Hotărârea nr. 91/1996

APROBAREA ASOCIERII INTRE CONSILIUL LOCAL AL MUN.BRASOV SI SC JOREX SRL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 91

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 37.430/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune aprobarea contractelor de asociere între Municipiul Braşov şi diverşi agenţi economici care au edificat staţii R.A.T., dotate cu spaţii comerciale;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local nr. 15/1995 şi nr. 207/1995;

În temeiul art. 21, litera "x" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă contractul de asociere între Consiliul Local al Municipiului Braşov şi S.C. IOREX S.R.L. - care a edificat un refugiu situat în faţa Gării Călători Braşov, dotat cu spaţii comerciale.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA