Hotărârea nr. 90/1996

ALOCAREA DIN COINTUL DE SPONSORIZARI A SUMEI DE 200.000 LEI PENTRU ANIVERSAREA UNIRII BASARABIEI CU PATRIA-MAMA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  90

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 10.420/28.III.1996 al Direcţiei Economice, prin care se supune spre aprobare acordarea sumei de 700.000 lei, din contul de sponsorizări al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru desfăşurarea acţiunii dedicată "Aniversării Unirii Basarabiei cu Patria Mamă";

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă acordarea din contul de sponsorizări al Consiliului Local al Municipiului Braşov, a sumei de 700.000 lei pentru desfăşurarea acţiunii dedicată "Aniversării  Unirii Basarabiei cu Patria Mamă".

ART. 2. Suma de 700.000 lei se va administra de Şcoala Normală "Andrei Mureşanu" şi va urmări cu stricteţe respectarea prevederilor legale în vigoare, privind modul de decontare a cheltuielilor legate de această acţiune.

ART. 3. Direcţia Economică şi Şcoala Normală "Andrei Mureşanu" va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA