Hotărârea nr. 86/1996

AMPLASAREA UNOR CHIOSCURI IN ZONA CABANEI JUNILOR - POIANA BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 86

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9.375/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, privind amplasarea unui grup de chioşcuri din lemn în Poiana Braşov, în vederea desfăşurării în condiţii civilizate a comerţului cu produse din lână, lucrate manual;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă amplasarea unui grup de chioşcuri din lemn în zona Cabana Junilor din Poiana Braşov, de-a lungul potecii din faţa cantonului silvic, conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Chioşcurile vor fi destinate desfăşurării activităţii de comercializare a produselor din lână, lucrate manual. Tipul de chioşc ce urmează a fi aprobat va fi avizat de Serviciul Arhitectură.

ART. 3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA