Hotărârea nr. 83/1996

ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR IN PIETE CU VALABILITATE PANA LA 31.12.1996

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 83

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 2.721/1996 al Corpului de Control Comercial, prin care se propune eliberarea autorizaţiilor pentru comercializarea produselor în pieţe, precum şi a produselor din lână lucrate manual în Poiana Braşov, pe amplasamentele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Braşov;

Având în vedere memoriul Asociaţiei Micilor Comercianţi din Braşov;

În temeiul art. 21, litera "n" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă eliberarea autorizaţiilor de comercializare a produselor în pieţe, precum şi a produselor de lână lucrate manual, în Poiana Braşov, pentru agenţii economici care fac dovada achitării la zi, conform legislaţiei în vigoare, a taxelor de ocupare a domeniului public, cu termen de valabilitate până la 31 decembrie 1996.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA