Hotărârea nr. 9/1996

APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE A CIRCULATIEI SI REACTUALIZAREA COMISIEI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 9

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 961/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea regulamentului privind activitatea comisiei de avizare a lucrărilor de sistematizare a circulaţiei, precum şi reactualizarea comisiei de avizare a lucrărilor de sistematizare a circulaţiei;

În temeiul art. 21, litera "l" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare al comisiei de avizare a lucrărilor de sistematizare a circulaţiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă Comisia de avizare a lucrărilor de sistematizare a circulaţiei, care va avea următoarea componenţă:

  • arh. Cincu Daniel   - preşedinte  - şef serviciu de amenajare a teritoriului;
  • arh. Delibaş Ioan    - secretar      - arh. urbanist la Serviciul de amenajare a teritoriului;
  • sing. Radnoti Attila                - reprezentant S.C. "PROIECT" S.A. Braşov, fără drept de vot; cu vot consultativ tehnic;
  • ing. Preduşcă Marcela         - ing. în cadrul Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean Braşov;
  • col. Creţu Gheorghe             - Serviciul Circulaţie a Poliţiei Braşov;
  • arh. Işa Lucian                       - director al Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Local Braşov;
  • ing. Comşa Mihai                  - şef Serviciu Gospodărie Comunală;
  • Boşca Gheorghe                   - consilier municipal;
  • Szente Ladislau                    - consilier municipal;
  • un reprezentant de la Drumuri Naţionale.

ART. 3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER