Hotărârea nr. 84/1996

APROBAREA INCHIRIERII PASUNILOR SI TAXELE DE PASUNAT PE ANUL 1996

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 84

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9168/1996 al Serviciului de Amenajare a Teritoriului, prin care se propune repartizarea păşunilor pentru anul 1996, nivelul taxelor pentru păşunat şi stabilirea taxei de gloabă pe anul 1996;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1971, privind administrarea păşunilor;

În temeiul art. 21, literele "f", "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 24 martie 1995, art. 1, 2 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 27 iunie 1995, art. 2, 3 şi 4.

ART. 2. Se aprobă închirierea terenurilor de păşune pentru anul 1996, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă criteriile privind capacitatea de păşunat şi taxele de păşunat, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Se aprobă închirierea directă - fără licitaţie - a păşunilor din proprietatea municipiului Braşov, pe o perioadă de minim 1 an, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5. Păşunatul animalelor fără contract, nerespectarea limitelor păşunilor, lăsarea animalelor nesupravegheate şi distrugerea de culturi, constituie contravenţie. Contravenienţilor li se aplică o taxă de gloabă, după cum urmează:

 • pentru bovine şi cabaline                                            -      5.000 lei/cap
 • pentru ovine                                                                    -         500 lei/cap
 • pentru o turmă de oi de peste 100 de capete          - 500.000 lei/turmă

Contravenienţilor le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.

La taxele respective se adaugă contravaloarea daunelor provocate.

ART. 6. Neexecutarea lucrărilor prevăzute în contractul de păşunat, în termenul stabilit, atrage după sine plata în bani a zilelor neefectuate, calculând 5.000 lei/zi de muncă pentru fiecare U.V.M.

1. U.V.M. = 1 cap bovină sau cap cabalină;

2. U.V.M. = 7 capete ovine.

ART. 7. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA

 

                                                                                                                                                                         ANEXA NR. 1

                                                                                                                                                              la H.C.L. nr. 84/1996

T  A  B  E  L

- cu păşunile propuse a se închiria - cu taxele de păşune propuse a se încasa pentru anul 1996

 

Nr.      Trupul de păşune                  Supraf.             Încărcătura            Taxă lei/U.V.M.                        TOTAL LEI

crt.                                                            ha                     U.V.M.                       (media)


1.       Rogoaze                                     232                     468                         38.972                                  18.238.896

2.       Staffen                                           30                       60                         38.972                                     2.338.320          

3.       Fâneţe                                           39                       78                         33.779                                     2.634.762

4.       Sub pădure                                   59                    119                         26.543                                     3.158.617

5.       Poiana Braşov                            117                    194                        21.892                                      4.247.048 

6.      Cristianul Mare                               33                      24                        16.200                                         388.800

7.      Răcădău                                          15                      30                        24.205                                         726.150

8.      Dealul Melcilor                                  8                        9                        21.600                                         194.400


                        TOTAL =                          533                    982                       32.512                                    31.926.993

Pentru trupul Cristianul Mare suprafaţa de 18 ha - fâneaţă, afectată de pârtia de schi şi trupul Poiana Braşov, suprafaţa de 4 ha - fâneaţă - loturi experimentale I.C.P.C. Măgurele, taxarea se va face conform anexei nr. 2.

 

                                                                                                                                                                  ANEXA NR. 2

                                                                                                                                                       la H.C.L. nr. 84/1996

 I. CALCULUL CAPACITÃŢII DE PÃŞUNAT

1. Rogoaze, Sttafen, Fâneţe, Sub Pădure, Răcădău

Cp =      17.000 kg/ha             =     17.000      = 2,02 U.V.M.

             (60 kg/zi x 140 zile)             8.400

2. Poiana Braşov

Cp =           12.000 kg/ha           =   12.000  = 1.66 U.V.M.

             (60 kg/zi x 90 zile)                 7.200

3. Dealul Melcilor

Cp =        6.000 kg/ha          6.000   = 1,11 U.V.M.

           (60 kg/zi x 90 zile)        5.400

4. Cristianul Mare

Cp =               3.000 kg/ha          =  3.000  = 0,74 U.V.M.

            (45 kg/zi x 90 zile)                4.050

II. CALCULUL TAXEI DE PÃŞUNAT

1. Rogoaze, Sttafen

- grăpat păşune

262 x 4.323 lei/ha = 1.132.626 lei

- fertilizarea cu îngrăşăminte chimice (200 kg/ha)

262 x 116.127 lei/ha = 30.425.274

TOTAL LEI: 31.557.900

din care: 2,02 U.V.M.

- încărcătura: 2,02 U.V.M.

TAXA: 59.629 lei/U.V.M.

Taxă corectată: 38.972 lei/U.V.M.

din care: 0,8 U.V.M. - 31.178 lei/cap bovină; 0,13 U.V.M. - 5.066 lei/cap ovină.

2. Fâneţe

39 ha x 4323 lei/ha = 168.597 lei

- fertilizarea cu îngrăşăminte chimice: 200 kg/ha

39 ha x 116.127 lei/ha : 4.528.953 lei

TOTAL LEI: 4.697.550 lei

din care 120.450 lei/ha

- încărcătură: 2,02 U.V.M.

- taxă: 59,629 lei/U.V.M.

- taxă corectată: 33.779 lei/U.V.M.

din care: 27.023 lei/cap bovină; 4.391 lei/cap ovină

3. Sub Pădure

- grăpat păşune 59 ha x 4.323 lei/ha: 255.057 lei

- fertilizarea cu îngrăşăminte chimice - 200 kg/ha

50 ha x 116.127 lei/ha: 5.806.350 lei

4. Răcădău

- fertilizarea cu îngrăşăminte chimice manual - 200 kg/ha - 15 ha x 12.546 lei/ha: 188.190 lei.

- distrus manual buruieni şi muşuroaie, curăţire de resturi vegetale cu grad de acoperire de 30% - 5 ha  x 193.210 lei/ha: 966.050 lei.

TOTAL LEI: 1.154.240 lei

din care: 76.949 lei/ha

- încărcătura: 2,02 U.V.M.

- taxă: 38.093 lei

- taxă corectată: 24.205 lei

din care: 19.364 lei/cap bovină; 3.146 lei/cap ovină

5. Poiana Braşov

- fertilizarea cu îngrăşăminte chimice - 200 kg/ha

80 ha x 116.127 lei/ha : 9.290.160 lei

TOTAL LEI: 9.290.160

din care: 79.403 lei/ha

- încărcătura: 1,66 U.V.M.

- taxă: 47.833 lei/U.V.M.

- taxă corectată: 21.892 lei/U.V.M.

din care: 17.514 lei/cap bovină; 2.846 lei/cap ovină

Pentru I.C.P.C.P. Măgurele  - suprafaţa de 4 ha fâneaţă se va taxe astfel:

4 ha x 12.000 kg/ha masă verde: 48 t m.v.;

48 t m.v. : 4 = 24 t fân

24 t fân x 16.000 lei/t = 384.000 lei

Pentru suprafaţa de teren afectată de pârtiile de schi - 18 ha fâneaţă, cu pantă mai mare de 20 grade, se va taxa astfel:

- 18 ha x 6.000 kg/ha m.v.: 108 t m.v.

108 t m.v.: 5 - 21,6 t fân

- 21,6 t fân x 16.000 lai/t: 345.000 lei

6. Cristianul Mare

Pe suprafaţa de 33 ha încărcătura este de 0,74 U.V.M., iar producţia medie de 3.000 kg/ha. Dacă pentru I. U.V.M. este necesar 5.473 kg m.v. pe perioada de păşunat, rezultă o taxă de 16.200 lei/U.V.M., calculată astfel:

- 5.473 kg U.V.M. x 4 lei/kg m.v.: 21.892 lei

- 21.892 lei x 0,74 U.V.M.: 16.200 lei/U.V.M.

din care: 12.960 lei/cap bovină; 2.106 lei/cap ovină

7. Dealul Melcilor

- încărcătura: 1,11 U.V.M.

- producţia medie, kg/ha: 6.000kg/ha m.v.

- hg m.v. pentru 1 U.V.M.: 4.865 kg m.v.

Taxă: 21.600 lei/U.V.M.

din care: 17.280 lei/cap bovină; 2.808 lei/cap ovină

Pe suprafaţă totală de păşune încărcătura medie este de 1,8 U.V.M., iar media de masă verde la ha este de 12.000 kg/ha. Dacă pentru 1 U.V.M. este necesar 6.666 kg m.v. pe perioada de păşunat, rezultă o taxă minimă de 14.813 lei/U.V.M.

- taxă minimă: 14.813 lei/U.V.M.

din care: 11.850 lei/cap bovină; 1.925 lei/cap ovină.

S-au folosit următorii coeficienţi de echivalenţă U.V.M.:

                                                                ADULTE                                             TINERET                           

 • - bovine                                          0,80                                                    0,64
 • - ovine                                            0,13                                                    0,10
 • - cabaline                                      1,00                                                    0,80

 

                                                                                                                                                                       ANEXA NR. 3

                                                                                                                                                               la H.C.L. nr. 84/1996

PROPUNERI DE ÎNCHIRIERE

A PÃŞUNILOR PENTRU ANUL 1996


Nr.crt.         Păşunea (ha)                      Beneficiar                                     Supraf. propusă                 Nr. stâne organizate

                                                                                                                                       (ha)                   


1.            Rogoaze, Sttafen (262 ha)     - Obştea Stupini                                    252 ha                                         1

                                                                    - Băncilă Ioan                                          10 ha                                          1

2.            Fâneţe (39 ha)                          - Trifan Nicolae                                        39 ha                                         1

                                                                        (Asociaţia Matrifnas )

3.             Sub Pădure  (59 ha)               - I.C.P.C.P. Măgurele                              59 ha                                         1

4.             Răcădău   (15 ha)                   - Paiu Gheorghe                                      15 ha                                         -

5.             Dealul   Melcilor (8 ha)           - Cetăţenii din cartierul Răcădău           8 ha                                          -

6.             Cristianul Mare (51 ha)          - Paiu Gheorghe - păşune                     33 ha                                         1

                                                                    - S.C. STÂNA TURISTICÃ S.A. 

                                                                      - fâneaţă, Poiana Braşov                      18 ha                                         -

7.             Poiana Braşov (121 ha)          - I.C.P.C.P. Măgurele - fâneaţă                4 ha                                        -

                                                                     - Godri Ioan - păşune                                2 ha                                        -

                                                                     - S.C. STANA TURISTICÃ S.A.

                                                                        Poiana Braşov - păşune                    115 ha                                       1


 

                                                                                                                                                                        ANEXA NR. 4

                                                                                                                                                                 la H.C.L. nr. 84/1996

PROPUNERI PENTRU TAXA DE GLOABÃ ŞI CONTRAVALOAREA UNEI ZILE DE MUNCÃ

 CONTRIBUTIVÃ PENTRU FIECARE U.V.M.

1. Pentru introducerea animalelor pe păşune fără plata taxelor de păşunat, nerespectarea limitelor păşunilor sau lăsarea animalelor nesupraveghează şi distrugerea de culturi, se percepe o taxă de gloabă, după cum urmează:

 • pentru bovine şi cabaline: 50.000 lei/cap
 • pentru o turmă de ovine de peste 100 capete: 500.000 lei/turmă
 • pentru ovine: 5.000 lei/cap

La taxele respective se adaugă contravaloarea daunelor provocate. Contravenienţilor le sunt aplicate prevederile Legii nr. 32/1968.

2. Nerespectarea lucrărilor prevăzute în contractul de păşunat în termenul stabilit, atrage după sine plata în bani a zilelor neefectuate, calculând 5.000 lei/zi muncă.

O unitate vită mare cuprinde:

 • 1. U.V.M. = 1 cap bovină sau 1 cap cabalină
 • 1 U.V.M. = 7 capete ovine.