Hotărârea nr. 88/1996

FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL A DEPLASARII LA MUNCHEN - CINCU DANIEL, LACRAMIOARA CRISTOGEL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 88

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9.874/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea finanţării deplasării unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Braşov, la cel mai mare târg internaţional specializat în protecţia mediului;

Având în vedere Legea nr. 107/1995 privind protecţia mediului;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a deplasării la târgul internaţional de la München, ce se va desfăşura în perioada 7 - 11 mai 1996, a următoarelor persoane:

1. - Arh. Cincu Daniel - şef serviciu U.A.T.P.M.

2. - Ing. Cristogel Lăcrămioara - inspector de specialitate, cu probleme de protecţia mediului.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA