Hotărârea nr. 85/1996

APROBAREA VARIANTEIA II A PUZ LOCUINTE INDIVIDUALE STR.NUCULUI CARTIER NOUA BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 85

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 43.003/1995 al Serviciului Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobare P.U.Z. - locuinţe individuale, str. Nucului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă varianta a II-a a proiectului nr. 31102 - P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Nucului - Cartier Noua, proiect elaborat de S.C. PROIECT S.A. Braşov.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA