Hotărârea nr. 87/1996

PLATA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 18.835.000 LEI PENTRU CHELTUIELI DE REPREZENTARE PT. PERSONALUL CONSILIULUI LOCAL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 87

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 10.431/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea plăţii din bugetul local a unor cheltuieli de reprezentare şi protocol a personalului Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1991, privind finanţele publice;

În temeiul art. 21, litera "e",  art. 29, 83, 85 şi 91 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 18.835.000 lei, necesară cheltuielilor de reprezentare pentru personalul din Consiliul Local al Municipiului Braşov şi consilieri municipali.

ART. 2. Sumele nominale pe categorii de personal vor fi stabilite de ordonatorul principal de credite.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA