Hotărârea nr. 81/1996

AMPLASAREA PAVILIONULUI EXPOZITIONAL IN INTERIORUL VIITORULUI PASAJ SUBTERAN DE LA MAGAZINUL STAR.

 

H OT Ã R Â R E A    NR. 81

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 44.21/1995 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune amplasarea unui pavilion expoziţional;

În temeiul art. 21, literele "g", "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă amplasarea pavilionului expoziţional în interiorul viitorului pasaj subteran de la magazinul STAR, conform schiţei anexate, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA