Hotărârea nr. 89/1996

PLATA DIN BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI INTERNATIOANL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 89

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând adresa nr. 9632/21.III.1996 a Liceului de Artă Braşov, prin care solicită ajutor financiar pentru realizarea Concursului Internaţional de Interpretare Instrumentală - vioară;

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1991, privind finanţele publice;

În temeiul art. 21, literele "e", "n", "p" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, în calitate de organizator al Concursului Internaţional de Interpretare Instrumentală - Vioară, ce se va desfăşura în perioada 22 - 28 aprilie 1996.

ART. 2. Se aprobă plata din bugetul local a cheltuielilor privind organizarea festivalului în condiţiile legii.

ART. 3. Se aprobă încheierea unor contracte de prestări servicii cu interpreţi-profesori pentru jurizarea concursului, avizaţi de Ministerul Culturii.

ART. 4. Se aprobă utilizarea sumei de 1.300.000 lei din contul de sposorizări al Consiliului Local Braşov pentru premiile acordate la Concursul Internaţional de Interpretare Instrumentală - Vioară.

ART. 5. Direcţia Economică şi Tehnică de Artă vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA