Hotărârea nr. 96/1996

APROBAREA PROPUNERILOR PRIVIND ORGANIZAREA ALEGERILOR LOCALE IN 2 IUNIE 1996

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 96

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând propunerile privind modul de organizare şi pregătire a alegerilor locale ce vor avea loc în data de 2 iunie 1996;

Având în vedere prevederile Legii nr. 70/1991;

În temeiul art. 21 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă propunerile privind organizarea alegerilor locale din data de 2 iunie 1996 în Municipiul Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Personalul angrenat în organizarea alegerilor va respecta programul aprobat, în caz contrar va putea fi sancţionat conform legislaţiei în vigoare.

ART. 3. Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Administraţie vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

IOAN   POPESCU

 

P R O P U N E R I L E 

privind organizarea alegerilor

- 1 9 9 6 -

 I. Constituirea unei comisii tehnice la nivel de municipiu formată din primar, viceprimar, secretar, şefi de colective implicate în alegeri.

II. Stabilirea unei comisii pentru licitarea lucrărilor aferente.

III. Schema organizatorică.

IV. Calendarul alegerilor locale.

V. Repartizarea salariaţilor pe secţii de votare.

I. Comisia tehnică:

Propunem ca prin dispoziţie să fie numită la nivel de municipiu o comisie tehnică pentru pregătirea alegerilor, care să aibă următoarea componenţă:

 1. Domnul Adrian Moruzi - primar;
 2. Domnul Corneliu Popa - viceprimar;
 3. Domnul Vladimir Puiu - secretar;
 4. Domnul Gheorghe Rîşteiu - director;
 5. Domnul Lucian Işa - director;
 6. Doamna Lidia Stănculescu - director;
 7. Domnul Marcel Laurenţiu - şef serviciu;
 8. Domnul Daniel Cincu - şef serviciu;
 9. Doamna Camelia Sârbu - şef serviciu;
 10. Domnul Mihai Comşa - şef serviciu;
 11. Domnul Claudiu Niţu - inspector;
 12. Domnul Gheorghe Găină-Vasile - şef serviciu;
 13. Doamna Aniela Ghiţă - şef serviciu;
 14. Domnul Ioan Ghiţescu - şef serviciu;
 15. Doamna Liliana Bitire - inspector;
 16. Doamna Maria Bacskor - consilier juridic;
 17. Doamna Camelia Raţă - inspector;
 18. Domnul Mugur Loga - şef serviciu;
 19. Doamna Elena Sandu - şef serviciu.

II. Comisia pentru licitare:

Propunem ca prin dispoziţie să fie numită comisia pentru licitarea achiziţionării materialelor necesare desfăşurării alegerilor care să aibă următoarea componenţă:

 1. Domnul Gheorghe Rîşteiu - preşedinte;
 2. Domnul Lucian Işa;
 3. Domnul Marcel Laurenţiu;
 4. Domnul MIhai Comşa;
 5. Domnul Daniel Cincu;
 6. Doamna Camelia Sârbu;
 7. reprezentantul Direcţiei Finanţelor Publice;
 8. Domnul Ioan Sorici - consilier, preşedintele Comisiei nr. 1;
 9. Domnul  Aurel Gavrilă - consilier, preşedintele Comisiei nr. 2;
 10. Domnul Radu Păun - consilier, preşedintele Comisiei nr. 3;
 11. Domnul Ioan Topolog - consilier, preşedintele Comisiei nr. 4;
 12. Domnul Gheorghe Puşcaşu - consilier, preşedintele Comisiei nr. 5;
 13. Doamna Lidia Bulgărea - secretar.

III. Schema organizatorică:

A. Asigurarea bazei materiale şi stabilirea circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare.

B. Asigurarea listelor de alegători şi a materialelor de propagandă. Organizarea comisiilor electorare şi a personalului tehnic aferent secţiilor de votare.

C. Asigurarea fondurilor necesare.

A.I. Asigurarea bazei materiale:

Răspunde: Direcţia Tehnică.

1. Asigurarea urnelor mari şi a urnelor mici pentru secţiile de votare.

Răspunde: Serviciul Tehnic-Investiţii.

a) Stabilirea numărului necesar (mari şi mici).

b) Stabilirea dimensiunilor urnelor.

c) Refolosirea celor existente şi completarea cu altele noi prin licitaţie.

Licitarea reparării celor existente la noile dimensiuni şi licitarea confecţionării celor noi. Această lucrare implică:

 • încărcarea din depozit a celor existente;
 • transportul lor la ofertantul câştigător;
 • repararea şi asamblarea lor în forma definitivă;
 • depozitarea lor într-un spaţiu asigurat de ofertant până la alegeri;
 • asigurarea transportului lor la secţiile de votare;
 • asigurarea încărcării lor în mijlocul de transport pentru ducerea lor la secţiile de votare;
 • asigurarea reparării lor dacă în timpul transportului şi al amplasării în secţia de votare vreuna se strică;
 • după votare asigurarea încărcării, transportului şi descărcării lor în locul stabilit de beneficiar, inclusiv aranjarea lor.

2. Asigurarea cabinelor aferent secţiilor de votare.

Răspunde: Serviciul Gospodărie Comunală.

a. Stabilirea numărului total de cabine necesare.

b. Licitarea montării şi demontării celor existente.

 • Asigurarea unei echipe care să facă montarea cabinelor şi a materialelor aferente pe tipuri de cabine;
 • Amplasarea acestora în grupe de câte cinci cabine cu toate materialele aferente, în depozitul beneficiarului.
 • Încărcarea acestora în mijloace de transport.
 • Transportul acestora la secţiile de votare.
 • Descărcarea şi asamblarea lor la secţiile de votare.
 • După votare, demontarea lor, ambalarea în seturi de cinci cabine, încărcarea în mijloace de transport, transportul lor, descărcatul în depozitul asigurat de Primărie şi stivuirea lor în condiţii optime.

c. Licitarea execuţiei unor noi cabine şi completarea cu materiale a celor existente.

 • Stabilirea tipului de cabină (cel majoritar).
 • Confecţionarea lor integrală (tâmplărie metalică, poliţă, perdele).
 • Asamblarea în grupe de câte cinci.
 • Încărcatul, transportul şi descărcatul la depozitul Primăriei.

d. Completarea perdelelor cu altele noi prin cumpărarea materialului.

 • Confecţionarea perdelelor.
 • Spălarea şi călcarea celor existente.
 • Împachetarea în seturi de câte cinci.

3. Asigurarea firmelor cu denumirea secţei de votare.

Răspunde: Serviciul Gospodărie Comunală.

a. Stabilirea dacă se vor refolosi cele existente sau se vor face altele noi.

b. Licitarea reparării sau confecţionării lor.

Confecţionarea lor.

Transportul la locul de depozitare prin încărcarea şi descărcarea la depozitul Primăriei.

c. Asigurarea transportului de la depozit la secţiile de votare de trei mijloace de transport prin grija Primăriei şi readucerea acestora înapoi.

Asigurarea cu muncitori care să monteze şi să demonteze firmele, inclusiv încărcarea şi descărcarea lor.

4. Asigurarea steagurilor:

Răspunde: Serviciul Tehnic-Investiţii.

a. Licitarea confecţionării lor, inclusiv transportul la depozitul Primăriei.

b. Asigurarea de către Primărie a mijlocului de transport de la Primărie la secţia de votare şi înapoi.

5. Confecţionarea săgeţilor indicatoare spre secţiile de votare

Răspunde: Serviciul Gospodărie Comunală.

a. Licitarea executării lor şi transportul la depozitul Primăriei.

b. Asigurarea mijloacelor de transport şi a doi muncitori care să le monteze şi să le demonteze, returnându-le la Primărie.

Organizarea difuzării şi recuperării materialelor propunem să se desfăşoare astfel:

Fiecare responsabil de materiale răspunde de acestea de la preluare şi până la predarea la magazie, faptic activitatea se va desfăşura astfel:

 • După licitarea lucrărilor, responsabilul va urmări emiterea comenzilor, dacă este cazul încheierea contractelor cu toate condiţiile speciale pe care le crede de cuviinţă, urmărirea pe parcurs a executării lucrărilor de calitate şi la timp şi după confecţionarea lor, predarea pe bază de proces-verbal de recepţie la magazia Primăriei.
 • În preajma alegerilor, preluarea pe bază de proces-verbal de la magazie a întregului material de care răspunde, difuzarea lui la secţiile de votare şi predarea pe bază de proces-verbal la responsabilul secţiei de votare, care răspunde de ele până după alegeri.
 • După alegeri, acelaşi responsabil preia de la responsabilul secţiei de votare materialul pe care l-a dus la secţia de votare şi îl predă tot pe bază de act la magazia Primăriei.
 • Responsabilul secţiei de votare primeşte toate materialele care i se aduc pe bază de act şi le predă după votare celui care i le-a adus, tot pe bază de act.

Atribuţiile, în principal, ale responsabililor secţiei de votare constau din:

Asigurarea încăperilor (2) aferente secţiei de votare şi în sensul de a fi libere cu 2 zile înainte.

 • Primirea tuturor materialelor necesare secţiei şi predarea lor după alegerea pe bază de documente.
 • Asigurarea cu mobilier minim pentru comisii (scaune, mese, feţe de masă etc.).
 • Să verifice să fie asigurată securitatea materialelor aduse în secţia de votare.
 • Să aibă în dotare 1-2 felinare funcţionabile în caz de întrerupere a curentului electric.
 • Asigurarea tuturor materialelor aferente secţiei de votare.
 • Primirea şi afişarea listelor de alegeri.
 • Să facă demersurile necesare ca în secţia de votare să existe telefon direct.
 • Să sesizeze din timp dacă ceva lipseşte.
 • Să îndeplinească şi alte dispoziţii pe care le primeşte de la cei în drept.

A.2. Asigurarea rechizitelor necesare, confecţionarea ştampilelor secţiilor de votare şi ambalarea acestora pe circumscripţii electorale:

Răspunde: domnul Niţu Claudiu.

 • Procurarea rechizitelor necesare (creioane, tuşieră, lipici, ceară de sigiliu, sfoară, saci de nailon, hârtie de scris, agrafe, ace, radiere, etc.).
 • Ambalarea acestora împreună cu listele de alegeri în saci de nailon pentru fiecare circumscripţie electorală în parte. După ambalare, predarea lor preşedintelui de comisie şi asigurarea mijloacelor de transport pentru ducerea lor la secţia de votare. Fiecare din preşedinţii de comisii va fi însoţit de un poliţist, atât la ducerea acestor materiale cât şi la aducerea lor înapoi.
 • Pentru aceasta propunem licitarea unei firme de taximetre care să asigure acest transport.

A.3. Stabilirea circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare.

Răspunde: Serviciul Amenajarea Teritoriului.

 • În funcţie de numărul de alegători şi de limitele numărului de alegători pentru o circumscripţie electorale se va stabili numărul de circumscripţii electorale, sectorizându-se municipiul pe număr de circumscripţii electorale prin nominalizarea concretă a străzilor sau a părţii din stradă care face parte din circumscripţia electorală respectivă.
 • După numinalizarea străzilor se va face o verificare amănunţită să nu rămână pe dinafară vreun imobil.
 • După aceea se stabilesc sediile secţiilor de votare care pot fi 1-2-3 în acelaşi imobil.
 • După stabilirea secţiilor de votare se numeşte câte un responsabil din partea Primăriei care răspunde de fiecare secţie de votare şi acesta se va deplasa la secţia stabilită şi va lua toate relaţiile necesare asigurării funcţionării în condiţii bune a acesteia.
 • Asigurarea tipăririi afişelor cu secţiile de votare, circumscripţiile electorale şi afişarea lor la secţiile de votare.
 • Dacă sunt situaţii că unii agenţi economici sau şcoli solicită chirie pentru ocuparea sălilor, responsabilul se va îngriji de perfectarea acestor forme şi se va îngriji până la efectuarea plăţii.
 • Dacă este necesar va cere aprobările necesare (eventual de la Consiliul Local) pentru stabilirea unei chirii unitare.
 • După stabilirea străzilor şi implicit a imobilelor care fac parte din fiecare circumscripţie electorală acestea se vor preda şi responsabilului care întocmeşte listele de alegători.

B.1. Întocmirea listelor de alegători.

Răspunde de toată acţiunea: Direcţia Administraţie.

a. Pe baza stabilirii circumscripţiilor electorale se întocmesc listele de alegători pentru fiecare circumscripţie electorală în numărul de exemplare stabilit prin lege.

Răspunde: Serviciul Informatic.

b. Asigurarea distribuirii listelor de alegători la secţiile de votare.

Răspunde: Corpul de Control (domnul Găină Gheorghe).

c. Organizarea completării listelor de alegători cu cei omişi sau ştergerea din liste a celor decedaţi sau plecaţi.

Răspunde: Corpul de Control.

d. Refacerea listelor după expirarea termenului de completare a lor.

Răspunde: Serviciul Informatic.

e. Semnarea listelor de alegători.

Răspunde: Serviciul Administraţie.

f. Predarea listelor celor în drept.

B.2. Buletinele de vot.

Răspunde: Oficiul Juridic.

 • Aducerea lor.
 • Verificarea lor şi ştampilarea.
 • Împărţirea lor pe circumscripţii electorale, ambalarea lor pe categorii şi introducerea în sacii aferenţi fiecărei secţii de votare.
 • Întocmirea proceselor-verbale de predare  a listelor de alegători şi buletinelor de vot şi primirea prin procese-verbale a acestora după alegeri.

B.3. Constituirea comisiilor circumscripţiilor electorale la toate nivelurile şi stabilirea echipelor tehnice la fiecare secţie de votare.

Răspunde: Serviciul Plan-Salarizare.

 • Preluarea materialelor.
 • Verificarea listelor.
 • Verificarea buletinelor de vot
 • Verificarea ştampilei.
 • Încheierea proceselor-verbale de predare-primire.
 • Stabilirea retribuţiei.
 • Efectuarea plăţilor.

B.4. Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral.

Răspunde: domnul Ştefănescu Gheorghe.

 • Montarea şi demontarea panourilor în locurile de afişaj stabilite.
 • Răspunde: Serviciul Gospodărie Comunală.

C. Asigurarea fondurilor necesare:

Răspunde: Direcţia Economică.

 • Stabilirea modalităţilor de efectuare a plăţilor pentru fiecare categorie de lucrări.
 • Stabilirea prin decizie a celor care au dreptul să confirme situaţiile de lucrări sau efectuarea diferitelor plăţi.
 • Stabilirea celor care vor ţine evidenţa plăţilor efectuate sau restante.
 • Înainte de orice licitaţie sau angajarea de plăţi, confirmarea pe bază de referat că sunt fondurile asigurate.

IV. Calendarul alegerilor locale:

 • Primul tur - 2 iunie.
 • Al doilea tur - 16 iulie.