Hotărârea nr. 82/1996

INCLUDEREA IN PLANUL DE INVESTITII PE ANUL 1996 A OBIECTIVELOR CUPRINSE IN LISTA ANEXA.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 82

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9.166/1996 al Serviciului Tehnic-Investiţii, prin care se propune includerea în planul de investiţii pe anul 1996 a unor obiective prezentate în lista anexată;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice Locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă includerea în planul de investiţii pe anul 1996 a obiectivelor cuprinse în lista anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA