Hotărârea nr. 8/1996

APROBAREA UNOR MASURI PRIVIND APLICAREA L. 27/94

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 8

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 41.130/1995 al Direcţiei Economice, prin care se propun măsuri pentru aplicarea Legii nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale;

Având în vedere dispoziţiile art. 27 şi 65 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 43/1994 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 15/1995;

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Contribuabilii definiţi conform art. 3 din Legea nr. 27/1994 datorează taxă zilnică pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieţe, târguri şi oboare conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Adminisraţia Pieţelor este abilitată să încadreze activităţile desfăşurate în pieţe, târguri şi oboare în nivelul taxelor prevăzute la art. 27 din Legea nr. 27/1994, aşa cum sunt aprobate de Consiliul Local.

Taxele se încasează de către Administraţia Pieţelor.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER

                                                                                                                                                                          ANEXÃ

                                                                                                                                                               la H.C.L. nr. 8/1996


Nr.     Modul de folosire a locurilor publice                                                                                                      propuneri

crt.                                                                                                                                                                            lei/zi


1.       Pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule                                         500 lei/zi/mp.


2.      Pentru folosirea:

  • platourilor din pieţe de către producătorii particulari                                                                        300 lei/zi/m.p.
  • meselor şi tarabelor şi a altor spaţii din pieţe, proprietate publică de către producători          400 lei/zi/m.p.
  • platourilor din pieţe de către agenţii economici cu construcţii autorizate                                     400 lei/zi/m.p.


3.      Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:

a) bovine, bubaline, cabaline şi porcine peste 6 luni                                                                                     3.000 lei/zi/buc.

b) porcine până la 6 luni, ovine şi caprine                                                                                                        1.000 lei/zi/buc.

c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de o zi, de fiecare animal sau pasăre                                   250 lei/zi/buc.


4.        Pentru ocuparea locurilor proprietate publică (construcţii cu utilităţi) necesare vânzării

produselor rezultate din exercitarea unei activităţi pe cont propriu, de fiecare m.p.                                 1.500 lei/zi/m.p.


5.        Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport, expuse spre vânzare:

a) biciclete cu motor, motorete, scutere, motocilete, tricicluri, cu sau fără ataş, pentru fiecare

mijloc de transport                                                                                                                                                 2.000 lei/zi/buc.

b) alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică, de fiecare mijloc de transport, inclusiv

remorci de orice fel.                                                                                                                                             10.000 lei/zi/buc.


6.          Intrarea în târgurile în care se vând obiecte de ocazie.                                                                          200 lei/zi