Hotărârea nr. 94/1996

APROBARE PUD - ZONA HOTEL CARAIMAN HOTEL ALPIN POIANA BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 94

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9.500/25 martie 1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea P.U.Z. - Zona Hotel Caraiman - Alpin, Poiana Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul - "Plan Urbanistic de Detaliu - Zona Hotel Caraiman - Hotel Alpin Poiana Braşov", proiectul nr. 16/1996 şi a regulamentului aferent, elaborat de RENARH S.R.L., la comanda beneficiarului Olaru Ioan.

ART. 2. Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA