Hotărârea nr. 95/1996

DESEMNAREA D-LUI CONSILIER MACOVEI AUGUSTIN CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL BV. IN FUNDATIA "CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE"

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 95

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând propunerile privind desenarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Braşov în Fundaţia "CONSORŢIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALÃ", fundaţie care are drept scop determinarea, elaborarea şi aducerea la îndeplinire de programe pentru dezvoltarea comunităţii locale, în toate sectoarele vieţii economice, sociale şi culturale;

În temeiul art. 21, litera "s" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se desemnează domnul consilier Macovei Augustin ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Braşov în Fundaţia "CONSORŢIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALÃ".

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA