Hotărârea nr. 80/1996

APROBAREA STUDIULUI DE AMENAJARE AL CIMITIRULUI CENTRAL BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 80

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 4.831/1996 al Serviciului Urbanistic şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea proiectului "Studiu de amenajare a Cimitirului Central";

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul "Studiu de amenajare a Cimitirului Central" elaborat de S.C. DASARO S.R.L., având ca beneficiar Consiliul Local al Municipiului Braşov.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA