nu sunt prezenţă jumătate plus unu din numărul consilierilor, preşedintele amănă votarea până la întrunirea numărului necesar sau amână şedinţa.

ART.117. Proiectul de hotărâre sau propunerea respinsă de Consiliu nu poate fi readusă în discuţia acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

CAP. XI. MANDATUL DE CONSILIER

ART.118. După validare şi depunerea jurământului, consilierului i se eliberează legitimaţia de membru al Consiliului.

ART.119. În exercitarea funcţiei, consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale, fiind ocrotiţi de lege.

ART.120. Schimbările survenite în activitatea consilierului în timpul exercitării mandatului se aduc la cunoştinţa Consiliului în cel mult 10 zile de la data apariţiei acestora.

ART.121. Pentru participarea la şedinţele de Consiliului şi ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuntum stabilit de lege.

ART.122. Indemnizaţia lunară a consilierilor pentru participarea la şedinţele Consiliului şi comisiilor de specialitate se stabileşte conform legii la limita de 25% din salariul primarului, calculată astfel: pentru şedinţa ordinară 10% şi câte 5% pentru fiecare din celelalte şedinţe, până la limita de 25%.

ART.123. Consilierul are dreptul, dipă caz, la diurnă de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile legate de exercitarea mandatului.

CAP. XII. ABSENŢE ŞI DEMISII

ART.124. Participarea consilierilor le şedinţele Consiliului şi ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.

Nici un consilier nu poate lipsi de la şedinţele de Consiliu sau comisiei din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea Consiliului sau din motive temeinice.

ART.125. Consilierul care absentează nemotivat la 2 şedinţe de consiliu consecutive poate fi sancţionat, potrivit prezentului regulament, cu avertisment.

ART.126. Consilierul poate demisiona, prin cerere scrisă adresată preşedintelui de şedinţă, urmând a se aplica prevederile legale.

ART.127. Mandatul de consilier încetează înainte de termen dacă lipseşte nemotivat de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului.

CAP. XIII. RÃSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

ART.128. Consilierii răspund solidar pentru activitatea Consiliului Municipal din care fac parte şi pentru hotărârile acestuia, pe care le-au avut. De asemenea, fiecare consilier răspunde pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului.

ART.129. Încălcarea de către un consilier a obligaţiilor ce-i revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit legii şi prezentului regulament.

La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile procedurii ei.

ART.130. În exercitarea atribuţiilor sale cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei, preşedintele de şedinţă poate aplica următoarele sancţiuni:

a) chemarea la ordine;

b) retragerea cuvântului.

ART.131. Consiliul poate hotărî cu 2/3 din numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancţiuni, consilierilor care în exercitarea mandatului au săvârşit abateri de la prevederile legii şi de la prezentul regulament:

a) avertisment;

b) eliminarea din sala de şedinţă;

c) revocarea din funcţia încredinţată de Consiliu.

ART.132. Pentru abateri deosebit de grave prevăzute de lege, Consiliul poate propune, cu votul a 2/3 din numărul mebrilor săi, aplicarea măsurilor prevăzute la art. 34 din Legea 69/1991, privind suspendarea din funcţie a consilierilor (conform H.G. 103/1992 art. 63 din anexă).

ART.133. Consiliul Municipal poate recomanda, motivat, primarului, eliberarea din funcţie a conducătorilor compartimentelor din Primărie.

ART.134. Consiliul Municipal, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie, poate propune prefectului sancţionarea sau eliberarea din funcţie a secretarului Primăriei.

ART.135. Demiterea viceprimarului sa face de către Consilierului Municipal, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor, prin hotărăre adoptată cu votul a două treimi din numătul consilierilor în funcţie. Prevederile art. 41 alin. 3 din lege se aplică în mod corespunzător.

ART.136. Consiliul poate fi dizolvat, dacă a adoptat hotărâri repetate, care au fost anulate irevocabil de către instanţa de judecată întrucât au contravenit intereselor generate ale oraşului, ale statului sau au încălcat Constituţia şi legile ţării.

CAP. XIV. ÎNTREBÃRI ŞI INTERPELÃRI

ART.137. Fiecare consilier poate adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului, precum şi celorlalţi şefi ai serviciilor administraţiei publice locale.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la începutul următoarei şedinţe.

ART.138. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interesat are obligaţia de a răsunde în termenele prevăzute de articolul precedent.

ART.139. Consilierii pot consulta acte sau dodare în legătură ci îndeplinirea mandatului lor şi pot primi informaţii la sediul autorităţii publice locale sau, după caz, la serviciile publice ale acesteia.

Informaţiile se pot cere a se comunica şi în scris în termenul maxim de 20 de zile.

CAP. XV. PETIŢII ŞI SESIZÃRI

ART.140. Orice cetăţean are dreptul de a se adresa Consiliului cu petiţii şi sesizări; acestea se înscriu într-un registru, primesc un număr, consemnânduţse elementele principale cu privire la petent şi obiectul cererii.

ART.141. Secretarul Primăriei trimite petiţia autorităţii competente sau, după caz, comisiei de specilaitate a Consiliului Municipal spre analiză şi soluţionare prin secretariatul Consiliului.

Comisia poate solicita explicaţii  serviciilor de specialitate ale Primăriei şi va face propuneri Primăriei sau Consiliului. Cei care au soluţionat petiţia vor răspunde petiţionarului, prin adresă, în termenul prevăzut de lege.

ART.142. Consiliul analizează, semestrial, modul de soluţionare a petiţiilor primite şi hotărăşte măsurile adecvate.

CAP. XVI.RELAŢIILE CU PRESA

ART.143. După caz, la terminarea şedinţelor sau la solicitarea presei, preşedintele de şedinţă împreună cu preşedinţii de comisii şi cu alţi consilieri pot anunţao conferinţă de presă sau să dea un comunicat de presă în scopul clarificării poziţiei lor pe diferite teme discutate şi care interesează publicul.

ART.144. Fiecare consilier poate acorda interviuri, la solicitarea presei, în legătură cu problemele în dezbatere, motivându-şi poziţia cu propriile argumente. 

CAP. XVII. DISPOZIŢII FINALE

ART.145. Secretarul Primăriei, precum şi serviciile de specialitate, vor asigura consilierilor asistenţă de specialitate, informaţiile şi documentele solicitate pentru consultare în legătură cu îndeplinirea mandatului de consilier.

De asemenea, Primăria va asigura consilierilor birotica necesară, mijloacele de comunicare, personalul de secretariat, spaţii de lucru şi de păstrare a documentelor.

ART.146. Executivul Primăriei va acorda, cu prioritate, întrevederi consilierilor care i se adreseazăcu probleme ce privesc mandatul lor.

ART.147. Materialele supuse discuţiei Consiliului vor fi prezentate sub forma cea mai potrivită consultării cu uşurinţă şi cu sublinierea elementelor esenţiale care trebuieavute în vedere la luarea deciziilor. Dosarele consilierilor vor cuprinde proiectul de hotărâre însoţit de referatul de specialitate şi de toate informaţiile necesare adoptării unor decizii corecte.

ART.148. Materialele prezentate trebuie să aibă toate elemnetele de identificare ale emitenţilor (servicii şi persoane) cu denumirea serviciului şi ştampila respectivă, semnătura şi data. Semnăturile vor dublate de numele tipărit. De asemenea, acestea vor fi conforme Dispoziţiei de primar nr. 609/1997.

ART.149. În mod excepţional, se admite ca materialele anexate să fie prezentate doar într-un singur exemplar, pentru comisia de specialitate desemnată, aceasta doar în cazul acelor materiale voluminoase care ar încărca inutil volumul de multiplicat, dar ale căror concluzii vor fi cuprinse în raportul serviciilor de specialitate ale Primăriei sau într-o sinteză separată a acestora, multiplicată pentru toţi consilierii.

ART.150. Dosarele complete cu toate materialele se multiplică după cum urmează: către un exemplar pentru fiecare consilier şi cîte un exemplar pentru primar, secretar, viceprimari.

ART.151. Consiliul Municipal va edita o publicitate lunară prin care să se asigure aducerea la cunoştinţa publicului a hotărârilor luate şi a preocupărilor Consiliului.

Semestrial se va edita o broşură care va conţine hotărârile emise pe semestrul anterior.

ART.152. Prezentul regulament a fost adoptat cu votul a 28 de consilieri prezenţi şi el poate fi completat sau modificat conform procedurii stabilite pentru hotărârile Consiliului şi intră în vigoare de la 1 februarie 1998.

ART.153. Prezentul regulament va fi multiplicat, într-o formă adecvată, consultării şi va fi difuzat către consilierii, către executivul Primăriei şi serviciile implicate în activităţi cu Consiliul, plus 40 de exemplare pentru schimb de experienţă cu alte consilii.

Preşedinte la şedinţei,

TRAIAN BÂRSÃŞTEANU

NOTÃ:

Prezentul regulament s-a întocmit pe baza dispoziţiilor următoarelor acte normative: Legea nr. 69/1991 modificată şi republicată în M.O. nr. 76/13 aprilie 1996, cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 22/1997 publicată în M.O. nr. 105/29 mai 1997 şi Regulementul - Cadru aprobat prin H.G. nr. 103/1992 publicat în M.O. nr. 47/23 martie 1992.

Prevederile acestor acte normative au fost redactate, adaptate şi asamblate la specificul şi experienţa în funcţionare a Consiliului Municipal Braşov de consilierul Mihai Lugojanu, cu concursul consilierilor: Aurel Gavrilă, Gheorghe Dinu, Emeric Benedek, Ştefan Rogoz, Ladislau Mina, Gheorghe Boşca, Constantin Ivasiuc.